Обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти”: – подобект 1. „Частично асфалтиране (кърпежи) на улична мрежа”;- подобект 2. Частично асфалтиране (кърпежи) на IV-класна пътна мрежа между населените места на територията на Община Руен”

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти”: – подобект 1. „Частично асфалтиране (кърпежи) на улична мрежа”;- подобект 2. Частично асфалтиране (кърпежи) на IV-класна пътна мрежа между населените места на територията на Община Руен”

Електронна преписка

Коментарите са затворени.