Обяви

Нови банкови сметки на Община Руен за внасяне на местни данъци, приходи и такси по сметки и код за вид плащане считано от 01.09.2015 г.

Писмо от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението – Бургас“ относно : Предупреждение за опасни природни явления на територията на област Бургас – за 18.06.2018 г. се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури, условия за градушки и очаквани количества на валежи 30-50 л/м2.
Публикувано на: 18 юни 2018 г.

Уведомление от Айше Адем Халил за инвестиционно предложение : Създаване на нова овощна градина от череши в местността „Дющюбакчаир“ в землището на с. Руен, община Руен, област Бургас
Публикувано на: 12 юни 2018 г.

Уведомление от „Електроразпределение“ ЮГ ЕАД за инвестиционно предложение : Kабелна линия от 1 kV от ТTН на В/С „Ябълчево“ до електромерно табло пред ПИ 075003, землище на с. Ябълчево община Руен, област Бургас
Публикувано на: 12 юни 2018 г.

Уведомление от „Електроразпределение“ ЮГ ЕАД за инвестиционно предложение : Изграждане на нова кабелна линия от 1 kV от ТП 1 с. Припек до ново изградено КРШ1, с. Припек община Руен, област Бургас
Публикувано на: 12 юни 2018 г.

Покана от Община Руен относно : Предоставяне на оферти за избор на изпълнител за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № РД-08-344/24.07.2017 г. на Кмета на Община Руен по принудително премахване на незаконен строеж: Масивна пристройка към северната фасада на съществуваща сграда“ находящ се в парцел под №XI – общ в землището на с. речица, общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на: 8 юни 2018 г.

Обявление от Община Руен за : Изработен проект за изменение на действащ ПУП – ПР в териториален обхват у.п.и. I и VII35, квартал 5 и IV38 и V38, квартал 6 по плана на с. Сини рид общ. Руен
Публикувано на: 8 юни 2018 г.

Писмо от Министерство на енергетиката относно : Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици, доломитни варовици и алевритови мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Капу баир“, разположено в землищата на с. Партизани и с. Лопушна, община Дългопол, област Варна, и с. Трънак, община Руен, област Бургас“ придружено с решение №322 от 11 май 2018 г.на Министерски съвет
Публикувано на: 6 юни 2018 г.

Уведомление от Младен Илиев Янков за инвестиционно предложение : Изграждане на магазин за търговия с хранителни и нехранителни пакетирани стоки- елемент на допълнителното застрояване в териториален обхват на недвижим имот УПИ ХIII539, кв. 37по плана на с. Руен, община Руен, област Бургас
Публикувано на: 6 юни 2018 г.

Уведомление от „Електроразпределение“ ЮГ ЕАД за инвестиционно предложение : Изготвяне на ПУП-ПП за нова кабелна линия средно напрежение от СРС №98 „Хисаря“ в ПИ 87093.0224 по КВС на с.Ябълчево до В/С „Ябълчево“ в ПИ 87093.0.202 и от В/С „Ябълчево в ПИ 87093.0.202 до В/С „Руен“ в ПИ 63224.0.112 на с. Руен
Публикувано на: 6 юни 2018 г.

Уведомление от Михаил Данаилов Михайлов за инвестиционно предложение : Изграждане на Жилищна сграда и сградни отклонения на инженерната мрежа към нея в ПИ VІІ-175, кв.13 по плана на с. Вресово, община Руен, област Бургас
Публикувано на: 6 юни 2018 г.

Уведомление от Мустафа Ахмед Мехмед за инвестиционно предложение : Отглеждане на трайни насаждения – Сини сливи и орехи
Публикувано на: 6 юни 2018 г.

Издадено : Разрешение за строеж №15/31.05.2018 г.
Публикувано на: 4 юни 2018 г.

Издадено : Разрешение за строеж №14/30.05.2018 г.
Публикувано на: 4 юни 2018 г.

