Обяви

Нови банкови сметки на Община Руен за внасяне на местни данъци, приходи и такси по сметки и код за вид плащане считано от 01.09.2015 г.

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ – БУРГАС, уведомява гражданите на Община Руен, че услуги по пенсионни въпроси ще се предоставят всяка първа и трета сряда на месеца в офиса на териториалното поделение в гр. Айтос, адрес ул. „Богориди” № 2.
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 056/80-38-28

За улеснение на клиентите информираме, че част от услугите се предоставят електронно чрез официалния сайт на НОИ http://www.noi.bg/
Електронни административни услуги:
https://serviceseprocess.nssi.bg/services.aspx
Електронни информационни услуги:
http://www.noi.bg/index.php/eservicesbg/reports
Публикувано на: 12 февруари 2019 г.

Заседание на Общински съвет Руен на 27 февруари 2019 г .
Публикувано на: 22 февруари 2019 г.

Заседание на постоянните комисии към Общински съвет Руен на 27 февруари 2019 г .
Публикувано на: 22 февруари 2019 г.

Уведомление от Фахретин Ахмед Юмер за инвестицинно предложение: Отглеждане на земеделски култури:сливи, пшеница, дини, просо като кандидатства с проект по ПРСР, мярка 6.3
Публикувано на: 6 февруари 2019 г.
Покана за приемане на оферти от строителни фирми във връзка с осъществяване на дейността по премахване на незаконни строежи
Публикувано на: 21 февруари 2019 г.

Съобщение до Нуджан Адем Смаил относно : Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на: 19 февруари 2019 г.

Обявление за издадено решение №439 от Протокол №41/28.12.2018 с която се :Разрешава изработването на ПУП-ПЗ в териториален обхват поземлен имот с №000059, находящ се в местността „Чукур тарла“ по КВС на землище с. Добромир, общ. Руен
Публикувано на: 18 февруари 2019 г.

Обявление за издадено решение №436 от Протокол №41/28.12.2018 с която се :Разрешава изработването на ПУП-ПЗ в териториален обхват поземлен имот с №000065, находящ се в местността „Аптармалар“ по КВС на землище с. Припек, общ. Руен
Публикувано на: 18 февруари 2019 г.

Обявление за издадено решение №438 от Протокол №41/28.12.2018 с която се :Разрешава изработването на ПУП-ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №320001, находящ се в местността „Кирезлик“ по КВС на землище с. Билка, общ. Руен
Публикувано на: 18 февруари 2019 г.

Обявление за издадено решение №434 от Протокол №41/28.12.2018 с която се :Разрешава изработването на ПУП-ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №060014, находящ се в местността „Край село“ по КВС на землище с. Руен, общ. Руен
Публикувано на: 18 февруари 2019 г.

Обявление за издадено решение №433 от Протокол №41/28.12.2018 с която се :Разрешава изработването на ПУП-ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №066001, находящ се в местността „Бостанлък“ по КВС на землище с. Люляково, общ. Руен
Публикувано на: 18 февруари 2019 г.

Обявление за издадено решение №432 от Протокол №41/28.12.2018 с която се :Разрешава изработването на ПУП-ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №023037, находящ се в местността „Стойкина чешма“ по КВС на землище с. Люляково, общ. Руен
Публикувано на: 18 февруари 2019 г.

Обявление за издадено решение №435 от Протокол №41/28.12.2018 с която се :Разрешава изработването на ПУП-ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №093017, находящ се в местността „Връвището“ по КВС на землище с. Вресово, общ. Руен
Публикувано на: 18 февруари 2019 г.

Съобщение до Рухи Фейзула Хюсеинали относно : Издадена виза за проектиране
Публикувано на: 14 февруари 2019 г.

Съобщение до Хасан Мустафа Хасан относно : Събиране на доказателства и уведомление за започване на административно производство
Публикувано на: 14 февруари 2019 г.

Уведомление от „ИДРИЗ 93“ ЕООД за инвестицинно предложение: Работилница за тенекеджийски услуги в пи 0 166017 в землището на с. Руен
Публикувано на: 6 февруари 2019 г.

Съобщение до Георги Илиев Иванов относно : Издадена заповед №РД-08-709/14.12.2018 г., с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ ПУП в съставки – план за регулация и план за регулация и застрояване в териториален обхват УПИ VII 309 квартал 41 по плана на село Ръжица, общ. Руен
Публикувано на: 31 януари 2019 г.

