Заповеди

Заповед на кмета на Община Руен относно забрана достъпа и пашата на селскостопански животни в горски територии собственост на ЮДП ТП ДГС – гр. Айтос, които се намират в територията на Община Руен
Публикувано на: 23 януари 2019 г.
Заповед на кмета на Община Руен относно забрана достъпа и пашата на селскостопански животни в горски територии собственост на Община Руен
Публикувано на: 23 януари 2019 г.

Заповед на кмета на Община Руен за изземване на земеделски имот с начин на трайно ползване: нива с площ: 6.860 дка от Февзи Шабан Хюсеин:
Публикувано на: 13 ноември 2018 г.

Заповед за премахване на незаконен строеж с адресат на заповедта – Смаил Сабри Нуф

Заповед за премахване на незаконен строеж с адресат на заповедта – Хасан Хасан Мустафа

Заповед за oпределяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 или 99а за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014 до 30 април 2015 г.

Заповед за въвеждане на добър противопожарен ред на територията на Община Руен по време на жътвената кампания 2014 г.

Заповед за определяне на спечелил на открит конкурс за маркиране и продажба на стояща дървесина на корен в обект 1303, на територията на Община Руен

Заповед за определяне на спечелил на открит конкурс за маркиране и продажба на стояща дървесина на корен в обект 1302, на територията на Община Руен

Заповед за определяне на спечелил на открит конкурс за Добив на дървесина, товарене, транспортиране, разтоварване и маркиране на дървета за сеч

Коментарите са затворени.