Уведомление от Николай Стаматов Панайотов за инвестиционно предложение : Отглеждане на трайни насаждения от бадеми в землището на с. Просеник, общ. Руен
Публикувано на: 1 юни 2018 г.

Уведомление от Рангел Алексиев Топалов за инвестиционно предложение : Кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020
Публикувано на: 30 май 2018 г.

Уведомление от Муазес Ислям Ахмет за инвестиционно предложение : Отглеждане на съществуващи трайни насаждения от кайсии
Публикувано на: 30 май 2018 г.

Уведомление от Ахмед Али Хюмет за инвестиционно предложение : Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-общ, кв. 29 по плана на с. Топчийско, общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на: 30 май 2018 г.

Съобщение за : Издадено разрешение за строеж №13/22.05.2018 г.
Публикувано на: 28 май 2018 г.

Уведомление от ЕТ „БИОМАНДРА – Рейхан Ружди“ за инвестиционно предложение : Доставка и монтаж на оборудване за производство на меко сирене, масло и извара в съществуваща сграда на фермерска мандра, находяща се в поземлен имот с №27 по неодобрен КП на с. Каменяк общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на: 25 май 2018 г.

Уведомление от Ахмед Халил Адем за инвестиционно предложение : Изграждане на надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ I-31, кв. 4 по плана на с. Сини рид, общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на: 25 май 2018 г.

Обявление за : Изработен ПУП-ПП за обект: Нов кабел ХХ 1kV от ТП „МТС Ябълчево“ до електромерно табло пред ПИ 87093.69.8 по КВС на местност „Машатлъка“ в землището на с. Ябълчево, общ. Руен обл. Бургас
Публикувано на: 21 май 2018 г.

Уведомление от Аптула Ибрям Хасан за инвестиционно предложение : Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-267, кв. 30 по плана на с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на: 18 май 2018 г.

Уведомление от Шабан Хасан Мехмед за инвестиционно предложение : Изграждане на жилищна сграда в ПИ №148, кв. 4 по кадастрална карта на с. Ясеново, общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на: 18 май 2018 г.

Уведомление от Емине Мустафа Аптула за инвестиционно предложение : Изграждане на жилищна сграда в УПИ IX-132, кв. 5 по плана на с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на: 18 май 2018 г.

Уведомление от Фатме Халил Юмер за инвестиционно предложение : Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-373, кв. 57 по плана на с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на: 18 май 2018 г.

Уведомление от Електроразпределение Юг ЕАД гр. Пловдив за инвестиционно предложение : Външно електрозахранване на жилищна сграда в УПИ IV-257, кв. 05 по плана на с. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на: 18 май 2018 г.

Уведомление от Анифе Исмаил Хамза за инвестиционно предложение : Изграждане на жилищна сграда в УПИ XII-251, кв. 4 по плана на с. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на: 18 май 2018 г.

Уведомление от Адем Галиб Максуд за инвестиционно предложение : ПУП- ПР – ПРЗ в териториален обхват на ПИ №117 по кадастралният план с. Снягово, общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на: 18 май 2018 г.

Уведомление от Юксел Мехмед Хюсеин за инвестиционно предложение : Изграждане на жилищна сграда в УПИ IX-88, кв. 15 по плана на с. Рупча, общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на: 18 май 2018 г.

Уведомление от Хабибе Юмер Мазлъм за инвестиционно предложение : Изграждане на жилищна сграда в УПИ VII-198, кв. 17 по плана на с. Билка, общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на: 18 май 2018 г.

Уведомление от Хатче Назиф Мехмед за инвестиционно предложение : Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-22, кв. 3 по плана на с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на: 18 май 2018 г.

Заседание на Общински съвет – Руен на 22.05.18 от 10:00 ч.
Публикувано на: 16 май 2018 г.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 22.05.18
Публикувано на: 16 май 2018 г.

