Обяви

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №28/07.06.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №27/07.06.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №12/22.05.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №18/04.06.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №75/9.08.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №74/9.08.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №73/9.08.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №72/9.08.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №64/30.07.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №62/30.07.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №58/24.07.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №57/24.07.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №56/24.07.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №55/24.07.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №54/24.07.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №53/24.07.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №52/24.07.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №51/24.07.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №50/24.07.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №49/24.07.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №48/24.07.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №47/24.07.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №46/24.07.2018 г.
Публикувано на: 10 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №70/06.08.2018 г.
Публикувано на: 9 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №69/09.08.2018 г.
Публикувано на: 9 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №61/26.07.2018 г.
Публикувано на: 9 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №60/26.07.2018 г.
Публикувано на: 9 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №59/26.07.2018 г.
Публикувано на: 9 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №45/24.07.2018 г.
Публикувано на: 9 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №44/24.07.2018 г.
Публикувано на: 9 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №43/24.07.2018 г.
Публикувано на: 9 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №26/06.06.2018 г.
Публикувано на: 9 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №68/08.08.2018 г.
Публикувано на: 8 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №67/08.08.2018 г.
Публикувано на: 8 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №65/07.08.2018 г.
Публикувано на: 8 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №63/30.07.2018 г.
Публикувано на: 8 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №37/9.07.2018 г.
Публикувано на: 8 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №34/9.07.2018 г.
Публикувано на: 8 август 2018 г

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №35/9.07.2018 г.
Публикувано на: 8 август 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №36/09.07.2018 г.
Публикувано на: 8 август 2018 г.

Заседание на Общински съвет – Руен на 9.08.18 от 10:00 ч.
Публикувано на: 6 август 2018 г.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 8.08.18
Публикувано на: 6 август 2018 г.
Уведомление от Джамийско настоятелство с. Трънак за инвестиционно предложение : Изграждане на магазини за промишлени стоки и кафене в УПИ VII-326, кв.28 по плана на с. Трънак общ. Руен
Публикувано на: 1 август 2018 г.

Уведомление от Юмер Ахмед Халил за инвестиционно предложение : Жилищна сграда с магазини в УПИ VII-459 кв. 18, по плана на с. Планиница, общ. Руен
Публикувано на: 1 август 2018 г.

Съобщение до Кера Маринова Христова относно : Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на: 25 юли 2018 г.

Съобщение до Христо Илиев Атанасов относно : Издадена виза за проектиране
Публикувано на: 25 юли 2018 г.

Съобщение до Ремзи Юмер Ахмед относно : Издадена заповед
Публикувано на: 23 юли 2018 г.

Съобщение до Рухи Фейзула Хюсеинали относно : Уведомление за започване на административно производство
Публикувано на: 23 юли 2018 г.

Уведомление от Джип Сафари АД за инвестиционно предложение : Модернизация на пълносистемно стопанство за аквакултури – затворена рециркулационна система
Публикувано на: 23 юли 2018 г.

Заседание на Общински съвет – Руен на 26.07.18 от 10:00 ч.
Публикувано на: 20 юли 2018 г.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 26.07.18
Публикувано на: 20 юли 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №42/18.07.2018 г.
Публикувано на: 19 юли 2018 г.

Уведомление от Електроразпределение ЮГ ЕАД за инвестиционно предложение : КНН от съществуващ ТП 1 до ново КРШ 1 с. Зайчар, община Руен“
Публикувано на: 16 юли 2018 г.

Уведомление от Джеврие Салим Якуб за инвестиционно предложение : Пристройка към съществуваща жилищна сграда, за Бистро“
Публикувано на: 16 юли 2018 г.

Уведомление от Мехмед Шюкрю Ахмед за инвестиционно предложение : Създаване на трайно насаждение – черешова градина“
Публикувано на: 16 юли 2018 г.

Нови банкови сметки на Община Руен за внасяне на местни данъци, приходи и такси по сметки и код за вид плащане считано от 01.09.2015 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №39/11.07.2018 г.
Публикувано на: 12 юли 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №38/11.07.2018 г.
Публикувано на: 12 юли 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №41/11.07.2018 г.
Публикувано на: 12 юли 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №40/11.07.2018 г.
Публикувано на: 12 юли 2018 г.

Обявление за: Прието Решение №376 от протокол №35/27.06.2018 на Общински съвет Руен, с което се разрешава както изработването на ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №200007, находящ се в местността „Баалък“ по КВС на землище с. Зайчар, общ. Руен, обл. Бургас, така и се одобрява задание за изработване на същия.
Публикувано на: 11 юли 2018 г.

Обявление за: Прието Решение №376 от протокол №35/27.06.2018 на Общински съвет Руен, с което се разрешава както изработването на ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с №061037, находящ се в местността „Край село“ по КВС на землище с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас, така и се одобрява задание за изработване на същия.
Публикувано на: 11 юли 2018 г.

Съобщение до Фатме Али Ахмед относно: Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на: 9 юли 2018 г.

Съобщение до Севда Харизанова Димитрова относно: Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на: 9 юли 2018 г.

Съобщение до Атанас Недлчев Димитров относно: Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на: 4 юли 2018 г.

Съобщение до Димитър Недлчев Янев относно: Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на: 4 юли 2018 г.

