Административни услуги

Идентифицираните предизвикателства, пред които е изправена общинската администрация – Руен налагат усъвършенстване на реда , по който се предоставят административни услуги. Усилията на община Руен са насочени към ускоряване и рационализиране на административните процедури и въвеждане на интегрирани административни услуги. Община Руен публикува информация и формуляри за последователно въвеждане на комплексно административно обслужване.
Първо ще се постави началото на комплексното административно обслужване с въвеждането на определен брой административни услуги, чиито образци оповестяваме на сайта на общината и ще се извършват без изискване на допълнителни документи.
Подаването на искането за извършване на тези услуги може да се извърши по един от следните начини:
1. Чрез изтегляне на образеца за исканата услуга от сайта на общината, попълване, сканиране на попълнения образец и изпращане по електронен път на адрес:obshtinaruen@mail.bg.
2. Чрез изпращане на попълнения образец чрез пощата или куриер.
3. Чрез подаване на документа в Информационен център и административно обслужване на общината.
След заплатена цена на услугата – по банков път или в брой в центъра за административно обслужване, съответната административна услуга (издаване на документ) на първия етап от въвеждането на комплексно административно обслужване, гражданите може да получат на точно посочен от тях адрес чрез куриер или по пощата, а ако това изрично не е заявено в подаденото заявление, искане и др.aдминистративна услуга намираща израз в получаване на документ от предоставяните от общината услуги, се получава в центъра за административно обслужване.
На този етап от въвеждането на комплексното административно обслужване се цели за част от административните услуги извършвани от община Руен да се даде възможност на гражданите за заявяване, плащане и получаване без да е необходимо присъствието на заявителя на услугата в сградата на общината.
Изпълнението дава възможност услугите да се заявяват от гражданите от всяко място на страната и по всяко време без да е необходимо физическото им присъствие в сградата на общината, а резултатът да бъде получен по куриер.
Подай електронно: жалба, сигнал, запитване, заявление чрез изпращане по електронен път на адрес: obshtinaruen@mail.bg.
ИЗТЕГЛИ ТУК -> ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАО
Заповед № РД-08-28/16.03.2015г на Кмет на община Руен

ОБЩИНСКИ УСЛУГИ

Списък на предоставяните услуги
Услуги по Гражданска регистрация и гражданско състояние
Услуги по устройство на територията
Услуги по местни данъци и такси
– Услуги по общинска собственост
– Услуги за хора с увреждания
Вътрешни правила за организация на административното обслужване
Банкова сметка на общината, кодове за вид плащане

Адрес за кореспонденция и адрес на електронна поща за искания/заявления
Работно време на администрацията
Харта на клиента

Достъп до обществена информация

Вътрешни правила
– Формуляр на заявление

Подаване на сигнали, жалби и други оплаквания/предложения

Коментарите са затворени.