Избори ПВР и НС 2021

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.91 от Изборния кодекс в община Руен се насрочват провеждането на консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание .
Консултациите за предложения за СИК ще се проведат на 06 октомври 2021г. в административната сграда на общината в с.Руен, от 10.00 часа. При консултациите да се представят:
– писмено предложение за състав на секционни избирателни комисии /СИК/ , което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за връзка.
– заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по рано от 02.09.2021г. или заверено решение за образуване на коалицията , с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
– пълномощно или заверено копие на пълномощно от лицата представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
– списък на резервни членове , които да заместят предложените от тях лица при необходимост;
В консултациите може да участват и други партии и коалиции

Съобщение

Коментарите са затворени.