Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по изграждане на нова Целодневна детска градина в УПИ ІІ-156, кв.16 по плана на с. Топчийско, Община Руен“

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по изграждане на нова Целодневна детска градина в УПИ ІІ-156, кв.16 по плана на с. Топчийско, Община Руен“

Електронна преписка

Коментарите са затворени.