Обяви

Нови банкови сметки на Община Руен за внасяне на местни данъци, приходи и такси по сметки и код за вид плащане считано от 01.09.2015 г.

Съобщение до Шерифе Хабил Реджеб относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Азис Хасан Хасан относно: Издадено удостоверение за търпимост

Писмо от МОСВ – Басейнова дирекция „Черноморски район“ относно Водовземане от повърхностен воден обект -река Хаджидере, придружено с решение за изменение, допълнение и продължаване на срока на действие на Разрешително №2112 0021/31.07.2013 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от ИПАР 2015 ООД: Външна извънплощадкова връзка с мрежата на ЕВН ЕР България за захранване на обект „Инсталация за тревни суровини“ на ПИ 021086, по КВС на с. Просеник общ. Руен, обл. Бургас

Съобщение до Aйше Хюсеин Кула относно: Издадена заповед

Съобщение за: Издадено разрешение за строеж №06/31.01.2018 г.

Съобщение за: Издадено разрешение за строеж №05/31.01.2018 г.

Съобщение до Фатме Хюсеин Халил относно: Изработен проект за изменение на действащ ПУП и РУП за ограничена територия

Съобщение до Емине Хюсеин Хаджи относно: Изработен проект за изменение на действащ ПУП за ограничена територия

Съобщение до Али Исмаил Хюсеин относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Петър Атанасов Ганев относно: Отстраняване на недостатъци в искането

Обявление за инвестиционно предложение от Фатме Бедри Юмер: Кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Обявление за инвестиционно предложение от Емин Адем Джевджет: Отглеждане на съществуващи трайни насаждения

Обявление: Община Руен обявява, че е издаденa Заповед № РД-08-68/26.1.2018 г., с която се разрешава изработване на ПУП в съставки ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №238, по неодобрения кадастрален план на с. Соколец, общ. Руен, обл. Бургас

Заседание на Общински съвет – Руен на 30.01.18 от 11:00 ч.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 30.01.18

Съобщение до Фатме Марем Кадир относно: издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Надя Александрова Ангелова относно: издадено удостоверение за търпимост

Обявление за инвестиционно предложение от Хюсеин Ахмед Хюсеин: Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи

Обявление за инвестиционно предложение от Мехмед Халил Хюсеин: Създаване и отглеждане на трайни насаждения от Био сливи

Обявление: Община Руен обявява, че е издадено Решение №280 от Протокол №28/14.12.2017 г. на Общински – съвет Руен, с която се разрешава и възлага изработване на ПУП в съставки ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №011007, находящ се в местността „Чукур тарла“ по КВС на землище с. Добромир, общ. Руен, обл. Бургас

Съобщение до Айше Хюсеин Хюсеин относно: Издадено удостоверение за търпимост

Обявление: Община Руен обявява, че е издадено Решение №281 от Протокол №28/14.12.2017 г. на Общински – съвет Руен, с която се разрешава и възлага изработване на ПУП в съставки ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имоти с №014103 и №014106, находящи се в местността „Куртчалъ“ по КВС на землище с. Каменяк, общ. Руен, обл. Бургас

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2018 ГОДИНА на 11.01.2018 от 11:00 ч. в Ритуаланата зала в с. Руен

  1. Обяснителна записка към проекта за бюджет за 2018 г.
  2. Проект за приходната част по проекта за бюджет 2018 г.
  3. Проект за разходната част по проекта за бюджет 2018 г.
  4. Проект за общинските сметки за средствата от Европейския съюз за 2018 г.

Съобщение до Кенан Исмаилов Хасанов относно: Издаване на удостоверение за търпимост

Съобщение до Али Дьонмез относно: издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Вилдание Мустафа Хасан относно: издадено удостоверение за търпимост

Обявление: Община Руен обявява, че е издадено Решение №273 от Протокол №27/23.11.2017 г. на Ощински – съвет Руен, с която се разрешава и възлага изработване на ПУП в съставки ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №071003 находящ се в местността „Корията“ по КВС на землище с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас

Обявление: Община Руен обявява, че е издадено Решение №272 от Протокол №27/23.11.2017 г. на Ощински – съвет Руен, с която се разрешава и възлага изработване на ПУП в съставки ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №079006 находящ се в местността „Юрт“ по КВС на землище с. Рупча, общ. Руен, обл. Бургас

Обявление: Община Руен обявява, че е издадена Заповед, с която се разрешава и възлага изработване на ПУП в съставки ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №117 по одобрения кадастрален план на с. Снягово, общ. Руен, обл. Бургас

Съобщение до Еметулла Хюсеин Сюлейман относно: издадено удостоверение за търпимост

Заседание на Общински съвет – Руен на 22.12.17 от 11:00 ч.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 22.12.17

Съобщение до Мария Димитрова Ангелова относно: издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Владимир Димитров Ангелов относно: издадено удостоверение за търпимост

Обявление: Изработен ПУП-ПП за изграждане на обект: Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас преставляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии с трасе преминаващо през землищата на“ с. Рожден, с. Рудина, с. Просеник и с. Ръжица общ. Руен“.
Приложения към Обявлението за изработен ПУП-ПП

Издадено разрешение за строеж №45/11.12.17 г.

