Обществени поръчки-съобщения и профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15 АПРИЛ 2016 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция 2: „Храни на зърнена основа и варива”; Обособена позиция 3: „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция 4: „Яйца”; Обособена позиция 5: „Захар, захарни изделия и шоколадови изделия, пчелен мед”; Обособена позиция 6: „Плодове, зеленчуци и продукти от тях”; Обособена позиция 7: „Други храни и подправки”.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН“.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 т.1 от ЗОП с предмет: „Извършване на основен ремонт на покриви на сгради собственост на община Руен по четири обособени позиции:”

 1. Обособена позиция №1 „Основен ремонт на покриви на сгради на ОУ и ПДГ с. Соколец”
 2. Обособена позиция №2 „Основен ремонт на покриви на сгради на ОУ и ПДГ с. Рожден”
 3. Обособена позиция №3 „Основен ремонт на покрива на сграда на ЦДГ с. Трънак”
 4. Обособена позиция №4 „„Основен ремонт на покрива на сграда на кметство, с. ДРопла”.

Публикувано на: 7 ноември 2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на улици в село Руен чрез асфалтиране о.т.- 65- о.т. 74, о.т.66- о.т.90 и о.т.60- о.т.57 в село Руен, община Руен”
Публикувано на: 2 ноември 2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Руен за зимния период на 2018-2019г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на улици по населени места с бетон”

Покана по чл.191, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Частичен неотложен ремонт на покрив на обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – С. Просеник, Община Руен, област Бургас”

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Възстановяване на пътни настилки на улични участъци в регулационните граници на село Просеник, община Руен”

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици от I-ви до XII–ти клас от обединено училище „Димитър Полянов“, с. Трънак през учебната 2018/2019 г. по утвърдени маршрути и разписания по обособени позиции:, както следва:

 1. Обособена позиция №1 „Специализиран превоз на ученици по маршрут Трънак – Каравельово – Трънак – 51, 0 км. пробег по разписание”
 2. Обособена позиция №2 „Специализиран превоз на ученици по маршрут Трънак – Соколец – Трънак – 14, 0 км. пробег по разписание”
 3. Обособена позиция №3 „Специализиран превоз на ученици по маршрут Трънак – Добромир – Струя – Трънак – 41 км. Пробег по разписание”;;
 4. Обособена позиция №4 „„Специализиран превоз на ученици по маршрут Трънак – с.Билка – с. Трънак – 15 км. пробег по разписание”.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на община Руен по обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1 „Текущ ремонт на път BGS 1186 от с. Дъскотна – Планиница“
 2. Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на път BGS 2200 Разклон Вишна – Планиница“
 3. Обособена позиция №3 „Текущ ремонт на път BGS 2190 Разклон с. Снягово – с. Снягово ”;
 4. Обособена позиция №4 „Текущ ремонт на път BGS 2180 с. Дъскотна – Ясеново – Снежа – Заимчево“
 5. Обособена позиция №5 „Текущ ремонт на път BGS 2196 в участък разклон Рудина – Рудина И BGS 2198 в участък Сини рид – Рожден“
 6. Обособена позиция №6 „Текущ ремонт на път BGS 1186 в участък Планиница – Рупча“
 7. Обособена позиция №7 „Текущ ремонт на улици по населени места чрез асфалтиране“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Руен и почистване на местата за обществено ползване”

Договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на горива (автомобилен Бензин А95Н и дизелово гориво) за нуждите на МПС на община Руен“ по обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1 – „Доставка на Дизелово гориво и Бензин А95H от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на Община Руен”
 2. Обособена позиция №2 – „Доставка на Дизелово гориво от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на страната”

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:: „Извършване на основен ремонт на сгради, собственост на Община Руен по пет обособени позиции”

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:: „Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти”: – подобект 1. „Частично асфалтиране (кърпежи) на улична мрежа”;- подобект 2. Частично асфалтиране (кърпежи) на IV-класна пътна мрежа между населените места на територията на Община Руен”