Съобщение до Атанас Иванов Минчев относно : Издадена заповед №РД-08-709/14.12.2018 г., с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ ПУП в съставки – план за регулация и план за регулация и застрояване в териториален обхват УПИ VII 309 квартал 41 по плана на село Ръжица, общ. Руен
Публикувано на: 31 януари 2019 г.

Съобщение до Радка Любчева Радилова относно : Издадена заповед №РД-08-709/14.12.2018 г., с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ ПУП в съставки – план за регулация и план за регулация и застрояване в териториален обхват УПИ VII 309 квартал 41 по плана на село Ръжица, общ. Руен
Публикувано на: 31 януари 2019 г.

Съобщение до Али Мехмед Халил относно : Издадена заповед №РД-08-709/14.12.2018 г., с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ ПУП в съставки – план за регулация и план за регулация и застрояване в териториален обхват УПИ VII 309 квартал 41 по плана на село Ръжица, общ. Руен
Публикувано на: 31 януари 2019 г.

Съобщение до Мехмедали Халил Али относно : Събиране на доказателства и уведомление за започване на административно производство
Публикувано на: 30 януари 2019 г.

Съобщение до Мехмедали Халил Али относно : Събиране на доказателства и уведомление за започване на административно производство
Публикувано на: 30 януари 2019 г.

Заседание на Общински съвет Руен на 31 януари 2019 г .
Публикувано на: 25 януари 2019 г.

Заседание на постоянните комисии към Общински съвет Руен на 31 януари 2019 г .
Публикувано на: 25 януари 2019 г.

Уведомление от Исмаил Шабан Ахмед за инвестицинно предложение: : Надстройка на жилищна сграда в УПИ-ХІV-412,кв.35 по плана на с. Трънак
Публикувано на: 24 януари 2019 г.

Уведомление от Гюлфие Юзеир Юсуф за инвестицинно предложение: : Изграждане на жилищна сграда в УПИ-ІІ-24,кв.12 по плана на с. Сини рид
Публикувано на: 24 януари 2019 г.

Съобщение до Хасан Хюзен Мустафа относно : Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на: 24 януари 2019 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №92/18/12/2018 г.
Публикувано на: 24 януари 2019 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №91/18/12/2018 г.
Публикувано на: 24 януари 2019 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №90/18/12/2018 г.
Публикувано на: 24 януари 2019 г.

Съобщение до Христо Илиев Атанасов относно : Отстраняване на недостатъци в искането
Публикувано на: 22 януари 2019 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2019 ГОДИНА на 11.01.2019 от 10:00 ч. в Ритуаланата зала в с. Руен

  1. Обяснителна записка към проекта за бюджет за 2019 г.
  2. Проект за приходната част по проекта за бюджет 2019 г.
  3. Проект за разходната част по проекта за бюджет 2019 г.
  4. Проект за общинските сметки за средствата от Европейския съюз за 2019 г.

Публикувано на: 4 януари 2019 г.

Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.
Приложение към Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.

Оценка за въздействие

Публикувано на: 20 април 2018 г.

Информация за разпределението на средствата по звена и компоненти на формулите през 2018 година

Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2018 година от ОГФ – собственост на Община Руен“

Публично обсъждане на 03.11.2017 г. от 14:00 ч. в Ритуална зала на Община Руен на доклад за ОВОС и доклад за оценка на степента на въздействието при реализацията на инвестиционно предложение : Изграждане на Нова ВЛ 400 kv от п/ст „Варна’ до п/ст „Бургас“ с възложител „ЕСО“ ЕАД
Докладът за оценка на степента на въздействието
Докладът за ОВОС

Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Руен.

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община-Руен

Протокол за разпределение на полагаемите ЖЕ по села за 2016/2017 г.

 

Информация за разпределение на средствата по училища-2016 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г. – Допълнение към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г.

Протокол за поправка на допусната техническа грешка при разпределение на имоти с НТП “ пасища, мери и ливади“

Списък с определните за индивидуално ползване имоти от ОПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Руен

 

Протокол с допълнения за разпределение на пасища и мери в Община Руен

Заповед относно Достъпа и пашата на селскостопански животни в Държавни горски територии придружена със: Справка на отдели и подотдели от Държавен горски фонд по землища, които се намират на територията на Община Руен, забранени за паша на селскостопански животни

Проект на : „Наредба за принудетелното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 ЗУТ „

Проект на : Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Руен Мотиви

Коментарите са затворени.