Съобщение до Юсуф Алиосман Мутлу относно: Издадена заповед
Публикувано на: 16 май 2018 г.

Съобщение до Жана Чавдарова Измерлиева: Издадена заповед
Публикувано на: 16 май 2018 г.

Съобщение за: Издадено разрешение за строеж №11/15.05.2018 г.
Публикувано на: 15 май 2018 г.

Уведомление от Рейхан Ружди Алиосман за инвестиционно предложение : Селскостопанска сграда за фермерски колбаси в п.и. №014103, находящ се в местността Курта Чалъ, по КВС на землище с. Каменяк, община Руен
Публикувано на: 8 май 2018 г.

Писмо от МРРБ относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“ придружено с Уведомление за инвестиционно предложение и обява до заинтересованите лица и общественост
Публикувано на 02 май 2018 г.

Община Руен уведомява своите граждани, че на 27 април (петък) 2018 г. от 11:00 до 13:30 ч. в стая 37 ще се проведе Открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация
Публикувано на 24 април 2018 г.

Съобщение до Айсел Тефикова Мурадова относно: Издадена заповед
Публикувано на 24 април 2018 г.

Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.
Приложение към Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.

Оценка за въздействие

Публикувано на: 20 април 2018 г.

Уведомление от Енергиен системен оператор ЕАД за изменение в инвестиционно предложение : за Изграждане Нова въздушна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, одобрено с решение по ОВОС №4-4/2017 г. на МОСВ
Публикувано на: 18 април 2018 г.

Уведомление от Eлектроразпределение ЮГ ЕАД за инвестиционно предложение: Изграждане на метално табло-трансформатор /МТТ/ 20/0,4 kV 100 kVA в имот 021089, с. Просеник общ. Руен; Кабел 20 kV от стълб №203/8/3Б на ВЛ 20kV „Просеник“ до ново МТТ; Кабел 1kV от табло ниско напрежение на ново МТТ до ново електромерно табло, монтирано до фасадата на ново МТТ община Руен, област Бургас
Публикувано на: 18 април 2018 г.

Уведомление от Мехмед Юсеин Ахмед за инвестиционно предложение: Преустройство и пристрояване на съществуваща сграда пМС в магазини, елемент на основното застрояване в УПИ VIII-68, кв. 5 по плана на с. Руен, община Руен, област Бургас
Публикувано на: 18 април 2018 г.

Уведомление от Мийрем Мустафа Хюсеин за инвестиционно предложение: Изграждане на жилищна сграда с обект/и на търговията и услугите на приземното ниво в ПИ № 180, по кадастралния план на с. Снягово, община Руен
Публикувано на: 18 април 2018 г.

Уведомление от Исмет Халил Адем за инвестиционно предложение: Изграждане на Жилищна сграда в ПИ №224 по плана на с. Снягово, община Руен, област Бургас
Публикувано на: 18 април 2018 г.

Уведомление от Орхан Хазим Адем за инвестиционно предложение: Изграждане на Смесен магазин за хранителни и нехранителни стоки допълващо застрояване в УПИ I-177, кв. 20 по плана на с. Топчийско
Публикувано на: 18 април 2018 г.

Уведомление от Фатме Кязим Исмаил за инвестиционно предложение: Изграждане на гараж в УПИ ХІІІ315, кв. 31 по плана на с.Трънак, община Руен, област Бургас
Публикувано на: 18 април 2018 г.

Уведомление от Хатче Мехмед Кямил за инвестиционно предложение: Изграждане на гараж в УПИ ХІІ316, кв. 31по плана на с.Трънак, община Руен, област Бургас
Публикувано на: 18 април 2018 г.

Уведомление от Ебазир Хюсеин Хюсеин за инвестиционно предложение: Изграждане на Жилищна сграда с магазин и кафе-аперитив в УПИ XVIII, кв. 6 по плана на с. Шиварово, община Руен, област Бургас
Публикувано на: 18 април 2018 г.

