Комплексно административно обслужване

ОБЩИНСКИ УСЛУГИ

Списък на предоставяните услуги
Услуги по Гражданска регистрация и гражданско състояние
Услуги по устройство на територията
Услуги по местни данъци и такси
– Услуги по общинска собственост
– Услуги за хора с увреждания
Вътрешни правила за организация на административното обслужване
Банкова сметка на общината, кодове за вид плащане

Адрес за кореспонденция и адрес на електронна поща за искания/заявления
Работно време на администрацията

Харта на клиента

Достъп до обществена информация

Вътрешни правила
– Формуляр на заявление

Подаване на сигнали, жалби и други оплаквания/предложения

Коментарите са затворени.