Процедура „Договаряне без предварително обявление“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива(автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво) за нуждите на МПС НА ОБЩИНА РУЕН по обособени позиции:

  1. Обособена позиция №1- Доставка на дизелово гориво и автомобилен бензин А95Н от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на община Руен.
  2. Обособена позиция №2- Доставка на дизелово гориво от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на цялата страна.

Електронна преписка

  1. Решение за откриване на процедура
  2. Публикувано на: 2 ноември 2017 г.

  3. Договор за борсово представителство
  4. Публикувано на: 2 ноември 2017 г.

  5. Спецификация № 1
  6. Публикувано на: 2 ноември 2017 г.

  7. Спецификация № 2
  8. Публикувано на: 2 ноември 2017 г.

Коментарите са затворени.