Обяви

Заседание на Общински съвет – Руен на 14.12.17 от 10:00 ч.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 14.12.17

Нови банкови сметки на Община Руен за внасяне на местни данъци, приходи и такси по сметки и код за вид плащане считано от 01.09.2015 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Електроразпределение ЮГ ЕАД за: Нова кабелна линия 1 kV ot MTП „Зайчар 2“ до стълб 1 нов срещу УПИ X-65, кв. 7 развитие на въздушна мрежа ниско напрежение за кв. 7 и монтаж на електромерно табло на стълб 6 пред УПИ VIII-45 кв. 7, с. Зайчар общ. Руен

Съобщение от МОСВ Басейнова дирекция „Черноморски район“ относно: Инициатива на „Йори ЕООД“ за изменение на разрешително за водовземане.

Съобщение до Хамиде Мехмедали Четин относно: издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Хасан Хюсеин Вейсел относно:  издадена заповед

Съобщение до Фериде Ереджеб Кязим относно:издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Нора Фета Юсеин относно: Изработен проект за ПУП в съставки: ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлени имоти с идентификатори №000075,000076,000324 и 000325 по КВС на землище с. Руен

Съобщение до Емне Осман Мехмед относно: Изработен проект за ПУП в съставки: ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлени имоти с идентификатори №000075,000076,000324 и 000325 по КВС на землище с. Руен

Уведомление за инвестиционно предложение от ДП Национална компания железопътна инфраструктура: Ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието РП Люляково-Дъскотна от км 47+251 до км 57+668, с обща дължина 10417 м по III -та главна линия

Съобщение до Шемсие Мехмед Хасан относно: Разрешаване и възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП

Издадено разрешение за строеж №43/20.11.17 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Фатме Махмуд Мурад: Проектиране и строителство на двуетажна жилищна сграда в УПИ VII – 168, кв 17 по плана на с. Топчийско, общ. Руен

Съобщение до Шерафетин Ахмед Йтеимоглу относно: Изработен проект за ПУП

Съобщение до Азис Хюсеин Халил относно: Изработен проект за ПУП

Съобщение до Юмер Хасан Хюсеин относно: Издадено удостоверение за търпимост

Заседание на Общински съвет – Руен на 23.11.17 от 10:00 ч.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 23.11.17

Съобщение до Мустафа Шюкрю Хасан относно: Изработен проект за изменение на действащ ПУП за ограничена територия

Съобщение до Елка Алипиева Мартинова относно: Изработен проект за изменение на действащ ПУП за ограничена територия

Съобщение до Хатче Ахмед Хасан относно: Изработен проект за изменение на действащ ПУП за ограничена територия

Съобщение до Реджеб Ахмед Бейтула относно: Изработен проект за изменение на действащ ПУП за ограничена територия

Обявление: Издадено Решение №256 от протокол №26/20.10.17 г. на Общински съвет Руен, с която се разрешава и възлага изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПР в териториален обхват квартали 5 и 6 по плана с. Сини рид, общ. Руен

„Издадено разрешение за строеж №42/14.11.17 г.

Съобщение до Мехмед Исмаил Сюлейман относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение ЕВН относно: Поради ремонт на ВЛСр Н, ще има прекъсване на електрозахранването (без електрозахранване или кратковременни прекъсвания) в с. Руен на 14.11.17 от 15:00 до 17:00 ч.

Съобщение до Ана Илиева Овчарова относно: Изработен проект за изменение на действащ ПУП

Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2018 година от ОГФ – собственост на Обшина Руен“

Становище на ЕСО ЕАД за инвестиционно предложние: Изграждане на Нова ВЛ 400 kv от п/ст „Варна’ до п/ст „Бургас“

Съобщение до Зийнеб Исуф Хасан относно: Изработен проект за ПУП в съставки ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлени имоти с идентификатори №00075, №00076, №000324 и №000325 по КВС землище на с. Руен, общ. Руен

Уведомление за инвестиционно предложение от Муталиб Мустафа Муталиб: Отглеждане на едногодишни растителни земеделски култури – сладка царевица и спанак, чрез кандидатстване по проект по ПРСР, мярка 6.1. за млади земеделски стопани

Обявление: Издадено Решение №242 от протокол №25/18.09.17 г. на Общински съвет Руен, с която се разрешава и възлага изработване на проект за ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №071022, находящ се в местността „Алан чешме“ по КВС на с. Ябълчево, общ. Руен

Съобщение до Макриста ООД относно: Изработен проект за ПУП в съставки ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлени имоти с индентификатори №00075, №00076, №000324 и №000325 по КВС землище на с. Руен, общ. Руен

Съобщение до Хюсеин Хасан Хюсеин относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Назифе Хасанова Шекер относно: Издадено удостоверение за търпимост

Обявление за: Издадена заповед, с която се разрешава и възлага изработване на проект за ПУП в състваки – ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №21 по одобрения кадастрален план на с. Каравельово, общ. Руен

Съобщение до Селим Смаил Иса относно: Издадена заповед

Съобщение до Али Хасан Али относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Хасан Адем Мехед относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Митко Георгиев Йовев относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Ани Игрилова Мартинова относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Филка Игрилова Мартинова относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Назмие Хасанова Мехмедова относно: Издадено удостоверение за търпимост

Издадено разрешение за строеж №41/30.10.2017 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Сибел Халил Юсеин: Отглеждане на трайни насаждения и тяхното увеличаване и едногодишни растителни земеделски култури – зеленчуци, чрез кандидатстване по проект по ПРСР, мярка 6.1. за млади земеделски стопани

Уведомление от Ипар-2015 ООД за инвестиционно предложение:Пътна връзка към имот №021086 в местността Азмака землище с. Просеник, община Руен, на път III-2085 (Дъскотна – Айтос) – Руен-Преображенци, км.16+508, дясно

Съобщение до „Ашгрийн пропъртис“ ООД относно: Събиране на доказателства и уведомление за започване на административно производство

Издадено разрешение за строеж №39/16.10.2017 г.

