Правилник

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУЕН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(Приет с Протокол 2/08.12.2015 год.; изм. с Протокол 33/18.04.2018 год.)

ДЯЛ ПЪРВИ:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГЛАВА І: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Правилникът има за цел да осигури ефективна работа на ОбС, неговите комисии, взаимодействието на общинския съвет /ОбС/ с общинската администрация /ОбА/ на община Руен в съответствие с Конституцията на Р. България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Европейската харта за местно самоуправление и другите нормативни актове, уреждащи тази материя по действащото законодателство.

Чл.2. (1) ОбС е колективен орган на местното самоуправление, избран от жителите в общината при условия и ред, определени от закона.
(2) Общински съвет – Руен се състои от 29 общински съветници.

Чл.3. (1) ОбС изпълнява функциите по чл.21 от ЗМСМА, както и други функции и задачи от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.
(2) В изпълнение на своите функции ОбС приема правилници, наредби, инструкции и решения.

Чл.4. В своята дейност ОбС се ръководи от следните общи принципи:
а) законност;
б) самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
в) гарантиране и закрила интересите на жителите на Общината;
г) публичност.

ГЛАВА ІІ: КОНСТИТУИРАНЕ

Чл.5. (1) Първото заседание на ОбС се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избирането на председател на ОбС.
(2) Общинските съветници полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове.
(3) Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разискванията по избор на председателя на ОбС.

Чл.6. (1) ОбС избира председател с тайно гласуване.
(2) За произвеждането на тайното гласуване се избира комисия.
(3) Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател на общинския съвет.

Чл.7. (1) Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина, върху която са изписани имената на съответните кандидати.
(2) Гласуването става с отбелязване на вот пред имената на съответния кандидат.
(3) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове, бюлетини без отбелязвания на вот и с повече от едно отбелязвания, се смятат за недействителни гласове.
(4) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.
(5) Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало.

ГЛАВА ІІІ: РЪКОВОДСТВО

Чл.8. (1) Председателят на ОбС освен правомощията по чл.25 от ЗМСМА:
1. Разпределя проектите за решения и нормативни актове в ОбС между неговите комисии според тяхната компетентност и го обявява по ред, определен от него.
2. Осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на ОбС и на общинските съветници.
3. Утвърждава бюджетните разходи на ОбС, комисиите и разноските на общинските съветници, в рамките на гласувания бюджет.
4. Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на ОбС и подписва всички други документи от неговата компетентност.
5. Определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите със съвещателен глас, гостите и гражданите.
6. Следи и упражнява контрол за спазването на този правилник.
7. Изпраща на кмета удостоверените преписи на приетите от ОбС актове за предприемане на последващи действия по тях.
8. Следи и след всяко заседание на ОбС обобщава присъствието на общинските съветници в заседанията на ОбС и заседанията на постоянните комисии /ПК/.
9. Изпраща на областния управител препис от приетите от общинския съвет актове в седемдневен срок от изготвяне на протокола.
10. Изпраща на районна прокуратура – Айтос препис от приетите от общинския съвет актове в седемдневен срок от изготвяне на протокола.
11. Изготвя и внася за разглеждане два пъти в годината отчет за работата на Общинския съвет и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника.
12. Издава заповеди за командироване на кмета на общината и кметовете на кметства в чужбина.
13. Изпълнява и други функции възложени от законите на страната, общинския съвет и този правилник.

Чл. 9. (1) Общинският съвет избира заместник-председател.
(2) Заместник-председателят се избира с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(3) Заместник-председателят на ОбС подпомага председателя и осъществява възложените от него дейности по координация на работата на общински съвет, постоянните комисии, техническо обезпечаване на работата им и др.
(4) При отсъствие на председателя и по време на участието му в обсъждането на даден въпрос, заседанието се води от заместник-председателя.
(5) При откриване на процедура за предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, до избора на нов председател, заседанието се води от заместник-председателя.

