Обяви

Нови банкови сметки на Община Руен за внасяне на местни данъци, приходи и такси по сметки и код за вид плащане считано от 01.09.2015 г.

Съобщение до Осман Муса Осман относно : Издадено удостоверение за търпимост.

Заседание на Общински съвет – Руен на 17.08.17 от 10:00 ч.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 16.08.17

Уведомление от Димитър Иванов Иванов за инвестиционно предложение: Създаване на овощна градина с трайни насаждения.

Уведомление от Димитър Иванов Иванов за инвестиционно предложение: Създаване на овощна градина с трайни насаждения.

Съобщение до Лиман Осман Аптула относно : събиране на доказателства.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2016 г.

Съобщение до Хасан Адем Мехмед относно : събиране на доказателства.

Обявление за: Издадено решение №213 от протокол №22/30.06.2017 г. на Общински съвет – Руен, с която се разрешава и възлага изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) в съставки – план за регулация ПР и План за регулация и застрояване ПРЗ в териториален обхват п.и. №069008, находящ се в землището на с. Ябълчево, общ. Руен.

Обявление за: Издадено решение №215 от протокол №22/30.06.2017 г. на Общински съвет – Руен, с която се одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план на канализационна мрежа на Ф 200 от ПИ в землището на с. Просеник, общ. Руен.

Обявление за: Издадено решение №214 от протокол №22/30.06.2017 г. на Общински съвет – Руен, с която се одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план на външна извънплощадкова връзка с мрежата на ЕВН – България от ПИ в землището на с. Просеник, общ. Руен.

Съобщение до Шаиб Хайрула Неджиб относно: Заповед за премахване на Незаконен строеж.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №26/19.07.2017 г .

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №25/19.07.2017 г .

Уведомление от Али Хасан Адем за инвестиционно предложение: Жилищна сграда в УПИ I-15, кв. 13, по плана на с. Рожден община Руен.

Съобщение до Платина ООД относно: Издадена заповед

Съобщение до Мехмет Фета Осман относно: Издадена заповед

Съобщение до Исмаил Фета Фета относно: Издадена заповед

Съобщение до Хасан Халил Садък относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Мерям Мехмедова Османова относно: Издадена заповед

Съобщение до Айше Ембия Халилова относно: Издадена заповед

Съобщение до Ибазир Сюлейман Али относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Емилия Асенова Щерева относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Захари Асенов Стоянов относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение за: Издадено разрешение за строеж №24/13.07.17 г.

Заповед за премахване на незаконен строеж с адресат на заповедта – Смаил Сабри Нуф

Съобщение до Фийдес Осман Осман относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Осман Хюсеин Осман относно: Издадено удостоверение за търпимост

Уведомление от Ахмед Кадир Ахмед за инвестиционно предложение: Надстройка магазинен етаж в УПИ V-336, кв. 14, с. Руен община Руен.

Уведомление от Себиха Кадир Ахмед за инвестиционно предложение: Надстройка магазинен етаж в УПИ VII-336, кв. 14, с. Руен община Руен.

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛНЕИЕ ЮГ“ ЕАД гр. Пловдив: Развитие на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение за кв. 19 на с. Добра поляна и електромерно табло на стълб-нов пред УПИ V-101. кв. 19 по плана на с. Добра поляна, община Руен

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛНЕИЕ ЮГ“ ЕАД гр. Пловдив: Развитие на въздушна линия от 1kV, от съществуващ ТП „Струя 2“ и монтаж на електромерно табло на стълб-нов пред УПИ I-207. кв. 4 с. Струя, община Руен

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛНЕИЕ ЮГ“ ЕАД гр. Пловдив: Развитие на въздушна линия от 1kV, от съществуващ стълб №5-3, извод 1. ТП „Дъскотна 3“ и монтаж на електромерно табло на стълб-нов пред УПИ III-162. кв. 9 с. Дъскотна, община Руен

Заседание на Общински съвет – Руен на 13.07.17 от 10:00 ч.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 13.07.17

Уведомление от Хюсеин Ахмед Хамид за инвестиционно предложение: Отглеждане на трайни насаждения от череши и сливи

Обявление относно: Издадена заповед, с която се разрешава както изработване на ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №2 по неодобрения КП на с. Соколец, общ. Руен, така и се одобрява задание за проектиране.

Съобщение до Йова Василева Каменова относно: Издадена заповед

Съобщение до Кадир Яшар Кадир относно: Издадена заповед

Уведомление от Али Лютфи Джемал за инвестиционно предложение: Създаване и отглеждане на трайни насаждения

Уведомление от Борис Димитров Беров за инвестиционно предложение: Уличен водопровод за УПИ II-8, кв. 26 /ПИ 026008/ в местността Белез дере, землище на с. Просеник, общ. Руен

Уведомление от Мустафа Иляз Юмер за инвестиционно предложение: Създаване и отглеждане на трайни насаждения

Заседание на Общински съвет – Руен на 30.06.17 от 10:00 ч.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 30.06.17

Съобщение до Хюсеин Хилми Али относно:изработен проект за изменение на десйтващ ПУП

Съобщение до Юмюхан Юсеин Ахмед относно: издадено удостоверение за търпимост

Заповед за спиране на строителство

Предстоящи събития (публични изяви) на Клуб Фотография, група за занимания по интереси по „Проект „BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ с ръководител на група Семра Иб – ръководител направление ИКТ и с участието на ученци от 9-11 клас.

