Административни услуги Селско стопанство и екология

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Коментарите са затворени.