АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

Списък с услуги:

Съставяне на акт за раждане

Изтегли Формуляр

Извършва се за лицата родени в населеното място
Правно основание: ЗГР, ЗМДТ
Необходими документи:
– Съобщение за раждане съставено от здравното заведение където е станало раждането или от компетентно медицинско лице;
– Протокол (в случаите по чл.48 от ЗГР);
– Съдебно решение.
Срок за изпълнение: 7 дни (чл.42 от ЗГР)
Срок на валидност: няма; до анулирването или обявяването на акта за нищожен; съхранява се в Община Руен до 130 г.
Цена: Безплатно
Място: Отдел ГСГР / стая 9, телефон за контакт 05944 6233 вътр.126 и в съответното кметство.
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: утвърден със Заповед № РД-02-14-2595/15.12.2011 г. на МРРБ и МП.

Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Формуляр

Извършва се за лицата родени в населеното място
Правно основание: ЗГР, ЗМДТ
Необходими документи: Документи за самоличност на родителите
Срок за изпълнение: Веднага, при съставянето на акта
Срок на валидност: До промяна на данните в акта за раждане
Такса: Безплатно
Място: В ИЦАО-Руен,стая 9, и в съответното кметство. Телефон за контакт 05944 6233
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: утвърден със Заповед № РД-02-14-2595/15.12.2011 г. на МРРБ и МП.

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Извършва се за лицата родени в община Руен и родените след 2000 г. в други населени общини на страната.
Правно основание: ЗГР, ЗМДТ
Необходими документи:
– Искане по образец;
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса;
– Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение: обикновена – 7 раб.дни бърза – 3 раб дни,експресна – в рамките на един работен ден.
Такса: 2.00 лв. /3.00 лв./4.00 лв./ Бланка – 0.20 лв
Срок на валидност: До промяна на данните в акта
Място: Отдел ГСГР, стая 4 и 9 -Руен, и в съответното кметство. Телефон за контакт 05944 6233
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: утвърден със Заповед № РД-02-14-2595/15.12.2011 г. на МРРБ и МП.

Сключване на граждански брак и съставяне на акт

Формуляр


Извършва се за лицата родени в община Руен и родените след 2000 г. в други населени общини на страната.
Правно основание: СК, ЗГР, ЗМДТ
Необходими документи:
– Документи за самоличност на встъпващите в брак (по образец);
– Декларации от встъпващите в брак (по образец);
– Документи за самоличност на двама свидетели, разрешение от районния съд (за лица от 16 до 18 годишна възраст);
– Удостоверение за сключване на брак с чужденец в Община Руен
Друг, с писмено разрешение на дл.лице по гр.състояние на община Руен (нач.отдел ГСГР, стая 08)
Срок за изпълнение: обикновена – 7 раб.дни бърза – 3 раб дни,експресна – в рамките на един работен ден.
Цена: 20.00 лв. за ползване на ритуална зала
Срок на валидност: Няма, освен в случаите на обявяването на брака за нищожен; съхранява се в Община Руен до 130 г.
Място: отдел ГСГР, ритуални зали, в т.ч. кметства,
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляри: 1. Акт за сключен граждански брак- утвърден със Заповед № РД-02-14-2595/15.12.2011 г. МРРБ и МП;
2. Декларация за сключване на граждански брак (по образец);
3. Медицинско свидетелство за встъпване в брак – Инструкция №1 за реда за медицинско осведетелствуване на встъпващите в брак (ДВ бр.75/85 г., доп. ДВ бр.59/87 г., изм. ДВ бр.64/88, бр.65/91 г.).

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Формуляр


Правно основание: ЗГР, ЗМДТ
Необходими документи:
– Документ за самоличност на встъпващите в брак
Срок за изпълнение: Веднага след сключването на брака
Цена: Безплатно
Срок на валидност: До промяна на данните в акта
Място: отдел ГСГР, стая 4 и 9 – Руен, и в съответното кметство
Телефон за контакт 05944 6233
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: утвърден със Заповед № РД-02-14-2595/15.12.2011 г. на МРРБ и МП.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
Извършва се за лицата сключили граждански брак на територията на община Руен и за сключилите граждански брак в други населени места след 2000 г.

