Архив

Частични местни избори 2021 с. Вресово

Избори ПВР и НС 2021

Извънредни избори НС 20211

Избори НС 2021

Избори ЕП 2019

Местни избори 2019

Частичен избор с.Скалак – 2017 г.

Избори НС 2017

Устройствен правилник

СТРУКТУРА на общинска администрация на Община Руен

І. РЪКОВОДНИ

КМЕТ

ЗАМ.КМЕТ – “Финансово-счетоводна дейност, Бюджет и Финансов контрол”

ЗАМ.КМЕТ – “Устройство на територията,Евроинтеграция ,Образование”

ЗАМ.КМЕТ – “ Култура, здравеопазване, соц.дейности, спорт”

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

– СЕКТОР – Вътрешен одит

ІІ. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

СЕКРЕТАР ПКБППМН

– МЛ.СПЕЦИАЛИСТ ГЗ И ССИ

– МЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЗЗКИ И ОМП

А. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Дирекция”Финансово-счетоводна дейност, Бюджет и Финансов контрол”

а/ отдел”Счетоводтво,Бюджет ,Финансов контрол”

б/ отдел” Местни приходи, данъци и такси”

2. Дирекция”Административно-правно и информационно обслужване”

Б. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Дирекция”Устройство на територията,Общински план,Екология и Търгове”

а/ отдел “Общински план, проекти и устойчиво развитие”

б/ отдел”Стопанско управление и Устройство на територията

в/ отдел “Управление на собствеността – Търгове и конкурси”

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ 137 бр.

ІІІ. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:

1. Други дейности по здравеопазването 9 бр.

2. Дейност ОМП/персонал по ПМС№212/1993г/ 5 бр.

3. Озеленяване 1 бр.

4. Чистота 10 бр.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Структура

 

Правилник

Правилник за организацията и дейноста на ОС

П Р А В И Л Н И К

 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – РУЕН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(Приет на 12.12.2007г,Изм. и доп.  Протокол № 18/ 29.07.2009г и Протокол № 19 / 28.08.2009г)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Общинският съвет, постоянните комисии към него и общинската администрация организират и осъществяват своята дейност въз основа на основния закон – Конституцията на Р.България, ЗМСМА, други закони, нормативните разпоредби на Правителството и съобразно постановките приети в този правилник.
 2. По въпроси неуредени от този правилник общинският съвет приема отделни решения, които имат същата значимост.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 1. Общината е основната административно – териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управлението на общината, както чрез избраните от тях органи на местното самоуправление, така и непосредствено чрез референдуми и общи събрания на населението.
 2. Общинският съвет – Руен е орган на местното самоуправление, избран от жителите на общината в съответствие със закона за местните избори от 2006 год.
 3. Общинският съвет – Руен се състои от 29 общински съветници.
 4. Основна форма на дейност на общинския съвет е заседанието.
 5. Общинският съвет се свиква на първо заседание от областния управител в 14-дневен срок от избирането му, на което съветниците заедно с кмета на общината и кметовете на кметства полагат клетва и подписват клетвен лист. Избират от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване, като за избран се счита кандидатът получил повече от ½ от общия брой на гласовете на съветниците.

Кандидатура за председател на общинския съвет може да предложи всеки общински съветник участващ в заседанието. Кандидатурите могат да се оттеглят чрез самоотвод.

След избирането на председател на общинския съвет по негово предложение може да бъде избран един или няколко зам.председатели на общинския съвет от състава на общинските съветници. Изборът се провежда с тайно гласуване, като за избран се счита кандидатът получил повече от ½ от общия брой на гласовете на съветниците. Предложения за зам.председатели на общинския съвет могат да правят и общинските съветници, участващи в заседанието. Кандидатурите за зам.председатели на общинския съвет може да се оттеглят чрез самоотвод.

 1. При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя или при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от зам. председател, ако има избран такъв или от избран съветник.
 2. Прекратяването на пълномощията на председателя на общинския съвет предсрочно се осъществява по поводи, причини и ред, съгласно чл.24, ал.3 от ЗМСМА.
 3. Общинският съвет:

8.1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове.

8.2. Одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината.

8.3. Избира и освобождава председателя и зам. председателите на общинския съвет.

8.4. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

8.5. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол, приема и изменя отчета за изпълнението му.

8.6. Определя размера на местните такси.

8.7. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства.