Чл.10. (1) Общинският съвет определя продължителността на работното време и месечното възнаграждение на председателя на общинския съвет в зависимост от обема на работата, която извършва.
(2) Председателят на ОбС осъществява функциите си на осем часов работен ден и получава възнаграждение в размер на деветдесет на сто от възнаграждението на кмета на общината.
(3) За участието си в заседанията на ОбС заместник-председателят получава възнаграждение в размер на четиридесет и пет на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация Руен за съответния месец. Възнаграждението се получава редуцирано при условията за редуциране на възнагражденията на общинските съветници.
(4) Председателят има всички права по трудово правоотношение.
(5) Председателят на общинския съвет има право на платен годишен отпуск по реда на Кодекса на труда, след писмено уведомяване на общинския съвет.

Чл. 11. (1) Председателят на ОбС може да свиква заместник-председателя на общинския съвет и председателите на постоянните комисии за консултации по програмата и дневния ред за предстоящото заседание на ОбС и по други въпроси от неговата дейност.
(2) Председателят на общинския съвет, заместник-председателят на общинския съвет и председателите на постоянните комисии формират председателския съвет, който има следните правомощия:
1. Обсъжда становищата на постоянните комисии по постъпилите проекти за решения и при необходимост изисква от вносителя допълнителна информация. Поисканата допълнителна информация се представя от вносителя най-късно до заседанието на общинския съвет.
2. Съдейства за постигане на съгласие при възникнали спорове, конфликти на интереси между различните групи общински съветници, както и по процедурни организационни въпроси от дейността на общинския съвет.
3. Взима решение за съвместно заседание на постоянни комисии и др.

Чл.12. (изм. с Протокол 33/18.04.2018 г.) (1) Пълномощията на председателя на ОбС се прекратяват предсрочно:
1. По негово искане – подаване на оставка.
2. При трайна невъзможност за изпълнение на функциите си за непрекъснат период от три месеца.
3. При системно неизпълнение на задълженията си като председател за непрекъснат период от три месеца.
4. Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
5. При предсрочно прекратяване на пълномощията му като съветник.
(2) В случаите по т.1 на ал.1 прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред ОбС. Прекратяването по т.4 и 5 поражда действие от момента на влизане в сила на съответния акт.
(3) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя избор за нов председател се произвежда на същото заседание.

Чл.13. На основание и по реда на чл.12 се прекратяват и пълномощията на заместник-председателя, но не в същото заседание.

ГЛАВА ІV: КОМИСИИ

Чл.14. (1) Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии, както и комисии, създадени по силата на специален закон или подзаконов нормативен акт.
(2) Числения и поименния състав на постоянните комисии се определя с решение на ОбС.

(3) Постоянните комисии на общинския съвет са:
1. Комисия по бюджет, финанси и икономически дейности;
2. Комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания;
3. Комисия по оперативни програми, общински планове, стратегии и международно сътрудничество;
4. Комисия по горско и селско стопанство, търговия и транспорт;
5. Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби;
6. Комисия по общинска собственост, управление на собствеността и стопански дейности.
7. Комисия по устройство на територията, инвестиционни дейности и екология.
(4) (изм. с Протокол 33/18.04.2018 г.) Постоянно действащи за целия мандат на общинския съвет са и комисиите по чл.72, ал.2, т.3 и §2 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и по чл.170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/.

Чл.15. (1) Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия. Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии, а един съветник може да председателства само една постоянна комисия.
(2) Председателят на ОбС може да не бъде избиран за член на постоянни и временни комисии.

Чл.16. (1) Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и заместник-председател. Председателят организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с председателя на ОбС. Функциите му в негово отсъствие се изпълняват от заместник-председателя на постоянната комисия.
(2) Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират от състава на общинските съветници с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(3) Отделно от възнаграждението по чл.71 ал.4, за подготовката на заседанието на комисията и участието си в председателския съвет, председателите на постоянни комисии, получават допълнително възнаграждение в размер на петдесет лева за заседание на председателския съвет. За заседанията на председателския съвет се води протокол, който се подписва от председателя на ОбС или при негово отсъствие от заместник-председателя на ОбС. Участието в председателски съвет се удостоверява с присъствения списък.

Чл.17. (1) Председателят и заместник – председателят на постоянните комисии се освобождават предсрочно:
1. По тяхно искане;
2. С решение на ОбС.
(2) В случаите то т.1 на предходната алинея прекратяването на пълномощията се приемат, без да се обсъжда и гласува.
(3) При обективна невъзможност на член на постоянна комисия да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения, трима от членовете на комисията могат да предложат общинският съвет да го освободи предсрочно.
(4) Постоянните комисии могат да образуват работни групи от състава си като свои помощни органи.
(5) С решение на комисията в заседанието могат да участват със съвещателен глас, представители на браншови или други организации.

