Обществена поръчка с предмет: Предоставяне на консултантски услуги по проекти на Община Руен, област Бургас подмярка 07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони “ на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, със следните обособени позиции:

Обществена поръчка с предмет:  Предоставяне на консултантски услуги по проекти на Община Руен, област Бургас подмярка 07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони “ на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, със следните обособени позиции:

  1. Обособени позиция №1 – „Предоставяне на консултантски услуги по проект за рекoнструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дъскотна – Община Руен“;
  2. Обособени позиция №2 – „Предоставяне на консултантски услуги по проект за рекoнструкция на площад в с. Руен, Община Руен“
  3. Обособени позиция №3 – „Предоставяне на консултантски услуги по проект за рекoнструкция на Общински път BGS1186/III-208/ С. Дъскотна – с. Планиница – с. Рупча – с. Люляково

Електронна преписка

Коментарите са затворени.