Нови Лични Асистенти

ИНФОРМАЦИЯ

На 1 март 2016 г. в община Руен приключи предоставянето на социалната услуга „личен асистент като партньор по проект „Подкрепа за достоен живот”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Изпълнението на проекта на общинско ниво приключи на 17 март 2016г. От стартирането на партньорското споразумение на община Руен с Агенция за социално подпомагане на 26 март 2015 година до приключването на проекта реално постигнатите резултати в рамките на дейностите по проекта за общината се изразяват в:

 1. – Подадени заявления от кандидати за потребители – 504 бр
 2. – Оценени кандидат-потребители от Д”СП”-Руен – 493 бр
 3. – Потребители получили услугата „личен асистент” – 138 бр
 4. – Потребители получили здравни услуги – 128 бр
 5. – Медицински специалисти предоставяли здравни у-ги – 29 бр
 6. – Подадени заявления от кандидати за лични асистенти – 468 бр
 7. – Лични асистенти преминали въвеждащо обучение – 215 бр
 8. – Лични асистенти преминали поддържащо обучение – 98 бр
 9. – Лични асистенти с осъществена групова супервизия – 97 бр

Основната цел на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижа и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. С приключването на проекта е усъвършенстван и надграден моделът за грижа и предоставяне на социални услуги за хора с увреждания, включително и на деца с увреждания и хора в тежко здравословно състояние с ограничения или в невъзможност за самообслужване на територията на общината и страната. Изградена е устойчивост на обществените нагласи по отношение на услугата личен асистент и ролята и значимостта на професията „Личен асистент”

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА РУЕН, обл.Бургаска съобщава на жителите на общината, че стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“ Настоящата процедура е разработена в изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР) и съобразно броя на часове за предоставяне на здравни услуги, определени с анекс към партньорското споразумение. В изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги. При кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребителите на услугата „личен асистент“ се прилагат следните формуляри: Приложение № 1 – Заявление за кандидатстване от медицински специалист. Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават Заявлениe (Приложение № 1) по настоящ адрес в общината – партньор по Проекта от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително. В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът за прием може да бъде удължен най-късно до 29.01.2016 г. Заявленията се входират в административната сграда на Община Руен , адрес: с. Руен, ул.”Първи май” № 18 в Информационен център. Информация за необходимите документи и образци на формуляри ще намерите освен на интернет адреса на общината: www.obstinaruen.com в папка „Проект НОВИ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ”, и във всички кметства на общината. Информация можете да получите на тел.05944 6449 и в Кметството на населеното място. Заявление

 

ИНФОРМАЦИЯ

На 10 ноември 2015г се навършиха 5 години от предоставянето от община Руен на социалната услуга „личен асистент”. Първоначално Община Руен предоставя услугата като партньор по проект „Подкрепа за достоен живот” до 31.12.2014г.В последствие с утвърждаване на бюджет с Постановление на МС се предоставяше от общината за периода от 1.01.2015г до 26.04.2015г. От 01.06.2015г до настоящия момент услугата се предоставя отново в партньорство на Агенция за социално подпомагане по проект „Нови възможности за грижа”. И в двата случая проектите се финансират от средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 100 бр потребители на услугата се ползват от грижите на лични асистенти. Личният асистент е човек, който помага на лице с увреждане или в социален риск във всички сфери от неговото ежедневие, а не само в частта на комуналното и битово обслужване. Отношенията между двамата се базират на взаимно доверие и партньорство и зависят от конкретните потребности на нуждаещото се лице, а именно:

 • Помощ при поддържане на ежедневна лична хигиена – тоалет, къпане, преобличане, смяна на чаршафи, хранене, раздвижване. • Доставяне и приготвяне на храна съобразно здравословното състояние на лицето.
 • Помощ и контрол при вземането на лекарства, придружаване в лечебни заведения.
 • Четене на глас – вестници, списания, книги
 • Почистване на дома веднъж седмично
 • Пране и гладене на дрехи и чаршафи.
 • Придружаване на разходка, участие в културни мероприятия, чрез изготвяне на план за посещения по желание на лицето.
 • При необходимост – пазаруване на храна, лекарства и дребни вещи за дома.
 • Заплащане на битови сметки – веднъж месечно.
 • Поддържане на връзка със семейството на пациента и предоставяне на текуща информация за състоянието му

Ние имаме ангажимент да се свържем със семейството или с посочено лице за контакти при възникването на спешни случаи или извънредни ситуации. Предоставянето на тези грижи е в изпълнение на сключени трудови договори с лица на длъжност „личен асистент” към община Руен, за срок до 29 февруари 2016г.

Коментарите са затворени.