Чл.18. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Временните комисии се избират от ОбС по предложение на председателя на ОбС, на общински съветници или кмета на общината.
(3) Задачите, числеността, състава и срока на действие на временните комисии се определят от общинския съвет.
(4) Временните комисии работят съобразно този правилник.
(5) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет, който се разглежда от ОбС.

ГЛАВА V: ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ

Раздел І

Чл.19. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кмета на Общината и общинските съветници, както и заместник- кметовете, по въпроси свързани с ресора им. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета на Общината. Проекти могат да внасят и лица, чиято компетентност да внасят предложения или отчети е определена със Закон или друг нормативен акт.
(2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта, включително и за необходимите бюджетни разходи за неговото изпълнение.
(3) Не се допускат до разглеждане и приемане проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, които не са били разпределени и разгледани от постоянни или временни комисии, с изключение на проекти за решения по важни и нетърпящи отлагане въпроси свързани с обществени интереси, чието незабавно не решаване би довело до негативни последици. В този случай вносителят на проекта за решение следва да изложи пред ОбС обстоятелствата налагащи незабавното решение. Включването на такъв проект за решение в дневния ред, става след гласуване на заседание на ОбС.

Чл.20. (1) Председателят на ОбС разпределя проектите между постоянните комисии по компетентност.
(2) Председателят на ОбС определя водеща постоянна комисия за всеки проект.

Чл.21. Постоянните комисии обсъждат проектите за решения. Протоколите от заседанията на комисиите съдържащи становищата, решенията по проектите, присъствието и кворума се предоставят на председателя на ОбС преди заседанието на ОбС.

Чл.22. (1) Председателите на ПК, техен заместник или член на комисията излага пред ОбС становището на комисията, проектите за решения, редакционните поправки, изменения и допълнения и мотивите към тях.
(2) Проектът се обсъжда и гласува, след като Общинският съвет изслуша становищата на водещата комисия, на вносителя и на други комисии, на които той е бил разпределен.

Чл.23. Постоянните комисии обсъждат всички проекти за решения, които са им разпределени.

Чл.24. Общинските съветници могат да правят писмени предложения по текста на внесения проект.

Чл.25. Вносителят на проекта може да го оттегли по всяко време. За оттегляне на внесено предложение не се взима решение на ОбС.

Чл.26. (1) Председателят на ОбС съобщава на следващото заседание на ОбС за оспорване на негово решение от кмета на Общината по чл.45, ал. 5 от ЗМСМА.
(2) Председателят на ОбС възлага на водещата комисия, да докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него. Преди вземане на решение се изслушва становището на комисията „Законност, обществен ред сигурност, граждански права, молби и жалби”.
(3) Общинският съвет прегласува оспореното решение с определеното от ЗМСМА мнозинство.
(4) Върнатият по реда на чл.45, ал.6 от ЗМСМА акт за ново обсъждане, не влиза в сила и се разглежда от ОбС в 14-дневен срок от получаването му.
(5) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
(6) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с мнозинство не по-малко от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл.27. Проекти за декларации и обръщения от името на общинския съвет могат да внасят общинските съветници и кмета на общината.

Раздел ІІ

Чл.28. (1) Проектът за общинския бюджет и приходно–разходните сметки за извънбюджетни средства се внася от Кмета на общината по реда определен в Раздел ІІ от Закона за публичните финанси и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията по бюджет, финанси и икономически дейности.
(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии, които са длъжни да се произнесат със становище по него.
(3) Проектът се внася за обсъждане и приемане в 15 дневен срок от внасянето му от Кмета на общината. Обсъждането започва с изложение на вносителя или негов представител, след което се изслушват становищата на комисията по бюджет, финанси и икономически дейности и на постоянните комисии.
(4) Обсъждането и приемането на проекта се извършва по общи суми, раздели, параграфи, мероприятия и кметства.

