Обяви

Нови банкови сметки на Община Руен за внасяне на местни данъци, приходи и такси по сметки и код за вид плащане считано от 01.09.2015 г.

Съобщение до Мехмед Фейзула Ислям относно: Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на: 17 декември 2018 г.

Протокол на комисия назначена със заповед на кмета на Община Руен относно: Изземване на земеделски имот – нива, която се намира в местността „Коджа гюлджук“ в землището на с. Добра поляна
Публикувано на: 14 декември 2018 г.

Уведомление от Емине Хабил Христем за инвестиционно предложение: Създаване на трайни насаждения от лавандула
Публикувано на: 13 декември 2018 г.

Съобщение до Атанас Димов Митков относно: Издадена заповед
Публикувано на: 13 декември 2018 г.

Уведомление от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД за инвестиционно предложение: Въздушна линия 1 кV от съществуващ стълб 17, извод2, ТП „Разбойна1“ и монтаж на ново ел.табло на стълб- нов пред УПИ III, кв.8 с.Разбойна
Публикувано на: 13 декември 2018 г.

Съобщение до Мехмед Ахмедов Мехмедов относно: Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на: 11 декември 2018 г.

Съобщение до Рухи Фейзула Хюсеинали относно: Издадена заповед за одобряване на изменение на действащ ПУП-ПРЗ
Публикувано на: 10 декември 2018 г.

Уведомление от Мустафа Мехмед Мусин за инвестиционно предложение:ПУП-ПР-ПРЗ в териториален обхват ПИ с №093017 по ПЗЗ на с. Ябълчево общ. Руен за обособяване на площадка за изграждане на търговска сграда
Публикувано на: 5 декември 2018 г.

Уведомление от Али Ахмед Али за инвестиционно предложение:ПУП-ПР-ПРЗ в териториален обхват ПИ с №071022 по ПЗЗ на с. Ябълчево общ. Руен за обособяване на площадка за изграждане на търговска сграда
Публикувано на: 5 декември 2018 г.

Уведомление от Ахмед Мустафа Селим за инвестиционно предложение:Пристройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ II-192 kw. 27 по плaна на с. Преображенци общ. Руен
Публикувано на: 5 декември 2018 г.

Уведомление от Адем Салиами Халил за инвестиционно предложение:ПУП-ПР-ПРЗ в териториален обхват ПИ с №074015 по КВС на с. Ябълчево общ. Руен за обособяване на площадка за изграждане на склад и цех за преработка на мрамор
Публикувано на: 5 декември 2018 г.

Уведомление от Зиля Нуредин Юсуф за инвестиционно предложение:ПУП-ПР-ПРЗ в териториален обхват ПИ с №033009 по КВС на с. Ръжица общ. Руен за обособяване на площадка за изграждане на търговска сграда
Публикувано на: 5 декември 2018 г.

Съобщение до „ДЖИП САФАРИ“ АД относно:Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на: 4 декември 2018 г.

Съобщение до Рухи Фейзула Хюсеинали относно:Решение на ОЕСУТ-Руен
Публикувано на: 3 декември 2018 г.

Уведомление от Жечо Йорданов Стоянов за инвестиционно предложение:Проектиране и строителство на жилищна сграда в УПИ XII-287, кв. 15 по плана на с. Ръжица общ. Руен
Публикувано на: 30 ноември 2018 г.

Уведомление от Хасан Аптула Хасан за инвестиционно предложение: Проектиране и строителство на жилищна сграда в УПИ II-267, кв. 30 по плана на с. Планиница общ. Руен
Публикувано на: 30 ноември 2018 г.

Писмо от МОСВ-РИОСВ – Бургас във връзка с постъпило искане за провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение :„Модернизация на пълносистемно стопанство за аквакултури – затворена рециркулационна система, находяща се в имот № 000437 в местност „Бунар тарлъ“, землището на с. Череша, Община Руен“ с възложител: „ДЖИП САФАРИ” АД:
     –  Съобщение № 72 за предоставена информация по приложение № 2 от 19.11.2018 г. по досие № БС-ОВОС-97-2018, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизация на пълносистемно стопанство за аквакултури – затворена рециркулационна система, находяща се в имот № 000437 в местност „Бунар тарлъ“, землището на с. Череша, Община Руен“ с възложител: „ДЖИП САФАРИ” АД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1934/21.11.2018 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица“ № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27116
Публикувано на: 30 ноември 2018 г.

Уведомление от „Дакар-2004“ ЕООД за инвестиционно предложение: Подобряване на капацитета на съществуващите и разкриване на нови услуги в „ДАКАР-2004“ ЕООД чрез закупуване на електронна автомобилна везна и оборудване за автосервизна дейност
Публикувано на: 28 ноември 2018 г.

Уведомление от Салим Мехмед Салим за инвестиционно предложение: Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI-120, кв. 41 по плана на с. Ябълчево
Публикувано на: 28 ноември 2018 г.

Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2018/2019 г. за 17 бр. землища на територията на община Руен
Публикувано на: 28 ноември 2018 г.

Заседание на Общински съвет Руен на 30.11.2018 от 10:00 ч.
Публикувано на: 26 ноември 2018 г.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет Руен на 30.11.2018
Публикувано на: 26 ноември 2018 г.

Съобщение до Емурла Осман Исмаил относно: Издадено удостоврение за търпимост
Публикувано на: 26 ноември 2018 г.

