Конкурси за работа

Главен юрисконсулт в Специализирана администрация на община Руен

Допуснати кандидати до интервю:
– Цветелина Тодорова Стойчева.
Недопуснати кандидати до интервю:
– Елена Христова Щерева.

Интервюто ще се проведе на 26 септември 2018г от 14.30 часа в административната сграда в с. Руен, ул. „Първи май” № 18”
Публикувано на: 26 септември 2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността: „Главен юрисконсулт в Специализирана администрация на община Руен.“
Публикувано на: 11 септември 2018 г.

Обявление за конкурс за длъжността: „Главен юрисконсулт в Специализирана администрация на община Руен.“
Публикувано на: 2 август 2018 г.

Директор на Детска градина 'Горска фея' с.Зайчар, община Руен, обл. Бургас

Oбява

За заемане длъжността: Директор на Детска градина „Горска фея“- с.Зайчар, община Руен, обл. Бургас (до провеждане на конкурс)
I. Кратко описание на длъжността:
Директорът, като орган на управление планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната административно – управленска и финансова дейност в детската градина.
ІІ. Изисквания към кандидатите:
– образование – висше;
– образователна квалификационна степен – „магистър” или „бакалавър”;
– специалност от професионално направление „педагогика”, с професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител” или специалност от друго професионално направление с квалификация „учител” или допълнителна професионална квалификация „детски учител”;
– минимален професионален опит – 5 години учителски стаж по смисъла на чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
– да са български граждани;
– да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са лишени от правото да упражняват професията си; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;

ІІІ. Вид правоотношение: срочен трудов договор до провеждане на конкурс;

ІV. Необходими документи:

– Заявление до кмета на общината;
– документ за самоличност (копие);
– професионална автобиография (европейски формат);
– документ за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация (копие).
– документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидата;
– други документи, удостоверяващи професионалната квалификация;
V. Място и срок за подаване на документи:
Община Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май” № 18, ет. 3, стая № 30, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
Документите следва да бъдат поставени в непрозрачен плик и върху плика се посочва адрес за кореспонденция и телефон.
Краен срок за подаване на документите: 03.08.2018 г.

За информация: тел. 05944 / 62 – 12 – началник отдел „ОКС“ при Община Руен
Публикувано на: 25 юли 2018 г.

Началник сектор 'Вътрешен одит'

Допуснати кандидати до конкурс за длъжността: Началник сектор ‘Вътрешен одит’: Анатоли Николов Ранчев.
Няма недопуснати кандидати.
Конкурсът ще се проведе на 5 юни 2018 г. от 10:00 часа в административната сграда в с. Руен, ул. „Първи май 18“
Публикувано на: 30 април 2018 г.

Обявление за конкурс за длъжността: „Началник сектор Вътрешен одит“
Публикувано на: 13 април 2018 г.

Вътрешен одитор
 

Обявление за конкурс за длъжността: „Директор на Детска градина с. Преображенци и Директор на Детска градина с. Просеник, общ. Руен“
Публикувано на: 30 март 2018 г.

Aрхив

Обявление за конкурс за длъжността: „Директор на Детска градина с. Преображенци, общ. Руен“
Извлечение от Протокол от заседание на комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор на Детска градина с. Преображенци, общ. Руен“

Списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността: „Главен експерт – финанси“ в дирекция „ФСДБ и УС“

ОБЩИНА РУЕН
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РУЕН:

  1. Управител

Необходими документи за кандидатстване и изисквания за кандидатстване: Изтегли
Публикувано от: Н. Юсуф |1 ноември 2016|

Списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел „Териториално селищно устройство”

Община Руен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел „Териториално селищно устройство”

Коментарите са затворени.