Конкурси за работа

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността: „Главен юрисконсулт в Специализирана администрация на община Руен.“
Публикувано на: 11 септември 2018 г.

Обявление за конкурс за длъжността: „Главен юрисконсулт в Специализирана администрация на община Руен.“
Публикувано на: 2 август 2018 г.

 

Oбява

За заемане длъжността: Директор на Детска градина „Горска фея“- с.Зайчар, община Руен, обл. Бургас (до провеждане на конкурс)
I. Кратко описание на длъжността:
Директорът, като орган на управление планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната административно – управленска и финансова дейност в детската градина.
ІІ. Изисквания към кандидатите:
– образование – висше;
– образователна квалификационна степен – „магистър” или „бакалавър”;
– специалност от професионално направление „педагогика”, с професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител” или специалност от друго професионално направление с квалификация „учител” или допълнителна професионална квалификация „детски учител”;
– минимален професионален опит – 5 години учителски стаж по смисъла на чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
– да са български граждани;
– да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са лишени от правото да упражняват професията си; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;

ІІІ. Вид правоотношение: срочен трудов договор до провеждане на конкурс;

ІV. Необходими документи:

– Заявление до кмета на общината;
– документ за самоличност (копие);
– професионална автобиография (европейски формат);
– документ за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация (копие).
– документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидата;
– други документи, удостоверяващи професионалната квалификация;
V. Място и срок за подаване на документи:
Община Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май” № 18, ет. 3, стая № 30, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
Документите следва да бъдат поставени в непрозрачен плик и върху плика се посочва адрес за кореспонденция и телефон.
Краен срок за подаване на документите: 03.08.2018 г.

За информация: тел. 05944 / 62 – 12 – началник отдел „ОКС“ при Община Руен
Публикувано на: 25 юли 2018 г.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Допуснати кандидати до конкурс за длъжността: Началник сектор „Вътрешен одит“: Анатоли Николов Ранчев.
Няма недопуснати кандидати.
Конкурсът ще се проведе на 5 юни 2018 г. от 10:00 часа в административната сграда в с. Руен, ул. „Първи май 18“
Публикувано на: 30 април 2018 г.

Обявление за конкурс за длъжността: „Началник сектор Вътрешен одит“
Публикувано на: 13 април 2018 г.

Обявление за конкурс за длъжността: “ Вътрешен одитор“
Публикувано на: 13 април 2018 г.

 

Обявление за конкурс за длъжността: „Директор на Детска градина с. Преображенци и Директор на Детска градина с. Просеник, общ. Руен“
Публикувано на: 30 март 2018 г.

Списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността: „Главен експерт – финанси“ в дирекция „ФСДБ и УС“

ОБЩИНА РУЕН
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РУЕН:

  1. Управител

Необходими документи за кандидатстване и изисквания за кандидатстване: Изтегли
Публикувано от: Н. Юсуф |1 ноември 2016|

Списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел „Териториално селищно устройство”

Община Руен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел „Териториално селищно устройство”

Коментарите са затворени.