Чл.29. (1) Предложения по проекта за годишен бюджет, които предвиждат или предполагат увеличаване на бюджетните разходи по един параграф или мероприятие се разглеждат, след като се посочи източника на финансиране.
(2) Предложения за изменения в предвидения размер на бюджетните приходи по групи и параграфи могат да се правят съгласувано с вносителя, като се имат предвид нормите в Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Руен.

Чл.30. Проектите за изменение и допълнение на общинския бюджет и отчета за изпълнение на бюджета се разглеждат по правилата на този раздел. Те се разпределят за разглеждане на всички постоянни комисии, като задължително комисията по бюджет, финанси и икономически дейности изразява становище по тях.

Чл.31. Всички проекти, чието прилагане предполага допълнително бюджетно финансиране, се съпровождат с предложение за съответно изменение на приетия общински бюджет. В тези случаи се прилагат особените правила по този раздел.

Чл.32. По неуредените в този раздел въпроси се прилагат съответно правилата на предходния раздел.

ГЛАВА VI: ЗАСЕДАНИЯ

Раздел І. Заседания на постоянните комисии

Чл.33. (1) След получаването на разпределените по реда на чл.20 проекти, председателя на ОбС съгласувано с председателите на комисиите, свиква заседания на постоянните комисии.
(2) За деня на заседанието на комисията се предоставя екземпляр от всички материали придружаващи внесения проект.
(3) Всички членове на комисията се уведомяват за заседанието по електронните им пощи, по телефон или писмено не по-късно от 1 ден преди заседанието.
(4) В случай, че председателят на комисията прецени, че е необходимо присъствие на специалисти от администрацията на община Руен, той уведомява за това председателя на ОбС.

Чл.34. Постоянната комисия се свиква на заседание от председателя на ОбС и по писмено искане на 2/3 от членовете й.

Чл.35. (1) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
(2) Общинските съветници, които не са членове на съответна комисия, могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват.
(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
(4) При обсъждане на проекти за решения и други актове вносителят или негов представител може да присъства на заседанията на комисиите, ако комисията реши.

Чл.36. (1) Постоянните комисии заседават, когато присъстват повече от половината от техните членове.
(2) Решенията на постоянните комисии се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл.37. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси и след решение на председателския съвет. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.
(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос и се изготвя общ проект за решение. При различни становища всяка комисия предлага свой отделен проект за решение пред ОбС.

Чл.38. Общия проект за решение се докладва пред ОбС от определен от комисиите докладчик.

Чл.39. За заседанията на постоянните комисии се води протокол, в който се отбелязва присъствието, всички взети становища и направените предложения.

Чл.40. Протоколът се подписва от председателя на постоянната комисия или при негово отсъствие от заместник-председателя на постоянната комисия.

Раздел ІІ. Заседания на общински съвет

Чл.41. (1) ОбС заседава в сградата на общинска администрация или на друго място, определено от неговия председател.
(2) ОбС се свиква на заседание от неговия председател:
1. По негова инициатива;
2. По искане на една трета от общинските съветници;
3. По искане на една пета от избирателите в общината;
4. По искане на областния управител.
(3) В случаите по ал.2, т. 2, 3 и 4 исканията следва да бъдат мотивирани, като се предложи конкретен дневен ред с проект /и/ за решение. Председателят е длъжен да насрочи заседание не по-късно от 7 /седем/ дни след постъпване на искането.
(4) Проектът за дневен ред се съставя от председателя на общинския съвет. В него се включват разпределените по постоянни комисии материали, независимо от това дали към момента на насрочване на заседанието на ОбС постоянните комисии са заседавали по тях.
(5) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на ОбС се извършва с покана връчена 5 /пет/ дни преди заседанието, а при спешни случаи и в по-кратък срок, но не по-малко от 3 /три/ дни. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проект за дневния ред на заседанието. Поканата може да бъде връчена: лично на хартиен носител в деловодството на общинския съвет срещу подпис или чрез електронната поща на съветника, посочена от него. Поканата се публикува и в официалния сайт на община Руен най-късно в същия срок преди заседанието.
(6) Заедно с поканите по ал.5 по електронен път се изпращат и всички докладни и предложения от дневния ред. Отделно от това те се предоставят на хартиен носител в екземпляр за всяка постоянна комисия – преди заседанието. Всеки съветник има право да изиска и получи екземпляр от хартиените носители.
Приложенията към докладните се изпращат до съветниците по електронен път. В случай, че това е технически неизпълнимо с оглед обема на информацията, всички докладни с приложенията към тях се публикуват в специален раздел на сайта на община Руен с осигурен за съветниците достъп. Председателят предоставя допълнително екземпляри от материалите и на хартиен носител единствено след поискване от съветник.
(7) Окончателният дневен ред на заседанията се определя чрез гласуване от ОбС, при спазване на изискването по чл.19, ал.1.