8.8. Приема решения за създаване преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях.

8.9. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон.

8.10. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

8.11. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината.

8.12. Определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и др. особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социална инфраструктура.

8.13. Приема решения за създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество.

8.14. Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях.

8.15. Създава кметства при условия и по ред определени със закон.

8.16. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината.

8.17. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и др. имоти с общинско значение.

8.18. Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност.

8.19. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност.

8.20. Одобрява символ и печат на общината.

8.21. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.

8.22. Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.

8.23. Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет и неговите комисии.

 1. Общинският съвет може да избира обществен посредник / омбудсман /

9.1. Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

9.2. Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.

9.3. Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

 1. Общинският съвет изпраща на областния управител, Районна прокуратура и кмета на общината в 7 дневен срок всички протоколи от заседанията. Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение. Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет.

10.1. Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на 8 часово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.

10.2. За нарушаване на наредбите могат да се предвидят наказания – глоба в размер до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица имуществени санкции до 50 000 лв., при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

10.3. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица посочени в наредбата.

10.4. Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 1. Общинският съвет се свиква на заседание от неговия Председател:

11.1. По негова инициатива.

11.2. По искане на 1/3 от общинските съветници.

11.3. По искане на 1/5 от избирателите на общината.

11.4. По искане на Областния управител. В случаите по т. 2,3,4 председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

11.5. Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания общински съвет и полагане на клетва.

 1. Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се счита кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

12.1. Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

а/ подаване на оставка;

б/ трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за по-вече от 3 месеца с решение на общинския съвет, взето по чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА;

12.2. При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от зам.председател или от избран съветник.

12.3. Общинският съвет избира двама заместник председатели на съвета. След приемането на правилника се пристъпва към избор на зам.председатели на общинския съвет. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се счита кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

12.4. Правомощията на зам. председателите на общинския съвет се прекратяват при:

а/ подаване на оставка;

б/ при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията;

в/ по предложение на председателя на ОбС, което се гласува от съветниците в случай, че за това са гласували повече от половината.

12.5. Общинският съвет формира председателски съвет. В състава на председателския съвет влизат председателят на общинския съвет, зам.председателите и председателите на Постоянните комисии. Председателският съвет:

а/ подготвя план за работа на общинския съвет;

б/ разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план;

в/ разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на Общината.

 1. Председателят на съвета:

13.1. Свиква съвета на заседание;

13.2. Ръководи подготовката на заседанията на съвета;

13.3. Ръководи заседанията на съвета;

13.4. Координира работата на председателския съвет и постоянните комисии;

13.5. Подпомага съветниците в тяхната дейност;

13.6. Представлява съвета пред външни лица и организации;

 1. Зам.председателите на общинския съвет:

14.1. Подпомагат председателя на общинския съвет при подготовката на заседанията на съвета.

14.2. При отсъствие на председателя ръководят заседанията на съвета.

14.3. Координират работата на постоянните комисии.

14.4. Подпомагат съветниците в тяхната дейност.

 1. Общинският съвет определя възнаграждение на председателя в зависимост от големината на общината и обема на работата, която извършва, но в размер не по-голям от възнаграждението на кмета на общината.

15.1. Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

15.2. Общинският съвет определя възнагражденията на зам.председателите на общинския съвет.

 1. Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от 6 пъти годишно. Ако в продължение на 3 месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в 3-месечен срок се провеждат нови избори за общински съвет.

16.1. Заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

16.2. Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.

16.3. Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

 1. Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

17.1. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места.

17.2. Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес и да получават отговори по ред, начин и в срок определени в Правилника.

 1. За всяко заседание на общинския съвет се води протокол. Съветниците имат право в 7-дневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него. При спор въпроса се решава от съвета на следващото заседание.

18.1. Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.

18.2. В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

ІІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 1. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

1.1 . Общинските съветници продължават да изпълняват своите функции до полагането на клетва от новоизбраните общински съветници.

1.2 . Законността на избора на общинския съветник може да се обжалва пред Окръжния съд в 14-дневен срок от деня на избора.

1.3 . Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

а/ при поставяне под запрещение;

б/ когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

в/ при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия.

г/ при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник министър, зам. областен управител, зам. кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

д/ когато , без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната , заболяване и др. не участва в три поредни или в общо пет заседания на ОбС през годината;

е/ при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от шест месеца или при смърт;

ж/ при извършване на административно териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината.