Покана за пазарни консултации за извършване на дейности по СМР по проект:: „Реконструкция и ремонт на общински сгради,в които се предоставят обществени услуги,с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Добра поляна, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен“

Покана за пазарни консултации за извършване на дейности по СМР и оборудване по проект:: „Изграждане и обновяване на площи,за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Трънак,Люляково и Дъскотна на Община Руен“

Покана за пазарни консултации:: „За Доставка на климатици и климатична техника по проект „Реконструкция и ремонт на общински сгради,в които се предоставят обществени услуги,с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Добра поляна, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен“.”

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по проект за „Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Добра поляна, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен, област Бургас както и управление на одобреното проектно предложение по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.“

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване,предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Трънак, Люляково и Дъскотна на Община Руен, област Бургас и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на община Руен за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020 г.”

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и ремонта на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Добра поляна, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на оБщина Руен, Област Бургас и осъществяване на последващ авторски надзор с цел кандидатстване на Община Руен за финансиране на проект по ПРСР 2014 – 2020 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях в селата Руен, Дъскотна, Преображенци и Вресово на Община Руен, област Бургас И осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Руен за финансиране на проект по ПРСР 2014 – 2020 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на консултантски услуги по проекти на Община Руен, област Бургас по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги И обновяване на селата в селските райони“ на програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.“ с три обособени позиции.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:: „Извършване на текущ ремонт на общински сгради в с. Руен по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Текущ ремонт на сграда общинска администрация, находяща се в УПИ II, кв. 13 по регулационния план на с. Руен”;
Обособена позиция № 2 „Текущ ремонт на общинска сграда- Ритуална зала, находяща се в УПИ II, кв. 13 по регулационния план на с. Руен”“

Покана по чл.191, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки

Събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на транспортни услуги за нуждите на Обединено училище „Димитър Полянов“ с. Трънак за учебната 2017/ 2018 год. по утвърдени маршрути и разписания по четири обособени позиции“

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия“
 2. Обособена позиция №2 “ Храни на зърнена основа и варива“
 3. Обособена позиция №3 „Мляко и млечни продукти”;
 4. Обособена позиция №4 „Яйца“
 5. Обособена позиция №5 „Захар, захарни изделия и шоколадови изделия, пчелен мед“
 6. Обособена позиция №6 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях“
 7. Обособена позиция №7 „Други храни и подправки“

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително – монтажни работи за реконструкция на площад с. Руен, община Руен”

Процедура „Договаряне без предварително обявление“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива(автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво) за нуждите на МПС НА ОБЩИНА РУЕН по обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1– Доставка на дизелово гориво и автомобилен бензин А95Н от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на община Руен.
 2. Обособена позиция №2– Доставка на дизелово гориво от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на цялата страна.

Публикувано на:2 ноември 2017 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Руен за зимния период на 2017-2018г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на основен ремонт на покриви на сгради на Община Руен по осем обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1 „Основен ремонт на покриви на сгради в село Заимчево и село Снежа“
 2. Обособена позиция №2 „Основен ремонт на покриви на сгради в село Планиница и село Речица“
 3. Обособена позиция №3 „Основен ремонт на покриви на сгради в село Подгорец и село Просеник“
 4. Обособена позиция №4 „Основен ремонт на покриви на сгради в село Билка и село Соколец“
 5. Обособена позиция №5 „Основен ремонт на покриви на сгради в село Рупча и село Дъскотна“
 6. Обособена позиция №6 „Основен ремонт на покриви на сгради в село Разбойна и село Преображенци“
 7. Обособена позиция №7 „Основен ремонт на покрива на общинска сграда – общежитие в село Трънак“
 8. Обособена позиция №8 „Основен ремонт на покрива на административна сграда за полудневна подготвителна група в село Ясеново“

