Обяви

Нови банкови сметки на Община Руен за внасяне на местни данъци, приходи и такси по сметки и код за вид плащане считано от 01.09.2015 г.

Писмо от МОСВ-РИОСВ-Бургас относно: Решение за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение „Изграждане на трансформаторен пост в част от имот №000047, местност Мезар Алан , землище на с. Топчийско, обшина Руен“
Публикувано на: 15 октомври 2018 г.

Съобщение до Вичка Александрова Йрданова относно: Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на: 15 октомври 2018 г.

Съобщение до Нуфил Муса Хюсеин относно: Отстраняване на недостатъци в искането
Публикувано на: 15 октомври 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №80/11.10.2018 г.
Публикувано на: 11 октомври 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №79/11.10.2018 г.
Публикувано на: 11 октомври 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №78/11.10.2018 г.
Публикувано на: 11 октомври 2018 г.

Покана относно : предоставяне на оферти за избор на изпълнител за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № РД-08-344/24.07.2017 г. на кмета на Община Руен, по принудително премахване на незаконен строеж, находящ се в с. Речица, община Руен
Публикувано на: 10 октомври 2018 г.

Уведомление от Христо Илиев Атанасов за инвестиционно предложение: Изграждане на авторемонтна работилница в УПИ ІІІ-289, кв.25 по плана на село Руен, община Руен
Публикувано на: 9 октомври 2018 г.

Уведомление от Кямил Мехмед Халил за инвестиционно предложение: Жилищна сграда – поетапно строителство – първи етап в УПИ Х-379, кв.25, по плана на с.Трънак, Община Руен
Публикувано на: 9 октомври 2018 г.

Съобщение до Зейнеб Расим Али относно: Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на: 9 октомври 2018 г.

Съобщение до Таню Александров Бозуков относно: Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на: 9 октомври 2018 г.

Съобщение за : издадено разрешение за строеж №77/01.10.2018
Публикувано на: 5 октомври 2018 г.

Уведомление от „БTK“ EAД за инвестиционно предложение: Изграждане на строеж: Приемо-предавателна станция №BS3777 в поземлен имот с №016023 в землището на с. Шиварово, общ. Руен
Публикувано на: 4 октомври 2018 г.

Уведомление от Лейля Исмаилова Юмер за инвестиционно предложение: Изграждане на преместваем обект: Ръчна автомивка, автосервиз и вулканизатор в недвижим имот, съставляващ УПИ I228, кв. 10 по плана на с. Руен, община Руен
Публикувано на: 4 октомври 2018 г.

Уведомление от Ахмед Мехмед Мехмед за инвестиционно предложение: Проектиране и строителство на жилищна сграда
Публикувано на: 4 октомври 2018 г.

Уведомление от „ИПАР 2015“ за инвестиционно предложение: Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение-тръбен кладенец за напояване на земеделски култури в ПИ025032 по КВС на с. Просеник, общ. Руен
Публикувано на: 4 октомври 2018 г.

Съобщение до Фарие Хасан Осман относно: Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на: 4 октомври 2018 г.
Съобщение до Мехмед Мехмедемин Шакир относно: Издадено удостоверение за търпимост .
Публикувано на: 4 октомври 2018 г.

Уведомление от „ИПАР 2015“ за инвестиционно предложение: Водоснабдяване от подземни води за напояване на земеделски култури в ПИ025032 по КВС на с. Просеник, общ. Руен
Публикувано на: 2 октомври 2018 г.

Съобщение до Рамадан Ибрям Юсуф относно: Издадено удостоверение за търпимост №193/05.09.2018 г.
Публикувано на: 26 септември 2018 г.

Обявление за: Прието решение №391 от Протокол №37/09.08.2018 на Общински съвет – Руен, с което сe одобрява ПУП-ПП за обект: нов кабел НН 1kV от ТП „МТС Ябълчево“ до електромерно табло пред поземлен имот с №87093.69.8, по КВС на местност „Машатлъка“ в землището на с. Ябълчево.
Публикувано на: 25 септември 2018 г.