Уведомление от Селим Мехмед Селим за инвестиционно предложение: Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI-120, кв. 41 по плана на с. Ябълчево, общ. Руен
Публикувано на: 18 април 2018 г.

Уведомление от Aхмед Шюкрю Ахмед за инвестиционно предложение: Отглеждане на едногодишни растителни земеделски култури – картофи, домати градински, пипер градински, дини, корнишони и патладжан чрез кандидатстване по ПРСР, мярка 6.1
Публикувано на: 18 април 2018 г.

Обявление за издадено: Решение №315 от Протокол №32/21.03.2018 г. на Общински съвет – Руен, с която се разрешава изработване на ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват п.и. №074015 по КВС на землище с. Ябълчево, общ. Руен
Публикувано на 18 април 2018 г.

Обявление за издадено: Решение №316 от Протокол №32/21.03.2018 г. на Общински съвет – Руен, с която се разрешава изработване на ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват п.и. №166016 по КВС на землище с. Руен, общ. Руен
Публикувано на 18 април 2018 г.

Издадено: Разрешение за строеж №10/12.04.2018 г.
Публикувано на 16 април 2018 г.

Заседание на Общински съвет – Руен на 18.04.18 от 10:00 ч.
Публикувано на: 16 април 2018 г.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 18.04.18
Публикувано на: 16 април 2018 г.

Уведомление от „Дакар 2004“ ЕООД за инвестиционно предложение: Полагане на бетонна основа и монтиране на електрическа автомобилна везна тип HIPPO-SN в поземлен имот с №285008, находящ се в местността „Стопански двор“ по КВС на землище с. Люляково, община Руен, област Бургас
Публикувано на: 3 април 2018 г.

Уведомление от Хюсеин Шабанали Бейтула за инвестиционно предложение: Изграждане на склад в УПИ II-6, кв. 114 по плана на с. Вресово, община Руен, област Бургас
Публикувано на 30 март 2018 г.

Уведомление от Фикри Ефраим Хюсеин за инвестиционно предложение: Изграждане на склад в УПИ I-7, кв. 114 по плана на с. Вресово, община Руен, област Бургас
Публикувано на 30 март 2018 г.

Уведомление от Джемиле Мустафова Мехмед за инвестиционно предложение: Проект за ПУП в съставки: План за регулация(ПР) и План за регулация и застраяване(ПРЗ) в териториален обхват:ПИ №000066, с. Планиница, община РУЕН
Публикувано на 30 март 2018 г.

Съобщение за: Издадено разрешение за строеж №09/27.03.2018 г.
Публикувано на 30 март 2018 г.

Обявление за: Прието решение №318 от Протокол 32/21.03.2018 г. на Общински съвет – Руен, с което както се разрешава изработване на ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот п.и. с №000047, находящ се в местността „Мезар алан“, по КВС на землище – с. Топчийско, общ. Руен, така и се одобрява задание за изработване на същия.
Публикувано на 30 март 2018 г.

Обявление за: Прието решение №317 от Протокол 32/21.03.2018 г. на Общински съвет – Руен, с което както се разрешава изработване на ПУП – ПП за инвестиционно предложение: Участък от деривация Китка – Варна, площадка „Дъскотна“ – след РIII „Китка“ до с. Дъскотна“, така и се одобрява задание за изработване на същия.
Публикувано на 30 март 2018 г.

Уведомление от ИПАР-2015 ООД за инвестиционно предложение: Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение – тръбен кладенец
Публикувано на 28 март 2018 г.

Уведомление от Халил Мехмед Халил за инвестиционно предложение: Изграждане на Жилищна сграда в УПИ ХІІІ-379, кв.25 по плана на с.Трънак, Община Руен
Публикувано на 28 март 2018 г.

Уведомление от Хасан Назиф Хасан за инвестиционно предложение: Изграждане на Жилищна сграда с магазини в УПИ VIII-161, кв. 21 по плана на с. Ябълчево, община Руен, област Бургас.
Публикувано на 28 март 2018 г.

