Административни услуги Зелена система

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
Необходими документи за предоставяне на услугата:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  3. Документ за собственост;
  4. Актуална скица, с дата не по-късна с повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
  5. Копие от протокола за трасиране границите на имота (по служебен път);
  6. Обезщетение за общинска растителност;
  7. Удостоверение за наследници, при наследствен имот (по служебен път);
  8. При повече от един собственик на имота, се прилага и декларация с тяхното съгласие;
  9. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
Издаване на разрешително за сеч на дървета – 3,00лв.
за услугата по маркиране – 1.70 лв. за 1 кубик
за издаване на билет – 1, 25 лв.”
Срок – До един месец от започване на производството /съгласно чл.57,ал.5 от АПК
Информация за услугата

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
Необходими документи за предоставяне на услугата:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  3. Документ за собственост;
  4. Разрешение за строителство и актуална скица – при ново строителство;
  5. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
20,00 лв./ 1бр. дърво – до един месец от започване на производството /съгласно чл.57,ал.5 от АПК/
Информация за услугата

2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
Необходими документи за предоставяне на услугата:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  3. Документ за собственост;
  4. Актуална скица, с дата не по-късна с повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението(по служебен път);
  5. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
Срок – До един месец от започване на производството /съгласно чл.57,ал.5 от АПК
Информация за услугата

Коментарите са затворени.