Публикувано на: 22 август 2017 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции”:

 1. Обособена позиция №1 „Текущ ремонт на път BGS 1186 от с. Дъскотна- Планиница- Рупча”
 2. Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на път BGS 2182 разклон Струя- с. Струя”;
 3. Обособена позиция №3 „Текущ ремонт на път BGS 2182 разклон Билка- с. Билка”;
 4. Обособена позиция №4 „Текущ ремонт на път BGS 2183 разклон Дропла- с. Дропла”;
 5. Обособена позиция №5 „Текущ н ремонт на път BGS 2180 с. Дъскотна- Ясеново- Снежа- Заимчево”;
 6. Обособена позиция №6 „Текущ ремонт на път BGS 2200 разклон Вишна- с. Вишна”;
 7. Обособена позиция №7 „Текущ ремонт на път BGS 2185 разклон Листец- с. Листец”,
 8. Обособена позиция №8 „Текущ ремонт на път BGS 2190 разклон Снягово- с. Снягово”;
 9. Обособена позиция №9 „Текущ ремонт на път BGS 2196 Сини рид- Рожден”;
 10. Обособена позиция №10 „Текущ ремонт на път BGS 3199/ BGS1195, Мрежичко- Топчийско”;
 11. Обособена позиция №11 „Текущ ремонт на улици по населени места чрез асфалтиране”

Публикувано на:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти”: – подобект 1. „Частично асфалтиране (кърпежи) на улична мрежа”;- подобект 2. Частично асфалтиране (кърпежи) на IV-класна пътна мрежа между населените места на територията на Община Руен”
Публикувано на: 03.05.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Общ устройствен план на Община Руен“
Публикувано на:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на PVC тръби за направа на отводнителни канали за дъждовни води по населени места на територията на община Руен“
Публикувано на: 23 ноември 2016 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Изграждане на спортна площадка в УПИ IX, кв. 24 по плана на с. Дъскотна, община Руен
Публикувано на: 18 ноември 2016 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Изграждане на спортна площадка в УПИ-I, кв.1 по плана на с. Добромир, община Руен, област Бургас“
Публикувано на: 18 ноември 2016 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „„Изграждане на спортна площадка, находяща се в УПИ I, кв. 24 по плана на с. Зайчар, община Руен“
Публикувано на: 18 ноември 2016 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Изграждане на спортна площадка в ПИ с пл.№ 247 по кадастрален план на с. Снягово, община Руен
Публикувано на: 18 ноември 2016 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по изграждане на нова Целодневна детска градина в УПИ ІІ-156, кв.16 по плана на с. Топчийско, Община Руен“
Публикувано на: 11 ноември 2016

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Руен и почистване на местата за обществено ползване“
Публикувано на: 10 ноември 2016

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на основен ремонт на покриви по шест обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1- „Основен ремонт на покрива на административна сграда инициали 2 МЖ в УПИ – IX-251, кв. 11 в с. Руен и на административна сграда на административна сграда – кметство с инициали МСНС в УПИ – IX, кв. 15 в с. Разбойна”.
 2. Обособена позиция №2- „Основен ремонт на покрива на административна сграда – кметство с инициали 3Мсбж в УПИ – I, кв. 64 в с. Люляково и на здравна служба с инициали МЖ в УПИ – III , кв. 20 с. Планиница”
 3. Обособена позиция №3- „Основен ремонт на покрива на здравна служба с инициали 2МЖ в УПИ- VI, кв.41, с. Трънак”
 4. Обособена позиция №4 – „Основен ремонт на покрива на читалище с инициали МС в УПИ-XII кв.13, с. Зайчар”
 5. Обособена позиция №5 – „Основен ремонт на покрива на читалище с инициали 3Мсбо в ПИ-№ 180, с. Рожден”
 6. Обособена позиция №6 – „Основен ремонт на покрива на читалище с инициали МЖ в ПИ-№105, с. Ясеново”

Публикувано на: 3 ноември 2016 г.