з/ при извършване на административно териториални промени, водещи до закриване на общината.

и/ при избирането или назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник , синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост.

1.4 . Предсрочното прекратяване на пълномощията по 1.3 букви а, б, в, г, д, е, ж, з, и, се обявява пред общинския съвет от неговия председател.

 1. На Първото заседание общинският съветник полага следната клетва: „ЗАКЛЕВАМ СЕ В ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА СПАЗВАМ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА И ВЪВ ВСИЧКИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА СЕ РЪКОВОДЯ ОТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ РУЕНСКА ОБЩИНА И ДА РАБОТЯ ЗА ТЯХНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ” и подписва клетвен лист.
 2. Общинският съветник има право:

3.1 . Да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета.

3.2 . Да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет, разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решение.

3.3 . Да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета.

3.4 . Да отправя питания към кмета. На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание освен ако съветът реши друго.

3.5 . Държавните органи, стопанските и обществени организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

 1. (Доп. Прот.№18/29.07.09г)Общинският съветник получава месечно възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.

4.1.(Изм.Прот.№18/29.07.09г) Общият размер на възнагр­аж­дението на общинския съветник за един месец се равнява на петдесет на сто от средната брутна заплата на общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие. Същото възнаграждение включва и участие в заседанията на постоянните комисии и временните комисии на общинския съвет. При неявяване от страна на общински съветник на заседание на постоянните комисии, се отнемат 50 % от възнаграждението за месеца, в който отсъства. При неявяване от страна на общински съветник на заседание на общинския съвет, му се отнема 50% от възнаграждението му за месеца, в който отсъства.

4.1.1. (Нова Прот.№18/29.07.09г) Ако в един календарен месец има две заседания на общинския съвет за всяко заседание в което е присъствал общинския съветник получава 50% от месечното му възнаграждение.

4.1.2. (Нова Прот.№18/29.07.09г) Ако в един календарен месец има две заседания на общинския съвет и едно заседание на постоянните комисии или обратно т.е. общо три заседания(2 сесии и 1 комисия или обратно), за всяко заседание в което е присъствал общинския съветник получава 33.33% от месечното му възнаграждение.

4.1.3. (Нова Прот.№18/29.07.09г)Ако в един календарен месец има две заседания на общ.съвет и две заседания на постоянните комисии или три заседания на общ.съвет и едно заседание на постоянните комисии или обратно т.е. общо четири заседания(2сесии и 2 комисии, или 3 сесии и 1 комисия, или обратно), за всяко заседание в което е присъствал общинския съветник получава 25% от месечното му възнаграждение.

4.2. За времето, през което изпълнява задълженията си по този закон, общинският съветник получава неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж.

4.3. Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.

4.4. Общинският съветник не може да бъде член на управителен надзорен или контролен съвет, съвет на директорите , контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общински предприятия по Закона за общинската собственост.

4.5. В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по т.4.4 подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

 1. Трудовото правоотношение с общински съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2,3 и 4 от Кодекса на труда.
 2. Общинският съветник е длъжен:

6.1. Да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси.

6.2. Да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.

 1. Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.
 2. По решение на общото събрание на населението в кметствата могат да бъдат избирани кметски съветници при условия и по ред, определени с решение на общинския съвет. Те подпомагат кмета при изпълнение на функциите му.

ІV. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 1. Общинските съветници се уведомяват за заседание с покана, връчена седем дни преди датата, ведно с проект за решение и др. материали по заседанието. При екстремни случаи 7 дневния срок може и да не се спазва.
 2. Всички материали за обсъждане от общинския съвет се внасят в писмен вид.
 3. Заседанието е законно и председателят го открива, ако на него присъстват повече от половината от всички съветници.
 4. Председателят прекратява заседанието когато в залата първоначално или в последствие липсва необходимия кворум от общински съветници и насрочва датата, часа и мястото на следващото заседание.
 5. Заседанията се ръководят от председателя на съвета, а при негово отсъствие от зам. председателите или от друг общински съветник избран от заседанието с явно гласуване.

6.(Изм.Прот.№18/29.07.09г) Заседанията на общинския съвет са публични с участието на  кметове на населени места, специалисти и служители на общинската администрация, граждани, представители на политическите сили и гости.

