Комисии

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ,
ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Фатме Хасан Рамадан Председател
Аптула Хасан Мехмед Зам.-Председател
Нихат Хасан Сюлейман Член
Бахри Шабан Рашид Член
Мехмед Хилми Мехмед Член

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ,СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Нуртен Мустафова Османова Председател
Фахрие Хюсеин Мутула Зам.-Председател
Рангел Алексиев Топалов Член
Кадир Адем Неджиб Член
Мехмед Мехмед Мехмед Член

КОМИСИЯ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, ОБЩИНСКИ ПЛАНОВЕ
СТРАТЕГИИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Мехмед Адем Мехмед Председател
Хасан Абдурахим Хасан Зам.-Председател
Вежди Кемал Орманов Член
Алиосман Мехмед Хасан Член
Хасан Алиш Камбер Член

КОМИСИЯ ПО ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО,
ТЪРГОВИЯ И ТРАНСПОРТ

Рамадан Джемил Мехмед Председател
Ереджеб Хасан Мустафа Зам.-Председател
Хюсеин Иб Мустафа Член
Ердинч Мехмед Халил Член
Мехмед Хюсеин Мехмед Член

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД,
СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

Ахмед Яшар Ахмед Председател
Димо Иванов Ангелов Зам.-Председател
Алиосман Мехмед Хасан Член
Нихат Хасан Сюлейман Член
Рангел Алексиев Топалов Член

КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Тунджай Мехмед Пачалъ Председател
Мустафа Смаил Хюсеин Зам.-Председател
Мехмед Хюсеин Мехмед Член
Хасан Алиш Камбер Член
Ердинч Мехмед Халил Член

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И ЕКОЛОГИЯ

Юмер Хасан Ибрам Председател
Неджаати Сали Осман Член
Февзи Джевдет Хюсеин Член
Мехмед Мехмед Мехмед Член
Ахмед Сюлейман Мехмед Член

Кoмисия по чл. 72, ал.2, т.3 и пар. 2 от Допълнителните разпоредби на закона за противодейтсвие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Неджаати Сали Осман Председател
Бахри Шабан Рашид Член
Рангел Алексиев Топалов Член

Коментарите са затворени.