Уведомление от Мийрем Сеит Сали за инвестиционно предложение : Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-274 кв. 8, по плана на село Ябълчево общ. Руен
Публикувано на: 22 ноември 2018 г.

Уведомление от Мустафа Мехмед Мехмед за инвестиционно предложение : Пристрояване на заварена сграда с инициали 2пЖМ в УПИ XVIII-255 кв. 4, по плана на село Ябълчево общ. Руен
Публикувано на: 22 ноември 2018 г.

Уведомление от Еюб Мехмед Мехмед за инвестиционно предложение : Изграждане на жилищна сграда в УПИ XII-294 кв. 30, по плана на село Трънак общ. Руен
Публикувано на: 22 ноември 2018 г.

Уведомление от Нерми Мехмед Джемил за инвестиционно предложение : Изграждане на жилищна сграда в УПИ №IV-502 кв. 39, село Планиница общ. Руен
Публикувано на: 22 ноември 2018 г.

Писмо до Хасан Ахмед Ешереф относно: Събиране на доказателства
Публикувано на: 20 ноември 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №89/15.11.18 г.
Публикувано на: 15 ноември 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №88/15.11.18 г.
Публикувано на: 15 ноември 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №87/08.11.18 г.
Публикувано на: 13 ноември 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №86/08.11.18 г.
Публикувано на: 13 ноември 2018 г.

Уведомление от Зейнеб Якуб Хюсеинали за инвестиционно предложение : Отглеждане на череши в ПИ №046018 и създаване на насаждения – череши в ПИ №027008
Публикувано на: 9 ноември 2018 г.

Обявление за : Прието решение №403 от протокол №38/21.09.18 г. , с което се одобрява проекта за изменение на действащ ПУП-ПР в у.п.и. I и VII35 квартал 5 и IV38 и V38, квартал 6 по плана на с. Сини рид общ. Руен обл. Бургас
Публикувано на: 7 ноември 2018 г.

Съобщение до Минка Асенова Кънева относно: Издаденo разрешение за поставяне
Публикувано на: 7 ноември 2018 г.

Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2018 година от ОГФ – собственост на Община Руен“
Публикувано на: 1 ноември 2018 г.

Съобщение за: Издаденo разрешение за строеж №85/1.11.2018 г.
Публикувано на: 1 ноември 2018 г.

Съобщение за: Издаденo разрешение за строеж №84/30.10.2018 г.
Публикувано на: 31 октомври 2018 г.

Съобщение за: Издаденo разрешение за строеж №83/30.10.2018 г.
Публикувано на: 31 октомври 2018 г.

Съобщение за: Издаденo разрешение за строеж №82/30.10.2018 г.
Публикувано на: 31 октомври 2018 г.

Съобщение за: Издаденo разрешение за строеж №81/30.10.2018 г.
Публикувано на: 30 октомври 2018 г.

Съобщение за: Издадена заповед № Рд-08-598/22.10.2018 г. на кмета на Община Руен, с която се разрешава изработването на ПУП – ПР и ПРЗ в поземлен имот №114 по неодобрения кадастрален план на с. Припек, общ. Руен
Публикувано на: 29 октомври 2018 г.

Заседание на Общински съвет Руен на 29.10.2018 от 10:00 ч.
Публикувано на: 25 октомври 2018 г.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет Руен на 29.10.2018
Публикувано на: 25 октомври 2018 г.

Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.
Приложение към Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.

Оценка за въздействие

Публикувано на: 20 април 2018 г.

Информация за разпределението на средствата по звена и компоненти на формулите през 2018 година

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2018 ГОДИНА на 11.01.2018 от 11:00 ч. в Ритуаланата зала в с. Руен

  1. Обяснителна записка към проекта за бюджет за 2018 г.
  2. Проект за приходната част по проекта за бюджет 2018 г.
  3. Проект за разходната част по проекта за бюджет 2018 г.
  4. Проект за общинските сметки за средствата от Европейския съюз за 2018 г.

Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2018 година от ОГФ – собственост на Община Руен“

Публично обсъждане на 03.11.2017 г. от 14:00 ч. в Ритуална зала на Община Руен на доклад за ОВОС и доклад за оценка на степента на въздействието при реализацията на инвестиционно предложение : Изграждане на Нова ВЛ 400 kv от п/ст „Варна’ до п/ст „Бургас“ с възложител „ЕСО“ ЕАД
Докладът за оценка на степента на въздействието
Докладът за ОВОС

Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Руен.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2017 ГОДИНА

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община-Руен

Протокол за разпределение на полагаемите ЖЕ по села за 2016/2017 г.

 

Информация за разпределение на средствата по училища-2016 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г. – Допълнение към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

Протокол за поправка на допусната техническа грешка при разпределение на имоти с НТП “ пасища, мери и ливади“

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2014 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък с определните за индивидуално ползване имоти от ОПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Руен

 

Протокол с допълнения за разпределение на пасища и мери в Община Руен

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2015 г на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък на имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване за стопанската 2014/ 2015 год. в Община Руен

Заповед относно Достъпа и пашата на селскостопански животни в Държавни горски територии придружена със: Справка на отдели и подотдели от Държавен горски фонд по землища, които се намират на територията на Община Руен, забранени за паша на селскостопански животни

Обяснителна записка към проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за приходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за разходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за общинските сметки за средствата от Европейския съюз за 2015 г.

Проект на : „Наредба за принудетелното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 ЗУТ „

Проект на : Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Руен Мотиви

Коментарите са затворени.