Чл.42. (1) ОбС се свиква на заседание не по-малко от 6 /шест/ пъти годишно.
(2) ОбС може да проведе извънредни заседания по предварително обявен дневен ред. Извънредните заседания се свикват от председателя на ОбС след предварително съгласуване с председателите на постоянни комисии. Уведомяването на съветниците за заседанието може да бъде в срок до 24 часа от провеждането му.

Чл.43. (1) Заседанията на ОбС са открити.
(2) Лица, които не са общински съветници, могат да присъстват като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.
(3) При безредие председателят въдворява ред и може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.
(4) На заседанията на общинския съвет не се допускат въоръжени лица, в явно нетрезво състояние, под въздействие на наркотични вещества, с психични отклонения и неприличен външен вид.
(5) ОбА осигурява квестори при провеждане на заседанията по искане на Председателя на ОбС.
(6) При заседанията на общински съвет мобилните телефони се поставят на тих /беззвучен/ режим. В заседателната зала не се допускат разговори по мобилни телефони във времето на заседанието. Председателя на общинския съвет може да отстрани от заседанието лице, което не спазва тази разпоредба.

Чл.44. (1) ОбС може да реши някои от заседанията да се провеждат при закрити врати.
(2) Предложение за закрито заседание могат да направят председателят на ОбС, общинските съветници, кмета на общината или областния управител.

(3) При постъпило предложение за закрито заседание председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, общинският съвет го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.
(4) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред.

Чл.45. Откритите заседания на ОбС могат да бъдат предавани пряко или чрез излъчване на репортажи по електронните средства за масово осведомяване с решение на ОбС.

Чл.46. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общинските съветници.
(2) ОбС може да заседава, ако в залата присъстват повече от половината от общия брой общински съветници. Той може да приема решения само при условията на ал.1.
(3) Проверка на кворум се извършва след всяка почивка или прекъсване на заседанието, както и със самото гласуване. Проверка на кворума за условията по ал.2 се извършва и когато общински съветник изрази мнение, че в залата не е налице необходимият кворум за обсъждане.
(4) Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум. Заседанието може да продължи незабавно след възстановяване на кворума, но не по-късно от един час от прекратяването. Ако и тогава до наличие на необходимия кворум не се достигне, председателя свиква ново заседание на ОбС. В този случай не се изпращат нови покани до присъствалите.
(5) Председателя на ОбС може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:
1. Напомняне;
2. Забележка;
3. Отнемане на думата;
4. Отстраняване от заседание.
(6) Председателя на ОбС отнема думата на общински съветник, който:
1. По време на изказването си има наложени две от предвидените в ал.5, т.1 и т.2 дисциплинарни мерки.
2. След изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата от председателя.
(7) Председателя на ОбС може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:
1. Възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин.
2. Продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседания.
(8) Отстраненият от заседанието общински съветник по предходната алинея не получава възнаграждението по чл.71 ал.4 за заседанията, от които е бил отстранен.

Чл.47. (1) Председателят на ОбС ръководи заседанието и дава думата на изказващите се.
(2) Общинският съветник се изказва след като председателят му предостави думата.
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.
(4) Думата се дава незабавно при поискване от Областния управител или негови представители, кмета на общината и заместниците му.
(5) Гражданите могат да задават обществено значими въпроси, в края на заседанието след изчерпване на дневния ред. За да им бъде дадена думата, те заявяват желанието си пред председателя на общински съвет, който запознава съвета с постъпилите искания. Общинският съвет взима решение за предоставяне на думата за всеки конкретен случай, с оглед наличие на обществен интерес.
(6) Извън тази процедура думата може да бъде предоставяна от председателя на ОбС и по време на разглеждането на някой от материалите на лица, пряко засегнати от евентуалното решение, както и на представители на търговски дружества отправили инвестиционни предложения.

