Административни услуги Кадастър

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план
2399 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Коментарите са затворени.