Уведомление от Смаил Мехмед Ахмед за инвестиционно предложение: Изграждане на Жилищна сграда в ПИ 107 по кадастралния план на с. Средна Махала, община Руен, област Бургас
Публикувано на 28 март 2018 г.

Уведомление от Мехмед Руфи Мехмед за инвестиционно предложение: Изграждане на Жилищна сграда в УПИ IX-55., кв. 9 по плана на с. Преображенци, община Руен, област Бургас
Публикувано на 28 март 2018 г.

Съобщение до Фатме Али Осман относно: Издадена заповед
Публикувано на 27 март 2018 г.

Съобщение до Ахмед Али Осман относно: Издадена заповед
Публикувано на 27 март 2018 г.

Съобщение до Гергина Жекова Ханджиева относно: Акт за попълване на одобрен кадастрален план
Публикувано на 27 март 2018 г.

Съобщение до Анка Асенова Христова относно: Акт за попълване на одобрен кадастрален план
Публикувано на 27 март 2018 г.

Съобщение до Зафир Стоянов Аврамов относно: Акт за попълване на одобрен кадастрален план
Публикувано на 27 март 2018 г.

Съобщение до Анифе Хасан Хюсеин относно: Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на 27 март 2018 г.

Съобщение до Мустафа Али Мехмед относно: Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на 27 март 2018 г.

Съобщение до Ахмед Алиосман Хасан относно: Издадено удостоверение за търпимост
Публикувано на 27 март 2018 г.

Съобщение до Мустафа Шюкрю Хасан относно: Издадена заповед
Публикувано на 21 март 2018 г.

Съобщение до Фатме Ахмед Мехмед относно: Издадена заповед
Публикувано на 21 март 2018 г.

Съобщение до Реджеб Ахмед Бейтула относно: Издадена заповед
Публикувано на 21 март 2018 г.

Съобщение до Фатме Хюсеин Халил относно: Издадена заповед
Публикувано на 20 март 2018 г.

Съобщение до Емине Хюсеин Хаджи относно: Издадена заповед
Публикувано на 20 март 2018 г.

Писмо от МРРБ относно:: Уведомление за инвестиционно предложение: Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от „В и К“ ЕСД гр. Бургас
Публикувано на 19 март 2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Адем Емин Джевджет: Жилищна сграда и сградни отклонения в УПИ V-181 кв.20. по плана на с. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на 19 март 2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Мехмет Исмаил Мехмет: Жилищна сграда и сградни отклонения в УПИ VIII кв.42. по плана на с. Трънак, общ. Руен, обл. Бургас
Публикувано на 19 март 2018 г.

Заседание на Общински съвет – Руен на 21.03.18 от 10:00 ч.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 21.03.18

Обявление от Община Руен относно: Издадено решение №294 от Протокол №30/30.01.2018 г. на Общински съвет Руен, с която се разрешава изработване на ПУП – ПП за обект: Кабелна линия 1 kV от табло ниско напрежение на ТП „МТС Ябълчево“ до ново електромерно табло с разпределителна част пред поземлен имот п.и. с №069008, находящ се в местността „Машатлъка“ по КВС на землище – с. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас

Обявление от Община Руен относно: Издадено решение №293 от Протокол №30/30.01.2018 г. на Общински съвет Руен, с която се разрешава изработване на ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват п.и. с №000291, находящ се в местността „Стопански двор“ по КВС на землище – с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас

Обявление от Община Руен относно: Издадено решение №292 от Протокол №30/30.01.2018 г. на Общински съвет Руен, с която се разрешава изработване на ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват п.и. с №175029, находящ се в местността „Тикенлик ичи“ по КВС на землище – с. Трънак, общ. Руен, обл. Бургас

Съобщение до Силвия Ружинова Христова относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Бехидже Иризова Хюсеинова относно: Издадено удостоверение за търпимост

