Административни услуги Контрол по строителството

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Коментарите са затворени.