Търгове и конкурси

Заповед на кмета на Община Руен за провеждане на открит конкурс за „отглеждане на млади насаждения чрез извеждане – осветление“ в отдели 360:е, 360:з, 360:и, обект 1707 от ОГФ на Община Руен,

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за маркиране на насаждения и дървета за сеч от обект 1706-1 на територията на Община Руен, проведен на 09.6.2017 г.г

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1706 на територията на Община Руен, проведен на 09.06.2017 г

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, товарене, транспортиране, разтоварване на дървета за сеч от обект 1605 на територията на Община Руен, проведен на 26.10.2016 г.

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1604 на територията на Община Руен, проведен на 26.10.2016 г.

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за маркиране на насаждения и дървета за сеч от обект 1604-1 на територията на Община Руен, проведен на 26.10.2016 г.

Заповед на кмета на Община Руен за открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1604 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен
Заповед на кмета на Община Руен за открит конкурс за маркиране на насаждения и дървета за сеч от обект 1604-1 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за открит конкурс за добив на дървесина, товарене, транспортиране, разтоварване и маркиране на дървета за сеч от обект 1605 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за открит конкурс за Пoдпомагане на естественото възобновяване, чрез изсичане на подлес в отдел 350 о1,з1 от обект 1603 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за добив на дървесина, товарене, транспортиране, разтоварване и маркиране на дървета за сеч от обект 1601 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1602 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за маркиране на насаждения и дървета за сеч от обект 1602-1 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за открит конкурс за добив на дървесина, товарене, транспортиране, разтоварване и маркиране на дървета за сеч от обект 1601 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за открит конкурс за маркиране на насаждения и дървета за сеч от обект 1602-1 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1602 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за добив на дървесина, товарене, транспортиране, разтоварване и маркиране на дървета за сеч от обект 1504, на територията на Община Руен, проведен на 19.06.2015

Заповед на кмета на Община Руен за открит конкурс за добив на дървесина, товарене, транспортиране, разтоварване и маркиране на дървета за сеч от обект 1504 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за маркиране на насаждения и дървета за сеч от обект 1503-1 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за маркиране на насаждения и дървета за сеч от обект 1503 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за открит конкурс за маркиране на насаждения и дървета за сеч от обект 1503-1 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1503 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за добив на дървесина, товарене, транспортиране, разтоварване и маркиране на дървета за сеч от обект 1502 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1501 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за маркиране на насаждения и дървета за сеч от обект 1501-1 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за открит конкурс за маркиране на насаждения и дървета за сеч от обект 1501-1 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен
Заповед на кмета на Община Руен за открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1501 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Заповед на кмета на Община Руен за открит конкурс за добив на дървесина, товарене, транспортиране, разтоварване и маркиране на дървета за сеч от обект 1502 от ОГФ (Общински горски фонд) на Община Руен

Коментарите са затворени.