АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

Списък с услуги:

Съставяне на акт за раждане
Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Сключване на граждански брак и съставяне на акт
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
Съставяне на акт за смърт
Издаване на препис извлечение от акта за смърт-за първи път
Издаване на препис извлечение от акта за смърт
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина
Издаване на пълни преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние
Отбелязвания, допълнения и поправки в актове за гражданско състояние
Възсатновяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР
Промяна в гражданското състояние при развод
Издаване на удостоверение за извършена промяна в електронен личен регистрационен картон /ЕЛРК/
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт
Издаване на удостоверение за наследници
Издаване на удостоверение за семейно положение
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Удостоверение за родените от майката деца
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина
Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Община Руен
Издаване на удостоверение за правно ограничение
Издаване на удостоверение за гражданска регистрация в свободен текст - по искане на гражданина
Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина
Приемане и обработка на заявление за постоянен адрес
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Издаване на удостоверение за промени в постоянния адрес
Приемане и обработка на заявление за настоящ адрес
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
Вписване в регистъра на населението
Вписване в регистъра на населението на лица получили или възстановили българско гражданство. Вписвания и архивиране на ЕЛРК на лица освободени или лишени от българско гражданство.
Вписване в регистъра на населението на чужденци получили разрешение за постоянно пребиваване, лица без гражданство, получили хуманитарен статут или статут на бежанец. Съставяне и поддържане на личен регистрационен картон. Издаване на Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението.
Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението (поддържан до въвеждането на ЕСГРАОН)
Приемане на необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство, изпращане до Министерство на правосъдието, получаване на удостоверение за наличие на българско гражданство и предоставяне на лицето

Коментарите са затворени.