Проекти

ОПАК BG051PO002/13/2.2-11
ОПАК BG051PO002/13/1.3-07
ОПРР
Програма за трансгранично сътрудничество
Програма за развитие на селските райони
ОП за Развитие на човешките ресурси 2014-2020
Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане

Коментарите са затворени.