6.1 (Нова Прот.№18/29.07.09г;Изм.Прот.№19/28.08.09г) Откритите заседания на Общинския съвет  могат да бъдат предавани пряко или чрез излъчване на репортажи по електронните средства за масово осведомяване по тяхно писмено искане, отправено до Председателския съвет в Общински съвет-Руен, чрез Председателя на Общинския съвет или по-покана на Председателя.Председателският съвет разглежда писменото искане и излиза с предложение до общинския съвет, чрез Председателя.

6.2. (Нова Прот.№18/29.07.09г) Пряко предаване на заседания се излъчва с решение на Общинския съвет по предложение на Председателския съвет, чрез Председателя.”

6.3. (Нова Прот.№18/29.07.09г)Средствата за масово осведомяване могат да отразяват с репортажи заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет по преценка на самите комисии или по предложение на Председателя на постоянната комисия.

 1. В отделни случаи съветът може да реши заседанието да се проведе при закрити врати. Предложение за това може да направи председателят на съвета или съветник, като предварително се обяви въпросът изискващ това.
 2. Заседанията се провеждат в с. Руен, Бургаска област освен ако други обстоятелства не налагат провеждането им в друго населено място.
 3. След откриване на заседанието председателят предлага за гласуване проекта за дневен ред, като в него могат да се включат допълнителни въпроси, но само в писмен вид. След приемане на окончателния дневен ред на заседанието не могат да се обсъждат невключени въпроси в него.
 4. Председателят ръководи заседанието, като дава думата за изказвания на съветниците от място (с вдигане на ръка) или по предварително изготвен списък на желаещите. Съветниците могат да говорят и от трибуната на заседанието.
 5. Съветникът не може да се изказва без да е получил думата от председателя.
 6. Съветникът е длъжен да спазва определения регламент за изказване, като не се отклонява от обсъждания въпрос.

В случай на нарушение на горепосоченото председателят е в правото си да отнеме думата на изказващия се.

 1. Съветникът не може да говори по същество по един и същи въпрос повече от един път.
 2. Общинският съветник има право на реплика (кратко възражение по същество на приключило изказване), която се прави непосредствено след изказването и не може да трае повече от две минути. По едно изказване се допускат не повече от две реплики.
 3. В случай на реплика към изказалия се, същият има право на отговор (дуплика) в рамките на две минути.
 4. Общинският съветник има право на лично обяснение до три минути в случаите когато:

16.1. В изказване на заседанието е лично засегнат;

16.2. Желае да обясни мотивите за своя отрицателен вот при гласуване по време на същото заседание;

Не се допуска обяснение на отрицателния вот при тайно гласуване.

 1. По процедурни въпроси думата се дава незабавно.

17.1. Процедури са въпросите свързани с предложения за прекратяване или отлагане на заседание, за разисквания, за изменение на правилника и др., с които не се засяга същността на обсъждания въпрос.

 1. Думата се дава незабавно при поискване от Кмета на Общината, заместниците му, Областния управител и председателите на постоянните комисии.
 2. Когато списъкът със заявки за изказвания е изчерпан и никой от общинските съветници не иска думата, председателят прекратява разискванията. Същото той прави и в случай, че заседанието въз основа на направено предложение е гласувало за това.
 3. По време на заседание съветниците и останалите присъстващи следва да изключат мобилните си телефони и да не напускат залата без причина преди да е обявена почивка.
 4. Общинският съветник е длъжен да се въздържа от действия с които уронва престижа на общинския съвет, да отправя обиди и обидни квалификации, да репликира изказващия се и да възпрепятства по друг начин заседанията на Общинския съвет или да нарушава установения от този правилник ред.
 5. Председателят може да прекъсва заседанието за определено време в случаи на шум, безредие или друга ненормална за работа обстановка, както и когато важни причини извън заседанието налагат това.
 6. Председателят прекъсва заседание по искане на общинските съветници за не повече от 15 минути и само веднъж по време на едно дневно заседание.
 7. В случай на нарушения на правилника по време на заседание, Председателят на съвета може да налага следните санкции:

24.1. Забележка;

24.2. Отнемане на думата;

24.3. Отстраняване от заседанието до следващата точка от дневния ред;

24.4. Отстраняване до края на заседанието и лишаване от възнаграждение.

