Наредби

Наредба №1 за опазване на обществения ред, околната среда и приветливия вид на населените места и превантивната работа по опазване живота, здравето и имуществото на гражданите и юридическите лица в Община Руен

Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Руен

Наредба №2А за определяне размера на местните данъци на територията на Община Руен.
Приложение 1 към наредба 2А
Приложение 2 към наредба 2А

 

Наредба №3 за овладяването на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Руен

Наредба №4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен

Наредба №5 за реда за управление и разпореждане на общински жилища

Наредба №6 за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на
концесионер

Наредба №7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Руен

Наредба №8 за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Руен

Наредба №9 за дейността в община Руен по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи

Наредба №10 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Руен

Наредба №11 управлението на отпадъците на територията на община Руен

Наредба №12 за изграждане и опазване на зелената система в териториалния обхват на Община Руен.

Наредба №13 за символите, почетните знаци и звания на Община Руен

Наредба №14 за реда по който,Обшина Руен учредява търговски дружества и упражнява правото си на собственост в търговските дружества.

Наредба №15 преместваемите обекти в териториалния обхват на община Руен

Наредба №16 за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд

Наредба №17 за управление на горските територии на община Руен

Наредба №18 за условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в детски градини на територията на Община Руен.

Наредба №19 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в Община Руен

Наредба №20 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225a, ал. 3 ЗУТ

Коментарите са затворени.