Обявление: Решение №271 от протокол №27/23.11.17 г. на Общински съвет Руен, с която се разрешава както изработване на ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлени имоти с № 083001, № 083002, № 083003 находящи се в местността „Кантона“ квартали 5 и 6 по КВС с. Ябълчево, общ. Руен, така и одобрява задание за изработване на същия.

Обявление: Решение №270 от протокол №27/23.11.17 г. на Общински съвет Руен, с която се разрешава както изработване на ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с № 083005, находящ се в местността „Алекс алан“ квартали 5 и 6 по КВС с. Ябълчево, общ. Руен, така и одобрява задание за изработване на същия.

Съобщение до Илиян Маринов Славов относно: издаване на удостоверение за търпимост

Заседание на Общински съвет – Руен на 14.12.17 от 10:00 ч.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 14.12.17

Уведомление за инвестиционно предложение от Електроразпределение ЮГ ЕАД за: Нова кабелна линия 1 kV ot MTП „Зайчар 2“ до стълб 1 нов срещу УПИ X-65, кв. 7 развитие на въздушна мрежа ниско напрежение за кв. 7 и монтаж на електромерно табло на стълб 6 пред УПИ VIII-45 кв. 7, с. Зайчар общ. Руен

Съобщение от МОСВ Басейнова дирекция „Черноморски район“ относно: Инициатива на „Йори ЕООД“ за изменение на разрешително за водовземане.

Съобщение до Хамиде Мехмедали Четин относно: издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Хасан Хюсеин Вейсел относно:  издадена заповед

Съобщение до Фериде Ереджеб Кязим относно:издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Нора Фета Юсеин относно: Изработен проект за ПУП в съставки: ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлени имоти с идентификатори №000075,000076,000324 и 000325 по КВС на землище с. Руен

Съобщение до Емне Осман Мехмед относно: Изработен проект за ПУП в съставки: ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлени имоти с идентификатори №000075,000076,000324 и 000325 по КВС на землище с. Руен

Уведомление за инвестиционно предложение от ДП Национална компания железопътна инфраструктура: Ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието РП Люляково-Дъскотна от км 47+251 до км 57+668, с обща дължина 10417 м по III -та главна линия

Съобщение до Шемсие Мехмед Хасан относно: Разрешаване и възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП

Издадено разрешение за строеж №43/20.11.17 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Фатме Махмуд Мурад: Проектиране и строителство на двуетажна жилищна сграда в УПИ VII – 168, кв 17 по плана на с. Топчийско, общ. Руен

Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2018 година от ОГФ – собственост на Община Руен“

Публично обсъждане на 03.11.2017 г. от 14:00 ч. в Ритуална зала на Община Руен на доклад за ОВОС и доклад за оценка на степента на въздействието при реализацията на инвестиционно предложение : Изграждане на Нова ВЛ 400 kv от п/ст „Варна’ до п/ст „Бургас“ с възложител „ЕСО“ ЕАД
Докладът за оценка на степента на въздействието
Докладът за ОВОС

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2016 г.

Справка за имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади и разпределение на имотите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017/ 2018 год. в Община Руен.

Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Руен.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2017 ГОДИНА

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община-Руен

Протокол за разпределение на полагаемите ЖЕ по села за 2016/2017 г.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2015 г.

 

Информация за разпределение на средствата по училища-2016 г.

Справка за имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади и разпределение на имотите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016/ 2017 год. в Община Руен

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г. – Допълнение към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

Протокол за поправка на допусната техническа грешка при разпределение на имоти с НТП “ пасища, мери и ливади“

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2014 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък с определните за индивидуално ползване имоти от ОПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Руен

 

Протокол с допълнения за разпределение на пасища и мери в Община Руен

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2015 г на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък на имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване за стопанската 2014/ 2015 год. в Община Руен

Заповед относно Достъпа и пашата на селскостопански животни в Държавни горски територии придружена със: Справка на отдели и подотдели от Държавен горски фонд по землища, които се намират на територията на Община Руен, забранени за паша на селскостопански животни

Обяснителна записка към проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за приходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за разходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за общинските сметки за средствата от Европейския съюз за 2015 г.

Проект на : „Наредба за принудетелното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 ЗУТ „

Проект на : Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Руен Мотиви

Коментарите са затворени.