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
– Искане по образец ;
– Документ за самоличност
– Фактура за платена такса;
– Фактура за платена такса;
– Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни / бърза – 3 раб. дни / експресна- в рамките на работния ден
Такса: 2.00 лв./3.00 лв / 4.00 лв./ Бланка – 0.20 лв.
Срок на валидност: До промяна на данните в акта
Място: В ИЦАО-Руен, отдел ГСГР ;Телефон за контакт 05944 6233
Телефон за контакт 05944 6233
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: утвърден със Заповед № РД-02-14-2595/15.12.2011 г. на МРРБ и МП.

Съставяне на акт за смърт

Формуляр


Извършва се и в празнични и почивни дни

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
– Съобщение за смърт, издадено от здравното заведение, където е настъпила смъртта или от компетентно медицинско лице (подписано, изведено и подпечатано);
– Лична карта (личен паспорт за лицата над 70 години, които нямат лична карта) на починалото лице;
– Документ за самоличност на обявителя.
Срок за изпълнение:Веднага при представянето на съобщението, не по-късно от 48 ч. след настъпването на смъртта (чл.54, ал.1 от ЗГР)
Цена: Безплатно
Срок на валидност: Няма; съхранява се в Община Руен до 130 г.
Място на извършване: Отдел ГСГР-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и кметство по населени места на общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: утвърден със Заповед № РД-02-14-2595/15.12.2011 г. на МРРБ и МП.

Издаване на препис извлечение от акта за смърт-за първи път

Формуляр

Препис-извлечението от акта за смърт представлява разрешение за погребение (чл.61, ал.1 от ЗГР)

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
– лична карта на обявител;
Срок за изпълнение: Веднага след съставянето на акта
Такса: Безплатно
Срок на валидност: До промяна на данните в акта
Място на извършване: Отдел ГСГР-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и 04 и кметство по населени места на общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: утвърден със Заповед № РД-02-14-2595/15.12.2011 г. на МРРБ и МП.

Издаване на препис извлечение от акта за смърт
Извършва се за лица починали на територията на община Руен и в други населени места след 2000 г

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
– Искане по образец;
– Документ за самоличност на лицето искащо услугата, което трябва да бъде наследник на починалия;
– Квитанция за платена такса;
– Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)
Срок за изпълнение:обикновена-7 работни дни; бърза- 3 раб.дни,; експресна – в рамките на работния ден
Такса: 2.00 лв./3.00 лв / 4.00 лв./Бланка 0.20 лв.
Срок на валидност: до промяна на данните в акта
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: утвърден със Заповед № РД-02-14-2595/15.12.2011 г. на МРРБ и МП.

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина
Съставят се:
А)раждане – в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя не е български гражданин – в общината по постоянния адрес на бащата
Б)граждански брак – в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин – в общината по постоянния адрес на съпругата
В)смърт – в общината по постоянния адрес на починалото лице

Правно основание: ЗГР, Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (утв. с ПМС 184 от 1958 г., ДВ бр.73/1958 г., изм. ДВбр.10/ 1964 г., бр.77/ от 1976 г., бр.96/1982, бр.77/1983 г., бр.103/1990 г.), Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хага, 05.10.1961 г.), междуправителствени конвенции, договори и спогодби и ЗМДТ

Необходими документи:
– Препис от акта за гражданско състояние, съставен от български консулски или дипломатически представител, или от чуждестранните местни органи по гражданско състояние в мястото, където е настъпило събитието с превоз и легализация; документ за идентичност на различни имена с превод и легализация; препис от семеен регистър с превод и легализация.;;
– Изпратени по дипломатически път;
– Представени от лицето или от нотариално упълномощен негов представител – преведени и легализирани;
– Документ за самоличност на лицето или упълномощения представител- когато се представят пред длъжностното лице в общината
– Нотариално заверено пълномощно за упълномощеното лице
Срок за изпълнение: 7 работни дни
Такса: 20.00 лв. за разглеждане на заявление за признаване на чуждестранни съдебни решения и други актове.
Срок на валидност: няма
Място на извършване: В ИЦАО-Руен стая 09 ;Телефон за контакт 05944 6233
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: утвърден със Заповед № РД-02-14-2595/15.12.2011 г. на МРРБ и МП.
В тези случаи издаването на оригинални удостоверения за раждане, граждански брак и препис-извлечение от акта за смърт се извършва по реда на т.2, т.5 и т.7

Издаване на пълни преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние
Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
– Искане по образец;
– Документ за самоличност
– Квитанция за платена такса;
– Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)
Срок за изпълнение: обикновена-7 работни дни; бърза- 3 раб.дни,; експресна – в рамките на работния ден
Такса: 2.00 лв./3.00 лв / 4.00 лв.
Срок на валидност: до промяна на данните в акта
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233 и съответното кметство в общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: утвърден със Заповед № РД-02-14-2595/15.12.2011 г. на МРРБ и МП.

