Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за преместваемите обекти в териториалният обхват на Община Руен
Публикувано на: 18 февруари 2019 г.
 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Руен
Публикувано на: 14 декември 2018 г.
Мотиви
Публикувано на: 14 декември 2018 г.
 
Проект на програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г
Публикувано на: 11 декември 2018 г.

 

Съобщение за план сметка за такса за битови отпадъци – 2019
Публикувано на: 26 ноември 2018 г.
 
Проект за изменение на правилника за организацията и дейността на общински съвет – Руен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Мотиви

Оценка за въздействие

 

Проект за програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.

Оценка за въздействие

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Руен.
Мотиви

Оценка за въздействие

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред, околната среда и приветливия вид на населените места и превантивната работа по опазване живота, здравето и имуществото на гражданите и юридическите лица в община Руен и мотиви за предлаганите изменения
„>Мотиви

Оценка за въздействие

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Руен

Мотиви

Оценка за въздействие

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН И МОТИВИ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Оценка за въздействие

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Оценка за въздействие

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РУЕН

Мотиви

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН

Мотиви

Годишен план за развитие на социалните услуги на община Руен за 2017г.
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Руен (2016г. – 2020г.)
Проект на „Правилник за устройството и дейността на обществения съвет по социално подпомагане и услуги в община Руен“
Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Руен за периода 2016-2020 г.

 

Коментарите са затворени.