Административно-технически услуги Общинска собственост

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
2059 Издаване на заповед за изземване на имот
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
2398 Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
Заверка на молба-декларация за признаване право на собственост чрез извършване на обстоятелствена проверка
Издаване на удостоверение за учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване върху недвижими имоти– общинска собственост
Удължаване срока на договора за наем на настанени лица в общински жилища

Коментарите са затворени.