Обявление за издадено : Решение №371 от протокол №34/22.05.2018 г. на Общински съвет-Руен, с която се одобрява ПУП-ПП за обект: Кабелна линия 1kV oт табло ниско напрежение на трафопост в п.и. 000268 до електромерно табло пред п.и. 028102 землище на с. Просеник общ. Руен
Публикувано на: 2 юли 2018 г.

Обявление за издадено : Решение №372 от протокол №34/22.05.2018 г. на Общински съвет-Руен, с която се одобрява ПУП-ПП за обект: Кабелна линия 1kV oт ТП „Руен 2“ до електромерно табло пред п.и. 112004, землище на с. Руен, общ. Руен
Публикувано на: 2 юли 2018 г.

Уведомление от Феим Халил Юсеин за инвестиционно предложение : Кандидатстване по мярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
Публикувано на: 2 юли 2018 г.

Уведомление от Фикри Исмаил Мехмед за инвестиционно предложение : Изграждане на смесен магазин за хранителни и нехранителни стоки, като елемент на допълващо застрояване в УПИ IV-206, кв. 24 по плана на с. Топчийско, общ. Руен
Публикувано на: 2 юли 2018 г.

Уведомление от Сабахатин Хасан Гайтансъз за инвестиционно предложение : Отглеждане на трайни насаждения от 3,250 дка сливи
Публикувано на: 2 юли 2018 г.

Предупреждение за опасни природни явления на територията на област Бургас : В прогнозата за област Бургас се очаква влошаване на времето на 27 и 28.06.2018 г., като е обявен оранжев код.
Ще има интензивни валежи и гръмотевични бури. Валежите ще са значителни, за денонощието 30-50 л/кв.м, но на места ще са за кратко време, а денонощната сума ще надхвърля 50 л/кв.м.

Публикувано на: 25 юни 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №24/06.06.2018 г.
Публикувано на: 2 юли 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №25/06.06.2018 г.
Публикувано на: 28 юни 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №23/06.06.2018 г.
Публикувано на: 28 юни 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №22/06.06.2018 г.
Публикувано на: 28 юни 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №21/06.06.2018 г.
Публикувано на: 28 юни 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №20/06.06.2018 г.
Публикувано на: 28 юни 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №19/06.06.2018 г.
Публикувано на: 28 юни 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №17/04.06.2018 г.
Публикувано на: 28 юни 2018 г.

Съобщение до Исуф Шабан Сали относно : Издадено разрешение за търпимост
Публикувано на: 28 юни 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №29/11.06.2018 г.
Публикувано на: 28 юни 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №16/04.06.2018 г.
Публикувано на: 28 юни 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №33/21.06.2018 г.
Публикувано на: 27 юни 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №32/21.06.2018 г.
Публикувано на: 27 юни 2018 г.

Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.
Приложение към Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.

Оценка за въздействие

Публикувано на: 20 април 2018 г.

Уведомление от Енергиен системен оператор ЕАД за изменение в инвестиционно предложение : за Изграждане Нова въздушна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, одобрено с решение по ОВОС №4-4/2017 г. на МОСВ
Публикувано на: 18 април 2018 г.

Информация за разпределението на средствата по звена и компоненти на формулите през 2018 година

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2018 ГОДИНА на 11.01.2018 от 11:00 ч. в Ритуаланата зала в с. Руен

  1. Обяснителна записка към проекта за бюджет за 2018 г.
  2. Проект за приходната част по проекта за бюджет 2018 г.
  3. Проект за разходната част по проекта за бюджет 2018 г.
  4. Проект за общинските сметки за средствата от Европейския съюз за 2018 г.

Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2018 година от ОГФ – собственост на Община Руен“

Публично обсъждане на 03.11.2017 г. от 14:00 ч. в Ритуална зала на Община Руен на доклад за ОВОС и доклад за оценка на степента на въздействието при реализацията на инвестиционно предложение : Изграждане на Нова ВЛ 400 kv от п/ст „Варна’ до п/ст „Бургас“ с възложител „ЕСО“ ЕАД
Докладът за оценка на степента на въздействието
Докладът за ОВОС

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2016 г.

Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Руен.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2017 ГОДИНА

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община-Руен

Протокол за разпределение на полагаемите ЖЕ по села за 2016/2017 г.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2015 г.

 

Информация за разпределение на средствата по училища-2016 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г. – Допълнение към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

Протокол за поправка на допусната техническа грешка при разпределение на имоти с НТП “ пасища, мери и ливади“

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2014 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък с определните за индивидуално ползване имоти от ОПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Руен

 

Протокол с допълнения за разпределение на пасища и мери в Община Руен

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2015 г на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък на имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване за стопанската 2014/ 2015 год. в Община Руен

Заповед относно Достъпа и пашата на селскостопански животни в Държавни горски територии придружена със: Справка на отдели и подотдели от Държавен горски фонд по землища, които се намират на територията на Община Руен, забранени за паша на селскостопански животни

Обяснителна записка към проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за приходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за разходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за общинските сметки за средствата от Европейския съюз за 2015 г.

Проект на : „Наредба за принудетелното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 ЗУТ „

Проект на : Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Руен Мотиви

Коментарите са затворени.