Отбелязвания, допълнения и поправки в актове за гражданско състояние
Правно основание: ЗГР, ЗБГ

Необходими документи:
– Съдебно решение;
– Молба от лицето;
– Указ на президента за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство;
Срок за изпълнение: 3 работни дни
Такса:Безплатно
Срок на валидност: до промяна на данните
Място на извършване: Отдел ГСГР-Руен; Телефон за контакт 05944 6233
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Възсатновяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР

Заявление 1 по чл.19а от ЗГР

Заявление 1 по чл.19а от ЗГР

А)Възстановяват се предишните имена на български граждани, на които принудително са променени имената. Възстановяват се или се променят имената на непълнолетни, ако имената на техните родители или на единия от тях са принудително променени.
Б)Подават се в съответното кметство на общината по постоянния адрес на лицето. За лицата с настоящ адрес в чужбина, заявлението се подава по консулски път

Правно основание: ЗГР, Инструкция от юни 2001 г. на МРРБ за прилагане на чл.19а от ЗГР и ЗМДТ

Необходими документи:
– Документ за самоличност;
– Заявление по образец с нотариална заверка на подписа на лицето (за непълнолетни заявлението се подписва от родителите);
Срок за изпълнение:
– 3 дни за вземане на решение,
– 3 дни за съобщаване на лицето,
– 7 дни за обжалване;
Такса: Безплатно
Срок на валидност: До промяна на данните
Място на извършване: В ИЦАО в с. Руен и всяко кметство на община Руен
Отговорно лице: Гл.спец. “Гражданска регистрация”, началник отдел “ГСГР”, спец.”АПОН”
Формуляр: съгл. Инструкцията

Промяна в гражданското състояние при развод
Правно основание: ЗГР, ЗБДС,ЗМДТ

Необходими документи:
– Документ за самоличност;
– Заверено решение от съда за развод;
– Съобщение за прекратен граждански брак / Образец ЕСГРАОН ТДС № 2 ПБ.
Срок за изпълнение:3 дни
Такса: Безплатно
Място на извършване: Отдел ГСГР-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Издаване на удостоверение за извършена промяна в електронен личен регистрационен картон /ЕЛРК/
Извършва се за лица с постоянен адрес в община Руен.

Правно основание: ЗГР, ЗБДС,ЗМДТ

Необходими документи:
– Документ за самоличност;
– удостоверителен документ;
Срок за изпълнение:Веднага
Такса:2.00 лв.
Място на извършване: Отдел ГСГР-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт
Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
– Искане по образец;;
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса;
– Документ удостоверяващ раждането (смъртта);
– Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб. дни; бърза- 3 раб.дни,; експресна- в рамките на работния ден
Такса:2.00 лв./3.00 лв / 4.00 лв.
Място на извършване:В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и 04 и кметство по населени места на общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Издаване на удостоверение за наследници

Формуляр

Издава се за починалите по последен постоянен адрес на починалото лице в ИЦОГ – Руен и в съответното кметство.

Правно основание: ЗГР, Закона за наследството, НАРЕДБА №РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ

Необходими документи:
– Искане по образец (приложение №2 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса;
– Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице) ;
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни; бърза-3 работни дни; експресна- в рамките на работния ден
-При изискване на удостоверение за наследници от други населени места извън общината(когато някои от наследниците на наследодателя са чужди жители)срока е три дни от получаването им
Такса: 2.00 лв./3.00 лв / 4.00 лв./Бланка – 0.20 лв
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и 04 и кметство по населени места на общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: (приложение №3 към чл.9 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.)

Издаване на удостоверение за семейно положение

Формуляр


Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА №РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ

Необходими документи:
– Искане по образец (приложение №1 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса;
– Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице) ;
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни; бърза-3 работни дни; експресна- в рамките на работния ден
Такса: 2.00 лв./3.00 лв / 4.00 лв./Бланка – 0.20 лв
Срок на валидност: До промяна на семейното положение
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и кметство по населени места на общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: (приложение №4 към чл.13, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г)

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Формуляр

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА №РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ

Необходими документи:
– Искане по образец (приложение №1 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса;
– Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице) ;
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни; бърза-3 работни дни; експресна- в рамките на работния ден
Такса: 2.00 лв./3.00 лв / 4.00 лв./Бланка – 0.20 лв
Срок на валидност: До промяна на семейното положение
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и 04 и кметство по населени места на общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: (приложение №5 към чл.14, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г)

Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Формуляр

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА №РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ

Необходими документи:
– Искане по образец (приложение №1 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса;
– Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице) ;
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни; бърза-3 работни дни; експресна- в рамките на работния ден
Такса: 2.00 лв./3.00 лв / 4.00 лв./Бланка – 0.20 лв
Срок на валидност: До промяна на семейното положение
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и 04 и кметство по населени места на общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: (приложение №6 към чл.15, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г)

Удостоверение за родените от майката деца

Формуляр

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА №РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ

Необходими документи:
– Искане по образец (приложение №1 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса;
– Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице) ;
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни; бърза-3 работни дни; експресна- в рамките на работния ден
Такса: 2.00 лв./3.00 лв / 4.00 лв./Бланка – 0.20 лв
Срок на валидност: До промяна на семейното положение
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и 04 и кметство по населени места на общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: (приложение №7 към чл.16, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г)

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Формуляр

Удостоверението се издава само когато различните имена на лицето са вписани в регистъра на населението и/или в регистрите на актовете за гражданско състояние/.

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА №РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ

Необходими документи:
– Искане по образец (приложение №1 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса;
– Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице) ;
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни; бърза-3 работни дни; експресна- в рамките на работния ден
Такса: 1.00 лв./1.50 лв / 2.00 лв./Бланка – 0.20 лв
Срок на валидност:До промяна на имената
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и 04 и кметство по населени места на общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: (приложение №9 към чл.18, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г)

Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина

Формуляр

Правно основание: ЗГР, СК, ЗМДТ

Необходими документи:
– Документ за самоличност на българския гражданин;
– Преведен документ за самоличност на чуждия гражданин
– Заявление по образец ;
– Квитанция за платена такса;
– Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице) ;
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни; бърза-3 работни дни; експресна- в рамките на работния ден
Такса: 2.00 лв./3.00 лв / 4.00 лв./Бланка – 0.20 лв
Заверка за чужбина: обикновена-3.00 лв – извършва се само в ИЦАО-Руен
Срок на валидност: 6 месеца
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и 04 и кметство по населени места на общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: (приложение №11 към чл.20, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г)

Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Община Руен
Правно основание: ЗГР, СК, ЗМДТ

Необходими документи:
– Искане по образец (приложение №1 към чл.6, ал.1 ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
– Документ за самоличност ;
– Документите, в които имената се различават;
– Квитанция за платена такса;
– Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни; бърза-3 работни дни; експресна- в рамките на работния ден
Такса: 2.00 лв./3.00 лв / 4.00 лв.
Срок на валидност: До промяна на семейното положение
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и 04 и кметство по населени места на общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Издаване на удостоверение за правно ограничение

Формуляр

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ

Необходими документи:
– Документ за самоличност ;
– Искане по образец(приложение №1 към чл.6, ал.1 ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
– Квитанция за платена такса;
– Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни; бърза-3 работни дни; експресна- в рамките на работния ден
Такса: 2.00 лв./3.00 лв / 4.00 лв.
Срок на валидност:До промяна на семейното положение
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и 04 и кметство по населени места на общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: (приложение №8 към чл.17, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г)

Издаване на удостоверение за гражданска регистрация в свободен текст - по искане на гражданина

Формуляр

Необходими документи:
– Документ за самоличност ;
– Искане по образец(приложение №1 към чл.6, ал.1 ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
– Квитанция за платена такса;
– Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни; бърза-3 работни дни; експресна- в рамките на работния ден
Такса: 2.00 лв./3.00 лв / 4.00 лв.
Срок на валидност:До промяна на семейното положение
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и 04 и кметство по населени места на общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина
Правно основание: ЗГР, Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (утв. с ПМС 184/1958 г. ДВ бр.73/1958 г, изм. бр.10/4.02.1964, бр77/28.09.1976 г., бр.96/7.12.1982г., бр77/4.10.1983 г., бр.103/25.12.1990 г.), ЗМДТ.

Необходими документи:
– Документ за самоличност ;
– Искане по образец
– Документ по гражданската регистрация, издаден от Община Руен или от кметствата в общината.
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни; бърза-3 работни дни; експресна- в рамките на работния ден
Такса: 3.00 лв./4.50 лв / 6.00 лв.
Срок на валидност: 6 месеца
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233;
Отговорно лице: Вписване в регистъра и полагане на щемпел- дл.лице по гр. състояние, подпис – длъжностно лице определено със заповед на кмета и със спесимент на подписа в Министерство на външните работи на Р.България.

