Обяви

Нови банкови сметки на Община Руен за внасяне на местни данъци, приходи и такси по сметки и код за вид плащане считано от 01.09.2015 г.

Издадено решение №243 от Протокол №25/18.09.17 г. на Общински съвет Руен, с която се разрешава и възлага изработване на проект за ПУП – ПП за кабелна линия 1kV за обект: кабелна линия 1kV от ТП Руен2 до електромерно табло пред поземлен имот с №112004 по КВС на землище с. Руен, с възложител: Електроразпределение ЮГ ЕАД

Съобщение до Платина ООД представлявано от Мехмед Мехмедали Идриз относно : Изработен проект за изменение на действащ ПУП

Заседание на Общински съвет – Руен на 20.10.17 от 10:00 ч.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 20.10.17

Съобщение до Емине Хюсеин Хаджи относно : Издадена заповед

Съобщение до Иванка Петрова Йорданова относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Надя Костадинова Коева относно : Издадено удостоверение за търпимост

Община Руен уведомява своите граждани, че на 13.10 (петък) от 11:00 – 13:30 ч. в стая №37 в сградата на Общината ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.

Уведомление за инвестиционно предложение от Шабан Смаил Назиф: Жилищна сграда с магазин- проектиране и строителство на двуетажна жилищна сграда в УПИ VIII -325, кв. 15 по плана на с. Руен, общ. Руен

Уведомление за инвестиционно предложение от Хатче Назиф Мехмед: Жилищна сграда – проектиране и строителство на едноетажна жилищна сграда в УПИ I -22, кв. 3 по плана на с. Дъскотна, общ. Руен

Уведомление за инвестиционно предложение от Фатме Мустафа Мехмед :Кандидатстване по мярка 6.3 от ПРСР 2015-2020, Стартова помощ за развитие на малки стопанства“

Уведомление за инвестиционно предложение : Преместваем обект, – Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в п.и. №021089, находящ се в местността „Азмака“ по КВС на землище с.Просеник, общ. Руен

Уведомление за инвестиционно предложение : Жилищна сграда – проектиране и строителство на едноетажна жилищна сграда с подпокривно обслужващо помещение в УПИ XIV -411, кв. 28 по плана на с. Руен, общ. Руен

Уведомление за инвестиционно предложение : Жилищна сграда – проектиране и строителство на едноетажна жилищна сграда с подпокривно обслужващо помещение в УПИ I -927, кв. 42 по плана на с. Люляково, общ. Руен

Уведомление за инвестиционно предложение : Жилищна сграда – проектиране и строителство на едноетажна жилищна сграда в УПИ VII -729, кв. 71 по плана на с. Люляково, общ. Руен

Съобщение до Сали Мехмед Хаджиосман относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Айше Мехмед Йълмаз относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Зейнеб Ахмед Мехмед относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Зейнеб Адем Хюсеин относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Хюсеин Назим Мехмед относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Зихра Назим Мутлу относно : Издадено удостоверение за търпимост

Уведомление за инвестиционно предложение :Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ V-269, кв. 26 по плана на с. с. Дъскотна, общ. Руен

Уведомление за инвестиционно предложение :Преработка на стари автомобилни гуми до получаване на гранули в имот №025002, местност Камчъбой, землище на с. Дъскотна,общ. Руен

Уведомление за инвестиционно предложение :Преработка на стари автомобилни гуми до получаване на гранули в имот №025002, местност Камчъбой, землище на с. Дъскотна,общ. Руен

Издадено разрешение за строеж №29/19.09.2017 г.

Съобщение до Кязим Хасан Хасан относно : Събиране на доказателства и уведомление за започване на административно производство

Съобщение до Илия Митков Райков относно : Отстраняване на недостатъци в искането

Осигурен достъп до информация по приложение №2, към чл.6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение:Осигуряване на пътен достъп до имоти №00050 и №000200 през имот №050014 по КВС на землище с. Добромир

Съобщение до Пламен Пасков Димов относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Марийка Пенева Димова относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Златан Асенов Жеков относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Анка Асенова Христова относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Зейнеб Муса Мехмедали относно : Издадено удостоверение за търпимост

Заседание на Общински съвет – Руен на 18.09.17 от 10:00 ч.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 18.09.17

Публично обсъждане на 03.11.2017 г. от 14:00 ч. в Ритуална зала на Община Руен на доклад за ОВОС и доклад за оценка на степента на въздействието при реализацията на инвестиционно предложение : Изграждане на Нова ВЛ 400 kv от п/ст „Варна’ до п/ст „Бургас“ с възложител „ЕСО“ ЕАД
Докладът за оценка на степента на въздействието
Докладът за ОВОС

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2016 г.

Справка за имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади и разпределение на имотите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017/ 2018 год. в Община Руен.

Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Руен.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2017 ГОДИНА

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община-Руен

Протокол за разпределение на полагаемите ЖЕ по села за 2016/2017 г.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2015 г.

 

Информация за разпределение на средствата по училища-2016 г.

Справка за имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади и разпределение на имотите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016/ 2017 год. в Община Руен

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г. – Допълнение към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

Протокол за поправка на допусната техническа грешка при разпределение на имоти с НТП “ пасища, мери и ливади“

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2014 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък с определните за индивидуално ползване имоти от ОПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Руен

 

Протокол с допълнения за разпределение на пасища и мери в Община Руен

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2015 г на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък на имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване за стопанската 2014/ 2015 год. в Община Руен

Заповед относно Достъпа и пашата на селскостопански животни в Държавни горски територии придружена със: Справка на отдели и подотдели от Държавен горски фонд по землища, които се намират на територията на Община Руен, забранени за паша на селскостопански животни

Обяснителна записка към проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за приходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за разходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за общинските сметки за средствата от Европейския съюз за 2015 г.

Проект на : „Наредба за принудетелното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 ЗУТ „

Проект на : Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Руен Мотиви

Коментарите са затворени.