Комисии

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ,
ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Нуртен Мустафова Османова Председател
Иляз Кямил Халил Зам.-Председател
Севдали Ереджеб Юмер Член
Хамза Ахмед Мехмед Член
Аптула Ахмед Идриз Член

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ,СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Ахмед Мехмедали Ахмед Председател
Исмаил Джемал Юмер Зам.-Председател
Мехмед Неджатин Хюсеин Член
Ерол Ахмедов Алиев Член
Аптула Хасан Мехмед Член

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД,
ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

Юмер Хасан Ибрам Председател
Димо Иванов Ангелов Зам.-Председател
Ахмед Сали Хасан Член
Юзлем Расим Кулов Член
Ферхан Фикри Азис Член

ККОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКИ ПЛАНОВЕ, СТРАТЕГИИ, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Фахрие Хюсеин Мутула Председател
Асен Асенов Михалев Зам.-Председател
Февзи Джевдет Хюсеин Член
Хълми Хълми Зекерие Член
Мустафа Хаккъ Ереджеб Член

КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Рамадан Джемил Мехмед Председател
Ниязи Мехмед Аптула Зам.-Председател
Вежди Кемал Орманов Член
Мустафа Хаккъ Ереджеб Член
Ерол Ахмедов Алиев Член

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,
ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И ЕКОЛОГИЯ

Мехмед Мехмед Мехмед Председател
Хасан Алиш Камбер Зам.-Председател
Емурла Ерол Емурла Член
Аптула Ахмед Идриз Член
Ахмед Сали Хасан Член

КОМИСИЯ ПО ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО,
ТЪРГОВИЯ И ТРАНСПОРТ

Мехмед Адем Мехмед Председател
Ерол Адем Ахмед Член
Ферхан Фикри Азис Член
Юзлем Расим Кулов Член
Февзи Джевдет Хюсеин Член

КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Мехмед Неджатин Хюсеин Председател
Севдали Ереджеб Юмер Член
Мехмед Мехмед Мехмед Член

Коментарите са затворени.