Чл.48. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за:
1. Прекратяване на заседанието;
2. Отлагане на заседанието;
3. Прекратяване на разискванията;
4. Отлагане на разискванията;
5. Отлагане на гласуването;
6. Проверка на кворума.
(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 /две/ минути, без да се засяга същността на обсъждания въпрос.

Чл.49. Общинските съветници говорят в рамките на не повече от 7 /седем/ минути, ако ОбС не е приел друг регламент.
Чл.50. (1) Когато изказващият се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос, освен ако не се налага доизясняване на изказването в рамките до 3 /три/ минути.
(3) По изключение председателят на ОбС дава допълнително време за изчерпване на определен въпрос.

Чл.51. (1) Общинският съветник има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 3 /три/ минути.
(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до три реплики.
(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор /дуплика/ с времетраене до 3 /три/ минути след приключване на репликите.

Чл.52. Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 /три/ минути, когато в изказване по време на заседанието е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави до края на обсъждането.

Чл.53. След изчерпване на изказванията, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.54. (1) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.
(2) Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда.

Чл.55. Когато има предложение за отлагане на разискванията, се прилагат правилата на предходния член. При предложения за прекратяване на разискванията и за отлагането им най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.

Чл.56. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на ОбС по предложение на председателя или съветниците.
(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.57. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници, или когато важни причини налагат, председателят прекъсва заседанието за определено време.
(2) Всеки съветник може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 15 минути. Заседанието се прекъсва след гласуване с което се определя и продължителността на прекъсването.
(3) Председателят на ОбС може да прекъсва заседанието за почивка по свое усмотрение без за това да е необходимо гласуване.

Чл.58. (1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” или “въздържал се”.
Гласуването се извършва явно или тайно.
(2) Явното гласуване се извършва чрез:
1. Вдигане на ръка;
2. Саморъчно подписване;
3. Поименно гласуване чрез прочитане имената на общинските съветници по списък, които отговарят “за”, “против”, “въздържал се”.
(3) При липса на друго решение за всеки конкретен случай или изискване на Закона явното гласуване се извършва с вдигане на ръка.
(4) Тайното гласуване се извършва с бюлетини, след избор на комисия.

Чл.59. Предложение за поименно гласуване, извън регламентираните по закон, за гласуване чрез саморъчно подписване или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник. Предложението се поставя на гласуване без разисквания.

Чл.60. (1) Гласуването започва до 1 /една/ минута след обявяването му от председателя.
(2) От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.61. Гласуването се извършва по следния ред:
1. Предложения за отхвърляне;
2. Предложения за отлагане за следващо заседание;
3. Предложения за поправки – по реда на постъпване;
4. Основното предложение.

Чл.62. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в Закон или друг нормативен акт не е предвидено друго.

Чл.63. (1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени незабавно след обявяването му, председателят веднага подлага на гласуване предложението за прегласуване. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
(3) Прегласуване на взето решение в рамките на същото заседание е недопустимо. Изключение от това правило се допуска за поправки явни технически или фактически грешки или за преодоляване на незаконосъобразност на взетото решение, които са констатирани след като същото е било прието.

Чл.64. (1) За заседанията на ОбС се води протокол, който се изготвя в 7-дневен срок. Протоколът се подписва от протоколиста и от председателя след изработването му.
(2) Към протокола се прилагат предложенията за решение, материалите към тях, текстът на проектите за актове на ОбС и предложенията по тях дори и когато не са четени в заседание, както и протоколите за произведеното тайно, справките от саморъчно или поименно гласуване, които се изпращат на Областния управител за осъществяване на правомощията му по чл.32 от Закона за администрацията.

Чл.65. Общинските съветници могат да преглеждат протокола от заседанието и да искат поправки на несъответствия по него в 6 – дневен срок от деня на заседанието. Възникналите спорове се решават от ОбС в следващото негово заседание.

Чл.66. Поправки на фактически грешки в приетите от ОбС актове се извършват с решение на ОбС, след като се изслушат вносителят и докладчикът на съответната комисия.
ГЛАВА VІI: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.