 1. Решенията на общинския съвет се взимат с мнозинство и се считат за приети, ако са гласували повече от половината присъстващи на заседанието съветници. В отделни случаи съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.
 2. Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал.1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
 3. Гласуването е лично. Гласува се „за”, „против” и „въздържал се”.
 4. Явното гласуване се осъществява чрез вдигане на ръка.
 5. Решенията но общинския съвет по чл.21, ал.1,т.6,7,8,9,10,14,15 се приемат с поименно гласуване. Гласуването ще става в следния порядък: председателят или председателстващият на заседанието на общинския съвет обявяват в началото на съответната точка от дневния ред касаеща този порядък и след направените разисквания обявяват името на всеки един от присъстващите съветници, който гласно трябва да обяви вота си: „ЗА”, „ПРОТИВ” и „ВЪЗД.СЕ”. Това се отразява от протоколчика на заседанието на общинския съвет в специална справка – списък, заверява се от протоколчика и председателя на общинския съвет, която се прилага към протокола на заседанието и е неделима част от същия.
 6. Тайното гласуване се осъществява с бюлетини чрез избрана комисия.
 7. Председателят обявява, че заседанието пристъпва към гласуване. Докато трае гласуването думата не може да се даде никому.
 8. Всички направени предложения се поставят на гласуване по реда на тяхното постъпване.
 9. Резултатът от гласуването се обявява от председателя на съвета.
 10. Решенията на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване, чрез общинските съветници или чрез интернет.
 11. Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане 2 пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общоселски събрания от общинския съветник, от кмета на общината и кмета на населеното място.
 12. ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
 13. Общинските съветници могат да образуват групи с минимален брой от трима съветници.
 14. Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си, списъчен състав и името на ръководителя на групата. В групите могат да се правят промени за което писмено се уведомява председателя на съвета. Той обявява на заседание регистрираните групи съветници, ръководителите и промените в групите
 15. Всеки общински съветник може да участва в една група съветници.

VІ. КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

1.Общинският съвет избира от състава на съветниците с явно гласуване комисии, които изпълняват съвещателни, инициативни, контролни, както и други възложени от съвета функции. Те са постоянни и временни. В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти. Това става след решение на самата комисия.

1.1. Общинският съвет образува следните постоянни комисии:

 1. Бюджетна – финансова и икономическа комисия;
 2. Комисия по опазване на обществения ред и евроинтеграция;
 3. Комисия по устройство на територията, общинска собственост и строителство;
 4. Комисия по здравеопазването, социалните дейности, екология и вероизповедания;
 5. Комисия по образованието, културата, спорта и туризма;
 6. Комисия по селско, горско и ловно стопанство, търговия и услуги;
 7. Комисия по транспорт, съобщения и промишленост.

1.2. Временните комисии се създават за конкретно определени случаи и се прекратяват с решение на Общинския съвет след отпадане на необходимостта от съществуването им.

1.3. Постоянните комисии се избират в състав от 5 членове, в работата на постоянните комисии могат да бъдат включени специалисти от общинската администрация.

1.4 В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица, като експерти и консултанти. Това става след решение на самата комисия.

1.5. Решенията на постоянните и временните комисии имат характер на проект за решение на общинския съвет. Те се свикват на заседание от председателите им. Указание за провеждане на заседание дава председателят на общинския съвет и зам.председателите. Протоколите от проведени заседания, резултати от проучвания, експертни оценки и др. такива се предават на председателя на общинския съвет.

1.6. Един съветник може да участва в не по-вече от 3 постоянни комисии. Ограничения за участия във временните комисии няма.

1.7. В случай на обективна невъзможност на председателя на постоянната комисия да ръководи заседанието председателят на общинския съвет определя един от зам.председателите, който да ръководи заседанието.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящият правилник се приема на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.
 2. Настоящият правилник може да се променя на заседание на общинския съвет, с болшинство повече от половината от общия брой на съветниците.
 3. Предложения за промени в правилника може да направи председателят на общинския съвет, кмета на общината, зам.председателите, председателите на постоянните комисии и не по-малко от 1/3 от общия брой на съветниците.
 4. Предложение се прави в писмен вид пред Председателя на Общинския съвет, който внася въпроса за разглеждане на следващото заседание.
 5. (Изм.Прот.№19/28.08.09г) Правилникът влиза в сила след изтичане на срока за контрол за законосъобразност от страна на Областния управител и отменя досега действащия Правилник за организацията и дейността на общинския съвет – Руен, неговите комисии и взаимодийствието му с общинската администрация.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУЕН:………….…………

Коментарите са затворени.