Протокол за окончателното разпределение на мери, пасища и ливади за стопанската 2017/2018 г. на територията на община Руен

Съобщение до Айсел Тефикова Мурадова относно: издадена заповед

Община Руен уведомява своите граждани, че на 15 юни 10:30 до 12:30 ч. ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията

Съобщение до Аиша Мустафа Исмаил относно: издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Будил Тюв Исмаил относно: издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Хюсеин Мустан относно: издадено удостоверение за търпимост

Уведомяваме жителите на с. Руен, че ще има прекъсване на електрозахранването на 07.06.17 г. от 13:00 до 16:00 часа

Издадено разрешение за строеж №17/19.05.2017 г.

Издадено разрешение за строеж №16/19.05.2017 г.

Съобщение до Яни Димитров Калъчев относно: Издадена Заповед

Издадено разрешение за строеж №18/22.05.2017 г.

Издадено разрешение за строеж №19/22.05.2017 г.

Издадено разрешение за строеж №20/22.05.2017 г.

Уведомление от Мобилтел ЕАД гр. София за инвестиционно предложение: Преустройство на Базова приемо предавателна станция BGS0102 (PLANINITZA)в базова станция с честотен обхват 900 MHZ – 1800 MHz в имот №000132, местност Височината в землището на с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас, с възложител Мобилтел ЕАД гр. София

Информация за разпределение на средствата по училища-2017 г.

Съобщение до Редван Юмер Смаил относно: Вписване на нотариален акт

Справка за имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади и разпределение на имотите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017/ 2018 год. в Община Руен.

Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Руен.

Във връзка с аварийното състояние на скален тунел на републикански път Провадия – Айтос (тунела до с. Билка) се въвежда ограничение на движението на МПС на 27.02.2017 до 03.03.2017 г.

Заседание на Общински съвет – Руен на 01.03.2017 г.

Заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 01.03.2017 г.

Съобщение до Соня Ангелова Иванова относно: Издадено удостоверение за търпимост

Заседание на Общински съвет – Руен на 16.02.2017 г.
Заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 16.02.2017 г.

Програма за: Управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г

Съобщение до Неждет Ахмед Хасан и Мехмед Фейзула Хюсеинали относно: Възражение с вх. рег.№ ТСУ-1192-32/13.05.2016 г.

Обявление за : Изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)на външна извънплощадкова връзка с мрежата на ЕВН-България на ПИ 021086 с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас

Обявление за : Изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)за канализационна мрежа Ф 200 от ПИ 021086 с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас

Заседание на Общински съвет – Руен на 31.01.2017 г.

Заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 31.01.2017 г.

Уведомление от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕР“ ЕАД за инвестиционно предложение: Развитие на въздушна линия 1kV от съществуващ стълб №7-2, извод 1 ТП „Струя 1“ и монтаж на стълб – нов и електромерно табло пред поземнлен имот 100 с. Струя общ. Руен обл. Бургас

Решение №145 от протокол №16/28.12.2016 г. на Общински съвет – Руен с което се разрешава както: Изработване на ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №200009, находящ се в местността „Баалък“ по КВС на землище – с. Зайчар с ЕКАТТЕ 30243, общ. Руен обл. Бургас, така и одобрява задание за изработване на същия.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2017 ГОДИНА

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община-Руен

Протокол за разпределение на полагаемите ЖЕ по села за 2016/2017 г.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2015 г.

 

Информация за разпределение на средствата по училища-2016 г.

Справка за имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади и разпределение на имотите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016/ 2017 год. в Община Руен

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г. – Допълнение към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

Протокол за поправка на допусната техническа грешка при разпределение на имоти с НТП “ пасища, мери и ливади“

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2014 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък с определните за индивидуално ползване имоти от ОПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Руен

 

Протокол с допълнения за разпределение на пасища и мери в Община Руен

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2015 г на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък на имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване за стопанската 2014/ 2015 год. в Община Руен

Заповед относно Достъпа и пашата на селскостопански животни в Държавни горски територии придружена със: Справка на отдели и подотдели от Държавен горски фонд по землища, които се намират на територията на Община Руен, забранени за паша на селскостопански животни

Обяснителна записка към проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за приходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за разходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за общинските сметки за средствата от Европейския съюз за 2015 г.

Проект на : „Наредба за принудетелното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 ЗУТ „

Проект на : Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Руен Мотиви

Коментарите са затворени.