Приемане и обработка на заявление за постоянен адрес

Формуляр

Правно основание: ЗГР, ЗБДС, ЗМДТ.

Необходими документи:
– Документ за самоличност;
– Заявление за постоянен адрес по образец;
– Документ за собственост на жилището, договор за наем или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота за жилищни нужди;
– Декларация за съгласие (по образец) от собственика на жилището;
– Документи по гражданското състояние (удостоверение за раждане, удостоверение за сключен гр.брак, препис-извлечение от акт за смърт за близки, съдебно решение за развод, съдебно решение за промяна на име и други за представяне на гишето при необходимост);
– Нотариално заверено изрично пълномощно (в случаите когато лицето се представлява от друго лице).
Срок за изпълнение: Веднага
Такса: безплатно
Срок на валидност: до промяна на постоянния адрес
Място на извършване: Отдел ГСГР в ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и 04 и кметство по населени места на общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: Приложение №14 към чл.138, ал.1 – ДВ бр.39/20.05.2011г.

За малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители.

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Формуляр

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА №РД-02-20-06 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ

Необходими документи:
– Документ за самоличност ;
– Искане по образец (приложение №1 към чл.6, ал.1 ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
– Документ за собственост на жилището, договор за наем или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота за жилищни нужди;
– Декларация за съгласие (по образец) от собственика на жилището;
– Документи по гражданското състояние (удостоверение за раждане, удостоверение за сключен гр.брак, препис-извлечение от акт за смърт за близки, съдебно решение за развод, съдебно решение за промяна на име и други за представяне на гишето при необходимост);
– Нотариално заверено изрично пълномощно (в случаите когато лицето се представлява от друго лице).
Срок за изпълнение: Веднага
Такса: 2.00 лв /3.00 лв / 4.00 лв
Срок на валидност: 6 месеца
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и 04 и кметство по населени места на общината
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: по образец (приложение №14 към чл.22, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.)

Издаване на удостоверение за промени в постоянния адрес

Формуляр

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА №РД-02-20-06 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ

Необходими документи:
– Документ за самоличност ;
– Искане по образец (приложение №1 към чл.6, ал.1 ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни; бърза-3 работни дни; експресна- в рамките на работния ден
Такса: 2.00 лв /3.00 лв / 4.00 лв
Срок на валидност: 6 месеца
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР,
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: по образец (приложение №16 към чл.24, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.)

Приемане и обработка на заявление за настоящ адрес

Формуляр

Извършва се при промяна на настоящ адрес. За малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица, заявяването се извършва от законните им представители.

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА №РД-02-20-06 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ

Необходими документи:
– Документ за самоличност ;
– Адресна карта по образец;
– Документ за собственост на жилището, договор за наем или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота;
– Декларация за съгласие (по образец) от собственика на жилището;
– Нотариално заверено изрично пълномощно (в случаите когато лицето се представлява от друго лице).
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни; бърза-3 работни дни; експресна- в рамките на работния ден
Такса: 2.00 лв /3.00 лв / 4.00 лв
Срок на валидност: 6 месеца
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР, стая 09 и 04
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: по образец (приложение №16 към чл.24, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.)

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Формуляр

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА №РД-02-20-06 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ

Необходими документи:
– Документ за самоличност ;
– Адресна карта по образец;
– Документ за собственост на жилището, договор за наем или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота;
– Декларация за съгласие (по образец) от собственика на жилището;
– Нотариално заверено изрично пълномощно (в случаите когато лицето се представлява от друго лице).
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни; бърза-3 работни дни; експресна- в рамките на работния ден
Такса: 2.00 лв /3.00 лв / 4.00 лв
Срок на валидност: до промяна на настоящия адрес
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР,
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: по образец (приложение №15 към чл.23, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.)

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

Формуляр

Правно основание: НАРЕДБА №РД-02-20-06 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП,

Необходими документи:
– Документ за самоличност ;
– Искане по образец (приложение №1 към чл.6, ал.1 ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни; бърза-3 работни дни; експресна- в рамките на работния ден
Такса: 2.00 лв /3.00 лв / 4.00 лв
Срок на валидност: 6 месеца
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР,
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: по образец (приложение №17 към чл.25, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.)