Община Руен уведомява своите граждани че на 21.09.2018 г. от 11:00 до 13:30 в стя №42 в сградата на общината ще се проведе открита приемна за граждани с регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация.
Публикувано на: 20 септември 2018 г.

Съобщение до Кадер Неждет Акиф относно: Издадена заповед
Публикувано на: 19 септември 2018 г.

Съобщение до Хаджер Джемиле Исмаил относно: Издадена Виза за проектиране
Публикувано на: 17 септември 2018 г.

Заседание на Общински съвет Руен на 21.09.2018 от 11:00 ч.
Публикувано на: 14 септември 2018 г.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет Руен на 21.09.2018
Публикувано на: 14 септември 2018 г.

Уведомление от Агенция „Пътна Инфраструктура“ за инвестиционно предложение: Рехабилитация и реконструкция на Път III-208: Първи подучастък – „Провадия – Дъскотна“ от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.794 км, области Бургас и Варна, Втори подучастък – „Дъскотна – Айтос“ от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас
Публикувано на: 5 септември 2018 г.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2017 г.

  1. Доклад за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2017 г.
  2. Справка за изпълнението приходите по бюджета на Община Руен за 2017 г.
  3. Справка за изпълнението на разходната част по бюджета на Община Руен за 2017 г.
  4. Справка за изпълнението на капиталовите разходи за 2017 г.
  5. Справка за изпълнението на проектите през 2017 г. финансирани със средства от Европейския съюз

Публикувано на: 30 август 2018 г.

Съобщение относно : В изпълнение на чл.72 б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2018/2019 г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисията ще се проведат в сградата на ОСЗ Руен,
Публикувано на: 16 август 2018 г

Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.
Приложение към Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.

Оценка за въздействие

Публикувано на: 20 април 2018 г.

Уведомление от Енергиен системен оператор ЕАД за изменение в инвестиционно предложение : за Изграждане Нова въздушна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, одобрено с решение по ОВОС №4-4/2017 г. на МОСВ
Публикувано на: 18 април 2018 г.

Информация за разпределението на средствата по звена и компоненти на формулите през 2018 година

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2018 ГОДИНА на 11.01.2018 от 11:00 ч. в Ритуаланата зала в с. Руен

  1. Обяснителна записка към проекта за бюджет за 2018 г.
  2. Проект за приходната част по проекта за бюджет 2018 г.
  3. Проект за разходната част по проекта за бюджет 2018 г.
  4. Проект за общинските сметки за средствата от Европейския съюз за 2018 г.

Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2018 година от ОГФ – собственост на Община Руен“

Публично обсъждане на 03.11.2017 г. от 14:00 ч. в Ритуална зала на Община Руен на доклад за ОВОС и доклад за оценка на степента на въздействието при реализацията на инвестиционно предложение : Изграждане на Нова ВЛ 400 kv от п/ст „Варна’ до п/ст „Бургас“ с възложител „ЕСО“ ЕАД
Докладът за оценка на степента на въздействието
Докладът за ОВОС

Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Руен.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2017 ГОДИНА

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община-Руен

Протокол за разпределение на полагаемите ЖЕ по села за 2016/2017 г.

 

Информация за разпределение на средствата по училища-2016 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г. – Допълнение към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

Протокол за поправка на допусната техническа грешка при разпределение на имоти с НТП “ пасища, мери и ливади“

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2014 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък с определните за индивидуално ползване имоти от ОПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Руен

 

Протокол с допълнения за разпределение на пасища и мери в Община Руен

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2015 г на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък на имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване за стопанската 2014/ 2015 год. в Община Руен

Заповед относно Достъпа и пашата на селскостопански животни в Държавни горски територии придружена със: Справка на отдели и подотдели от Държавен горски фонд по землища, които се намират на територията на Община Руен, забранени за паша на селскостопански животни

Обяснителна записка към проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за приходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за разходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за общинските сметки за средствата от Европейския съюз за 2015 г.

Проект на : „Наредба за принудетелното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 ЗУТ „

Проект на : Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Руен Мотиви

Коментарите са затворени.