Чл.67. При изпълнение на своите правомощия общинският съветник има право:
1. Да ползва материално-техническата база и услугите на администрацията на общината по установен от ОбС ред.
2. Да има достъп до ръководните длъжностни лица в Общината.
3. Да получава необходимата за неговата дейност информация от всички общински служби, под формата на копия от документи, извлечения, обобщени справки и др. по чл.33, ал.2 от ЗМСМА, спазвайки разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Закона за достъп на обществена информация, Закона за защита на квалифицираната информация или друг специален Закон.

Чл.68. Общинският съветник, няма право да дава съгласие или да използва общественото си положение и името си за рекламна дейност.

Чл.69. (1) Общинските съветници са длъжни да участват в заседанията на ОбС и на комисиите, в които са избрани и да се подписват в присъствените списъци на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии.
(2) Общински съветник, който не може да участва в заседание на ОбС по уважителни причини, уведомява писмено председателя на ОбС.
(3) Общински съветник, на когото се налага да напусне заседанието по уважителни причини, преди да е завършило, или да закъснее за заседание, уведомява предварително председателя на ОбС.

Чл.70. (1) Общинските съветници могат да бъдат командировани с тяхно съгласие извън територията на Общината във връзка с изпълнението на техните функции.
(2) (изм. с Протокол 33/18.04.2018 г.) Командироването в страната се извършва от председателя на ОбС, а извън Р.България по реда предвиден в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Чл.71. (1) Общинските съветници получават служебен отпуск за времето, през което са заети във връзка със своята дейност на съветници.
(2) Искането за служебен отпуск се извършва с акта за свикване на ОбС на заседание, съответно на комисията, на която е член.
(3) Времето на служебна заетост се удостоверява от председателя на ОбС съобразно присъствените списъци.
(4) За участието си:
1. В заседанията на общинския съвет общинският съветник получава възнаграждение в размер на двадесет и пет на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация Руен за съответния месец.
2. За участието си в работата на постоянни и временни комисии към общински съвет общинският съветник получава възнаграждение в размер на двадесет и пет на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация Руен за съответния месец.
3. В случай, че през съответния месец има проведено повече от едно заседание на общински съвет и повече от едно заседание на постоянна комисия, съответното възнаграждение по т.1 и т.2 се разделя на броя на заседанията, като се получава възнаграждение само за заседанията в които общинският съветник е присъствал.
(5) Общия размер на възнаграждението на Общинския съветник не може да надхвърля посочения в чл.34, ал.2 от ЗМСМА размер.
(6) Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета и постоянните комисии, се поемат от общинския бюджет, като след всяко заседание всеки от съветниците декларира извършените от него разходи. Извършените разходи за ползван обществен транспорт се удостоверяват с превозен билет. Случаите в които съветникът не е ползвал обществен транспорт, а личен такъв, извършените разходи се удостоверяват с подадена декларация, като в този случай на възстановяване подлежат разноски на стойност до цената на превозния билет по съответния маршрут. Председателят на общинския съвет периодично изисква и поддържа официална информация от съответните превозвачи за цените на превозните билети по съответните разписания.
(7) Възнаграждението по ал.4 не се дължи, когато през текущия месец няма заседание на общинския съвет, съответно постоянна комисия.

(8) Възнаграждението по ал.4 за участие в заседание на ОбС се получава редуциран с 1/3 размер тогава, когато съответният съветник не е взел участие в повече от 1/5 от процедурите по явно поименно гласуване, проведени в съответното заседание.

ГЛАВА VІІI: КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА
ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.72. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актове на общински съвет.
(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.
(3) Питанията и отговорите им се извършват като последна точка от дневния ред.

Чл.73. Общинският съветник може да отправя питания лично или чрез председателя на ОбС. Питането чрез председателя е в писмена форма. То се подписва от общинския съветник и се завежда в деловодството на ОбС. Питанията могат да бъдат направени и устно като кмета по своя преценка отговаря веднага или на следващото заседание. То трябва да бъде ясно, точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

Чл.74. (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинския съвет не реши друго. Отговорът е писмен. Той може да бъде устен, когато общинския съветник, отправил питането е изразил изрично желание за това.
(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