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на горива (автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво)за нуждите на мпс на община Руен по обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1- Доставка на дизелово гориво и автомобилен бензин А95Н от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на община Руен.
 2. Обособена позиция №2- Доставка на дизелово гориво от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на цялата страна.

Публикувано на: 1 ноември 2016 г.

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на улици по населени места и общински път с бетон“
Публикувано на: 31 октомври 2016 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Руен за зимния период на 2016-2017г.
Публикувано на: 28 октомври 2016
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2016-0008

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти: подобект 1. „Частично асфалтиране (кърпежи) на улична мрежа” и подобект 2. Частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна мрежа между населените места на територията на Община Руен”
Публикувано на: 13 септември 2016

Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТИ И РАЗПИСАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

 1. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ НА СОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ С. РУЕН – 52 КМ. ПРОБЕГ ПО РАЗПИСАНИЕ;
 2. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ОУ „ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ“ С. ТРЪНАК – 58 КМ. ПРОБЕГ ПО РАЗПИСАНИЕ;
 3. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ОУ „РЕДЖЕБ КЮПЧЮ“ С. ТОПЧИЙСКО – 60 КМ. ПРОБЕГ ПО РАЗПИСАНИЕ;
 4. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ОУ „РЕДЖЕБ КЮПЧУ“ С. СИНИ РИД – 36 КМ. ПРОБЕГ ПО РАЗПИСАНИЕ.”

Публикувано на: 29 aвгуст 2016 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2016-0007

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции::

 1. Обособена позиция 1 : „Хляб и хлебни изделия”;
 2. Обособена позиция 2 : „ Храни на зърнена основа и варива”;
 3. Обособена позиция 3 : „Мляко и млечни продукти”;
 4. Обособена позиция 4 : „ Яйца”;
 5. Обособена позиция 5 : “Захар, захарни изделия и шоколадови изделия, пчелен мед”;
 6. Обособена позиция 6 : „ Плодове, зеленчуци и продукти от тях”;
 7. Обособена позиция 7 : „ Други храни и подправки”;

Публикувано на: 01 август 2016
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2016-0006

Обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общ. пътища и улици по населени места с асфалт:

 1. Път BGS 3199/ BGS1195, Припек-Мрежичко/- с.Топчийско/ BGS1192/
 2. Път BGS 1184 от с.Соколец до с.Каравельово
 3. Път BGS 2190 разклон Снягово-с.Снягово
 4. Път BGS 1186 от с.Дъскотна-Планиница
 5. Път BGS 2180-III-208 с.Дъскотна/-с.Заимчево
 6. Път BGS 1193 от III-2085/ разклон Разбойна-с.Разбойна
 7. Път BGS 2196 Сини рид- Рожден
 8. ОР на улици по населени места с асфалт

Публикувано на: 30 юни 2016
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2016-0005

Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проекти на Община Руен, област Бургас подмярка 07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони “ на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, със следните обособени позиции:

 1. Обособени позиция №1 – „Предоставяне на консултантски услуги по проект за рекнструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дъскотна – Община Руен“;
 2. Обособени позиция №2 – „Предоставяне на консултантски услуги по проект за рекнструкция на площад в с. Руен, Община Руен“
 3. Обособени позиция №3 – „Предоставяне на консултантски услуги по проект за рекнструкция на Общински път BGS1186/III-208/ С. Дъскотна – с. Планиница – с. Рупча – с. Люляково

Публикувано на: 16 юни 2016
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2016-0004

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на работен проект и упражняване на авторски надзор на обект:”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1186/III-208/ С. ДЪСКОТНА – С. ПЛАНИНИЦА – С. РУПЧА – С. ЛЮЛЯКОВО” на територията на община Руен.
Публикувано на: 31 май 2016
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2016-0003

 

Коментарите са затворени.