Публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост, съгл. Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ – за кмет на община, кмет на кметства/


 1. Адем Мехмед – кмет на кметство с. Подгорец
 2. Адем Хюсеин – кмет на кметство с. Снежа
 3. Айдън Читак- кмет на кметство с. Дъскотна
 4. Айтен Али – кмет на кметство с. Ръжица
 5. Али Али – кмет на кметство с. Добра поляна
 6. Ахмед Муса – кмет на кметство с. Листец
 7. Ахмед Халил – кмет на кметство с. Рожден
 8. Емине Ахмед – кмет на кметство с. Рупча
 9. Ерол Мехмедемин – кмет на кметство с. Соколец
 10. Зюлфет Юмер – кмет на кметство с. Снягово
 11. Ибрям Ибрям – кмет на кметство с. Ябълчево
 12. Лятиф Хълми – кмет на кметство с. Каравельово
 13. Мехмед Исмаил- кметски наместник с. Вишна
 14. Мехмед Мустафа – кмет на кметство с. Билка
 15. Мехмед Смаил- кмет на кметство с. Добромир
 16. Мехмед Халил – кмет на кметство с. Струя
 17. Мехмед Хамид – кмет на кметство с. Планиница
 18. Мустафа Бекир – кмет на кметство с. Скалак
 19. Мустафа Мустафа – кмет на кметство с. Средна махала
 20. Мустафа Сакин – кметски наместник с. Рудина
 21. Мустафа Ходжа – кмет на кметство с. Зайчар
 22. Назмие Хюсеин – кмет на кметство с. Дропла
 23. Осман Хюсеин – кмет на кметство с. Шиварово
 24. Сейфула Мустафа – кмет на кметство с. Преображенци
 25. Смаил Кадир – кмет на кметство с. Череша
 26. Стоян Добрев – кмет на кметство с. Просеник
 27. Фатме Хасан – кмет на кметство с. Речица
 28. Фикри Мехмед – кмет на кметство с. Топчийско
 29. Хазим Хюсеин – кмет на кметство с. Люляково
 30. Хатче Ферад – кмет на кметство с. Разбойна
 31. Хюсеин Али – кмет на кметство с. Заимчево
 32. Хюсеин Мехмед – кмет на кметство с. Мрежичко
 33. Шабан Ереджебов – кмет на кметство с. Ясеново
 34. Шефкет Якуб – кмет на кметство с. Припек
 35. Юлюман Юлюман – кмет на кметство с. Вресово
 36. Юсеин Смаил- кмет на кметство с. Сини рид
 37. Юсуф Юсф- кметски наместник с. Каменяк
 38. Якуб Осман – кмет на кметство с. Трънак

Коментарите са затворени.