Вписване в регистъра на населението

Формуляр

Правно основание: ЗГР и НАРЕДБА №РД-02-20-06 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП,

Необходими документи:
– Документ за самоличност ;
– Заявен постоянен адрес на територията на община Руен, или съставен акт за раждане на дете с постоянен адрес на родителите в община Руен (при различни ПА на родителите се избира по тяхно желание постоянния адрес на един от тях в община Руен);
Срок за изпълнение: Нормативно определен по технологията за поддържане на ЕСГРАОН
Такса: Безплатно
Срок на валидност: няма; съхранява се и се поддържа в Община Руен 130 г.
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР и съответното кметство на общината.
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: по образец (приложение №10 към чл.19, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.)

Вписване в регистъра на населението на лица получили или възстановили българско гражданство. Вписвания и архивиране на ЕЛРК на лица освободени или лишени от българско гражданство.
Правно основание: ЗГР и ЗБГ

Необходими документи:
– Документ за самоличност ;
– Уведомително писмо от МП до Община Руен, удостоверение за придобиване (възстановяване) на българско гражданство (издадено от МП);
– Удостоверения за гражданското състояние на лицето;
Срок за изпълнение: 7 раб. дни
Такса: Безплатно
Срок на валидност:
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР и съответното кметство на общината.
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Вписване в регистъра на населението на чужденци получили разрешение за постоянно пребиваване, лица без гражданство, получили хуманитарен статут или статут на бежанец. Съставяне и поддържане на личен регистрационен картон. Издаване на Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението.
Правно основание: ЗГР, Закон за чужденците в Република България, Закон за убежището и бежанците

Необходими документи:
– Документ за самоличност ;
– Удостоверение за разрешение за постоянно пребиваване;
– Подадено заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес;
– Документи по гражданско състояние (раждане, гр.брак, развод, смърт- за лицето и членовете на семейството и др.)
Срок за изпълнение: обикновена – 7 раб. дни ;бърза – 3 раб. Дни; експресна – в рамките на работния ден.
Такса: 2.00 лв. / 3.00 лв. / 4.00 лв.; Бланка 0.20 лв
Срок на валидност:
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР
Отговорно лице: дл.лице по регистрация на населението ( за издаване на удостоверението)

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението (поддържан до въвеждането на ЕСГРАОН)
Правно основание: ЗГР и ЗМДТ

Необходими документи:
– Документ за самоличност ;
– Искане по образец;
Срок за изпълнение: обикновена – 7 раб. дни ;бърза – 3 раб. Дни; експресна – в рамките на работния ден.
Такса: 2.00 лв. / 3.00 лв. / 4.00 лв.;
Срок на валидност:
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233; отдел ГСГР стая 09 и кметство по населени места
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Приемане на необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство, изпращане до Министерство на правосъдието, получаване на удостоверение за наличие на българско гражданство и предоставяне на лицето
Извършва се за лица с постоянен адрес(местожителство) на територията на община Руен. Лицата постоянно пребиваващи в чужбина подават документите в българска консулска служба или посолство, които ги препращат до общината

Правно основание: Закон за българското гражданство, Наредба № 1 / 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство.

Необходими документи:
– Документ за самоличност ;
– Молба по установен образец;
– Заверено копие от акт за раждане;
– Фотоснимка в ляв полуанфас- 2 бр.;
– Справка от съответната община или кметството по регистрите на населението относно гражданството на лицето;
– документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – изселнически паспорт, писма за изселване от МВР, и др.;
Могат да се представят и документи, издадени от страната на заселването, с които се удостоверяват посочените по-горе обстоятелства. Документите, издадени в чужбина трябва да бъдат преведени и легализирани.
– Документ за платена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министерство на правосъдието-София, БНБ – ЦУ, IBAN на получателя : BG09 BNBG 96613000 1737 01, BIC на банката на получателя : BNBG BGSD.
Лицето посочва адрес, телефон( или упълномощено от него лице), на които да бъде уведомено при получаването на удостоверението
Срок за изпълнение:

Изпращане до МП- 1 раб. ден от получаването на необходимите документи ;
Уведомяване и връчване на лицето – до 3 дни от получаването на удостоверението.
Такса: Безплатно
Срок на валидност: 6 месеца от издаването
Място на извършване: В ИЦАО-Руен ;Телефон за контакт 05944 6233;
Отговорно лице:: (гл.специалист “Гражданска регистрация”)

Коментарите са затворени.