Чл.75. (1) Председателят на ОбС обявява постъпилите питания след изчерпване на дневния ред.
(2) Председателят на ОбС е длъжен да изпрати на кмета питането в тридневен срок от постъпването му. Едновременно с изпращането, председателя уведомява писмено кмета за заседанието, в което той трябва да отговори.
(3) Отговора на питането се отлага, ако поставилия го общински съветник отсъства от заседанието.
(4) Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателя на ОбС незабавно уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието. Оттеглянето може да бъде извършено и устно в заседание.
(5) При изразено изрично желание от страна на вносителя на питането за устен отговор той може да представи питането си в рамките на 5 /пет/ минути, а кметът да отговори в рамките на 10 /десет/ минути.
(6) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник в рамките на 3 /три/ минути може да изрази своето становище и отношение към отговора.
(7) При писмен отговор на питане, председателят съобщава това в края на заседанието и връчва отговора на съветника който е отправил питането.

Чл.76. Общинският съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено. В случай, че питанията не отговарят на изискванията на правилника, председателя уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.77. ОбС провежда обсъждане на шест месечен отчет за изпълнение на бюджета.

Чл.78. ОбС отменя актове на кмета на Общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл.21 от ЗМСМА.

ДЯЛ ВТОРИ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.79. (1) Кметът на общината, заместник – кметовете, служители на Общинска администрация и кметовете на кметства могат да присъстват на заседанията на ОбС и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват по въпроси отнасящи се до внесените проекти за решения.
(2) Кметът на общината подписва и внася в ОбС проекти за решения за разглеждане в заседанията на комисиите.

Чл.80. Кметът на общината организира изпълнението на решенията на ОбС чрез кметовете на кметства и общинска администрация.

Чл.81. (1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на Общината, за съхраняване копията на актовете на ОбС от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.
(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на ОбС, се осигурява възможност за това срещу заплащане на разходите.

Чл.82. Секретарят на общината следи за изготвяне и публикуване на актовете на Общината, които подлежат на такова публикуване и за довеждането им до знанието на населението.

Чл.83. Кметът на общината уведомява писмено ОбС за времето на отпуск или отсъствие.
Чл.84. (1) ОбС определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.
(2) ОбС решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение, по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителната компетентност на други органи.

Чл.85. ОбС одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

Чл.86. (1) ОбС няма администрация със собствен щат. Дейността на ОбС се подпомага и осигурява от общинска администрация.
(2) Кметът на Общината осигурява експертното и организационно обслужване на ОбС, като определя в устройствения правилник на общинска администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане на дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

Чл.87. (1) В структурата на общинска администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на ОбС и на неговите комисии.
(2) Служителите в звеното по ал.1 се назначават от кмета на общината по предложение на председателя на ОбС.

Чл.88. (1) Звеното по чл.29 а, ал.2 от ЗМСМА:
1. Осигурява деловодното обслужване на общинския съвет и на неговите комисии и поддържа регистрите.
2. Осигурява техническото изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии.
3. Осигурява воденето на протоколите и на присъствените списъци от заседанията на съвета, на комисиите и на председателския съвет, изпращането на актове на ОбС и становищата на комисиите.
4. Осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването.
5. Изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинска администрация или възложени му от председателя на ОбС.
6. Съхранява всички нормативни документи и помощни материали предоставени на ОбС от общинска администрация.
(2) Звеното по ал.1:
1. Води регистър за внасяне на предложения, проекти за решения, питания и други.
2. Съхранява и поддържа присъствени списъци на общинските съветници при заседания на ОбС и комисиите. Присъствени списъци се поддържат и съхраняват и от заседания на председателския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият правилник се приема на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.
§ 2. Настоящият правилник може да се променя на заседание на общинския съвет, с болшинство повече от половината от общия брой на съветниците.
§ 3. Предложения за промени в правилника може да направи председателят на общинския съвет, кмета на общината, заместник-председателя на общинския съвет, председателите на постоянните комисии и не по-малко от 1/3 от общия брой на съветниците.
§ 4. Предложение се прави в писмен вид пред председателя на общинския съвет, който внася въпроса за разглеждане на следващото заседание.
§ 5. Правилникът влиза в сила след изтичане на срока за контрол за законосъобразност от страна на Областния управител и отменя досега действащия Правилник за организацията и дейността на общинския съвет – Руен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Коментарите са затворени.