Община Руен е разположена на територията на Бургаска област в Югоизточния планов район за развитие. Съставена е от 42 населени места включително и общинския център с.Руен. Повечето населени места са разположени край Айтоския проход пресичащ Стара планина по поречието на река Луда Камчия и р.Хаджийска

Общината има добри традиции в спорта особено “Спортен клуб по борба Руен” с единственият в България отбор по мазни борби

Смесеният етнически състав на населението предопределя празнуването на различни религиозни празници

Общината разполага с богат горски фонд 56% от територията. Преобладават широколистните гори от дъб и бук. Орнитофауната е особено ценна с видовете – бял и черен щъркел, скален и малък орел, бухал,сова, ястреб, сокол и др. Привлекателно е дивечовото разнообразие: дива свиня, благороден елен, сърна, заек, вълк, чакал, лисица, бялка, язовец, пор, катерица, дива котка,костенурка , таралеж и др.