Уведомление за инвестиционно предложение от Октай Хюсеин Али : Създаване и отглеждане на трайни насаждения и пчелни семейства

Уведомление за инвестиционно предложение от Халит Мустафа Сюлейман: Авторемонтна работилница, машина за кафе и топли напитки и машина за пакетирани стоки в п.и. №049002, местност „Край село“ по КВС на с. Просеник общ. Руен, обл. Бургас

Обявление от Община Руен относно: Изработен проект за ПУП – ПП за обект: Кабелна линия 1kV ot ТП „Руен 2“ до електромерно табло пред п.и. 112004, землище на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас

Съобщение до Емине Хюсеин Хаджи относно: Решение на ОЕСУТ – Руен

Съобщение до Димитър Илиев Иванов относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Николина Илиева Янева относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Михаил Илиев Иванов относно: Издадено удостоверение за търпимост

Информация за разпределението на средствата по звена и компоненти на формулите през 2018 година

Съобщение до Платина ООД относно: Издадено заповед

Справка за имоти от ОПФ – пасища, мери и ливади и разпределение на имотите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018/ 2019 год. в Община Руен

Съобщение до Христо Илиев Янев относно: Издадено удостоверение за търпимост

Съобщение до Алекси Илиев Иванов относно: Издадено удостоверение за търпимост

Обявление за: Изработен ПУП – ПП за обект: Кабел 1 kV от табло ниско напрежение на трафопост в п.и. 000268 до електромерно табло пред п.и. 028102, землище на с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас

Заседание на Общински съвет – Руен на 27.02.18 от 10:00 ч.

Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет – Руен на 27.02.18

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2018 ГОДИНА на 11.01.2018 от 11:00 ч. в Ритуаланата зала в с. Руен

  1. Обяснителна записка към проекта за бюджет за 2018 г.
  2. Проект за приходната част по проекта за бюджет 2018 г.
  3. Проект за разходната част по проекта за бюджет 2018 г.
  4. Проект за общинските сметки за средствата от Европейския съюз за 2018 г.

Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2018 година от ОГФ – собственост на Община Руен“

Публично обсъждане на 03.11.2017 г. от 14:00 ч. в Ритуална зала на Община Руен на доклад за ОВОС и доклад за оценка на степента на въздействието при реализацията на инвестиционно предложение : Изграждане на Нова ВЛ 400 kv от п/ст „Варна’ до п/ст „Бургас“ с възложител „ЕСО“ ЕАД
Докладът за оценка на степента на въздействието
Докладът за ОВОС

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2016 г.

Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Руен.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2017 ГОДИНА

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община-Руен

Протокол за разпределение на полагаемите ЖЕ по села за 2016/2017 г.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2015 г.

 

Информация за разпределение на средствата по училища-2016 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г. – Допълнение към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Руен за 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУЕН ЗА 2016 ГОДИНА

Протокол за поправка на допусната техническа грешка при разпределение на имоти с НТП “ пасища, мери и ливади“

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2014 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък с определните за индивидуално ползване имоти от ОПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Руен

 

Протокол с допълнения за разпределение на пасища и мери в Община Руен

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2015 г на ОУ „Йордан Йовков“ с. Скалак

Списък на имоти от ОПФ- пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване за стопанската 2014/ 2015 год. в Община Руен

Заповед относно Достъпа и пашата на селскостопански животни в Държавни горски територии придружена със: Справка на отдели и подотдели от Държавен горски фонд по землища, които се намират на територията на Община Руен, забранени за паша на селскостопански животни

Обяснителна записка към проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за приходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за разходната част по проекта за бюджет на Община Руен за 2015 г.

Проект за общинските сметки за средствата от Европейския съюз за 2015 г.

Проект на : „Наредба за принудетелното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 ЗУТ „

Проект на : Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Руен Мотиви

Коментарите са затворени.