Kонкурс за длъжността Началник на отдел „Териториално и селищно устройство”

Община Руен обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Териториално и селищно устройство”

Публикувано на 17 май 2022 г.
1. Община Руен обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Териториално и селищно устройство” в Дирекция „Устройство на територията, инвестиционни дейности и екология” по служебно правоотношение.

Прочети повече

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
– да е пълнолетен български гражданин;
– да не е поставен под запрещение;
– да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода ;
– да не е лишавано по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
– да притежава висше техническо образование, ОКС-бакалавър;
– да има придобит професионален опит минимум 4 години.
3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията; интервю
На основание чл.14,ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигане на равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Необходими документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са:
– заявление по чл.17, ал.2 от Наредбата;
– декларация от лицето за неговото гражданство, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
– автобиография;
-копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
– копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Документите следва да бъдат представени в деловодството на Информационен център и административно обслужване на община Руен на адрес: с.Руен, ул. „Първи май” № 18 в срок 14 дни от датата на публикуване на обявлението в Административния регистър, лично или чрез пълномощник. При подаване на документи с пълномощно, се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса. Кандидатите могат да подават документите и по електронен път, на официалния ел.адрес на община Руен – [email protected] , като в този случай заявление за участие в конкурса по чл.17, ал.2 и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКППДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на административната сграда на общината, на интернет страница: https://www.obstinaruen.com
7. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
– Оказва съдействие при осъществяване на функции по кадастър и регулация, Архитектурно строителен надзор, надзор и актуване на имоти общинска собственост и екология.
– Ръководи, организира, координира и контролира дейността по териториално-селищното устройство в населените места на общината.
– Разпределя задачите на служителите в отдела, проверява, обсъжда и съгласува подготвените от служителите становища и други документи;
– Изготвя анализи, прогнози, становища и обзори по влиянието на различни фактори в съответната област;
– Контролира подготовката на изходящите писма от отдела до държавните институции, стопанските субекти и други организации, които са възложени на служителите в отдела;
– Прави предложения за подобряване на организацията и ефективността на административните структури;
– Изпълнява и други конкретни възложени задачи, свързани с длъжността, или които произтичат от Устройствения правилник на администрацията в Община Руен.
8. минималният размер на основаната заплата за длъжността съгласно КДА – Степен І на Ръководно ниво 7Б
тел. за контакти: 05944/6449

Коментарите са затворени.