Административни услуги Местни данъци и такси

Заявление за издаване на Персонален идентификационен номер;

Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци /само за услугите за сметосъбиране и сметоизвозване /;

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
2013 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
2125 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Коментарите са затворени.