Издадено разрешение за строеж №38/11.10.2017 г.

Издадено разрешение за строеж №37/11.10.2017 г.

Издадено разрешение за строеж №36/11.10.2017 г.

Издадено разрешение за строеж №35/11.10.2017 г.

Издадено разрешение за строеж №34/11.10.2017 г.

Издадено разрешение за строеж №32/11.10.2017 г.

Издадено разрешение за строеж №31/11.10.2017 г.

Издадено решение №243 от Протокол №25/18.09.17 г. на Общински съвет Руен, с която се разрешава и възлага изработване на проект за ПУП – ПП за кабелна линия 1kV за обект: кабелна линия 1kV от ТП Руен2 до електромерно табло пред поземлен имот с №112004 по КВС на землище с. Руен, с възложител: Електроразпределение ЮГ ЕАД

Съобщение до Платина ООД представлявано от Мехмед Мехмедали Идриз относно : Изработен проект за изменение на действащ ПУП

Заседание на Общински съвет – Руен на 20.10.17 от 10:00 ч.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 20.10.17

Съобщение до Емине Хюсеин Хаджи относно : Издадена заповед

Съобщение до Иванка Петрова Йорданова относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Надя Костадинова Коева относно : Издадено удостоверение за търпимост

Община Руен уведомява своите граждани, че на 13.10 (петък) от 11:00 – 13:30 ч. в стая №37 в сградата на Общината ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.

Уведомление за инвестиционно предложение от Шабан Смаил Назиф: Жилищна сграда с магазин- проектиране и строителство на двуетажна жилищна сграда в УПИ VIII -325, кв. 15 по плана на с. Руен, общ. Руен

Уведомление за инвестиционно предложение от Хатче Назиф Мехмед: Жилищна сграда – проектиране и строителство на едноетажна жилищна сграда в УПИ I -22, кв. 3 по плана на с. Дъскотна, общ. Руен

Уведомление за инвестиционно предложение от Фатме Мустафа Мехмед :Кандидатстване по мярка 6.3 от ПРСР 2015-2020, Стартова помощ за развитие на малки стопанства“

Уведомление за инвестиционно предложение : Преместваем обект, – Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в п.и. №021089, находящ се в местността „Азмака“ по КВС на землище с.Просеник, общ. Руен

Уведомление за инвестиционно предложение : Жилищна сграда – проектиране и строителство на едноетажна жилищна сграда с подпокривно обслужващо помещение в УПИ XIV -411, кв. 28 по плана на с. Руен, общ. Руен

Уведомление за инвестиционно предложение : Жилищна сграда – проектиране и строителство на едноетажна жилищна сграда с подпокривно обслужващо помещение в УПИ I -927, кв. 42 по плана на с. Люляково, общ. Руен

Уведомление за инвестиционно предложение : Жилищна сграда – проектиране и строителство на едноетажна жилищна сграда в УПИ VII -729, кв. 71 по плана на с. Люляково, общ. Руен

Съобщение до Сали Мехмед Хаджиосман относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Айше Мехмед Йълмаз относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Зейнеб Ахмед Мехмед относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Зейнеб Адем Хюсеин относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Хюсеин Назим Мехмед относно : Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Зихра Назим Мутлу относно : Издадено удостоверение за търпимост

Уведомление за инвестиционно предложение :Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ V-269, кв. 26 по плана на с. с. Дъскотна, общ. Руен

Публично обсъждане на 03.11.2017 г. от 14:00 ч. в Ритуална зала на Община Руен на доклад за ОВОС и доклад за оценка на степента на въздействието при реализацията на инвестиционно предложение : Изграждане на Нова ВЛ 400 kv от п/ст „Варна’ до п/ст „Бургас“ с възложител „ЕСО“ ЕАД
Докладът за оценка на степента на въздействието
Докладът за ОВОС

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2016 г.

Справка за имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади и разпределение на имотите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017/ 2018 год. в Община Руен.

Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Руен.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2017 ГОДИНА

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община-Руен

Протокол за разпределение на полагаемите ЖЕ по села за 2016/2017 г.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2015 г.

 

Информация за разпределение на средствата по училища-2016 г.

Справка за имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади и разпределение на имотите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016/ 2017 год. в Община Руен

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г. – Допълнение към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

Протокол за поправка на допусната техническа грешка при разпределение на имоти с НТП “ пасища, мери и ливади“

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2014 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък с определните за индивидуално ползване имоти от ОПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Руен

 

Протокол с допълнения за разпределение на пасища и мери в Община Руен

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2015 г на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък на имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване за стопанската 2014/ 2015 год. в Община Руен

Заповед относно Достъпа и пашата на селскостопански животни в Държавни горски територии придружена със: Справка на отдели и подотдели от Държавен горски фонд по землища, които се намират на територията на Община Руен, забранени за паша на селскостопански животни

Обяснителна записка към проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за приходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за разходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за общинските сметки за средствата от Европейския съюз за 2015 г.

Проект на : „Наредба за принудетелното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 ЗУТ „

Проект на : Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Руен Мотиви

Коментарите са затворени.