Обяви и съобщения

Пoкана за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2021 г.
Публикувано на 13 септември 2022 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44 ал.4 от Наредба №7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Руен председателят на Общински съвет Руен кани жителите на общината, представители на бизнеса и цялата общественост на 21.09.2022 г. от 11,00 часа в Ритуална зала в с. Руен

Уважаеми съграждани,

предстои приемането на отчета за изпълнението на бюджета на Община Руен за 2021 г. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общественост. Водени от убеждението, че приемането на отчета за изпълнението на бюджета са част от най-важните решения и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите мнения по отчета.

ХАСАН ХАСАН
Председател на ОбС Руен

Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на Община Руен към 31.12. 2021 година
Отчет за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Руен за 2021 г.
Отчет на СЕС за 2021 г.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №25/22.08.2022 г.
Публикувано на 23 август 2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. б ЗУТ във връзка с писмо с изх. per. №ПД-2061(1)/05.08.2022 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж №25/22.08.2022 г., с което разрешавам на Мустафа Исмаил Мустафа с постоянен адрес: с. Струя 8555, общ. Руен, обл. Бургас като съсобственик на процесния недвижим имот и като възложител по чл. 161, ал. 1 ЗУТ да извърши строителни и монтажни работи за обект: „Жилищна сграда в недвижим имот, съставляващ п.и. с № 168 по неодобрения КП на с. Струя, общ. Руен, обл. Бургас“ и с административен адрес: с. Струя 8540, общ. Руен, обл. Бургас.

Общественият достъп до съдържанието на цитираното в предходния абзац на настоящето съобщение за разрешение за строеж и приложенията към него е осигурен в работно време в стая №23, етаж 02, находяща се в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 като лице за контакти е определено арх. Айдън Сейдахмед Гюджен – главен архитект на Община Руен.

Съобщение до Нежмие Исмаил Исмаил
Публикувано на 23 август 2022 г.
с. Трънак, общ. Руен
Относно: Издадена заповед

Прочети повече

Уважаема г-жо Исмаил,
Община Руен на основание § 4, т. 1 от Допълнителните разпоредби на закона за устройство на територията (ДРЗУТ) и чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с настоящето в качеството Ви на заинтересувано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ Ви съобщава, че е издадена моя Заповед №РД-08-462/27.07.2022 г., с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП) в съставки: план за регулация (ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват урегулиран поземлен им от (у.п.и.) VI544, квартал 17 по плана на с.Планиница, общ. Руен, обл. Бургас.

В 14 (четиринадесет) дневен срок, определен с чл. 215, ал. 4 ЗУТ и чл. 149, ал. 1 АПК от получаването на настоящето съобщение може да обжалвате заповедта относно нейната законосъобразност пред Административен съд – Бургас, чрез Община Руен – по чл. 215, ал. 1 ЗУТ и чл, 145, ал. 1 АПК.

Съобщение до Адиле Хасан Юсеин
Публикувано на 23 август 2022 г.
с. Вресово, общ. Руен
Относно: Издадено удостоверение за търпимост

Прочети повече

Уважаема г-жо Юсеин,
Като главен архитект на ОБЩИНА РУЕН на основане чл. 81, ал. 2 АПК с настоящето предвид тълкование на чл. 61, ал. 2 АПК Ви съобщавам, че съм издал Удостоверение за търпимост №150/15.08.2022 г.

В 14-дневен срок, определен с чл. 84, ал. 1 от АПК, може да обжалвате съдържанието на горе описаното удостоверение за търпимост пред непосредствено по горестоящият административен орган, чрез община Руен – по чл. 84, ал. 1 от АПК

Съобщение до Мустафа Хюсеин Идриз
Публикувано на 15 август 2022 г.
гр. Бургас
Относно: Издадена заповед

Прочети повече

Уважаеми г-н Идриз,
Община Руен в съответствие с § 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), във връзка с § 4, ал. 8 от ПЗР Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри на МРРБ и чл. 61, ал. 1 от АПК с настоящето в качеството Ви на заинтересувано лице по смисъла на АПК Ви съобщава, че е издадена моя Заповед №РД-08-444/12.07.2022 г., с която се одобрява попълване по кафяви черти на недвижим имот, съставляващ поземлен имот (п.и.) с № 35, 33 и 36 по одобрения кадастрален план на с. Каравельово, общ. Руен, обл. Бургас.
Проектът за изменение на одобрен кадастрален план е изложен в стая № 39, в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен, ул. “Първи май” № 18.

В 14 (четиринадесет) дневен срок, определен с чл. 149, ал. 1 от АПК от получаването на настоящето съобщение може да обжалвате заповедта относно нейната законосъобразност пред Административен съд – Бургас, чрез Община Руен – по чл. 145, ал. 1 от АПК и § 4, а\. 9 от ПЗР Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри на МРРБ.К

ПОКАНА
Публикувано на 28 юни 2022 г.

Относно: Информационна среща

Община Руен кани всички заинтересовани лица –
1) Бизнеса – малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители,
2) Неправителствен сектор – читалища, НПО, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, и др. от територията на община Руен

на ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

за създаване на местно партньорство за кандидатстване за проект за финансиране по подмярка 19.1. “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и изготвяне на Стратегия за Водено от Общностите Местно Развитие /СВОМР/

Срещата ще се проведе на 06.07.2022 г. от 11:00 часа в Ритуалната зала на с. Руен.
ПОКАНА

Община Руен приема кандидатури за членове на Съвета на децата към ДАЗД

Публикувано на 17 май 2022 г.
Във връзка със стартиране на процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето община Руен Ви уведомява, че Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.

Прочети повече

Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от 13 до 16 годишна възраст от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. Съветът на децата е разработил процедура за избор на свои членове. Прилагането ѝ е разделено на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимно свързани.
Желаещите да кандидатстват за членство в съвета, могат да изпращат документи по образец /формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо/ по пощата– п.к.8540, с. Руен, ул. Първи май „№18,
– на електронен адрес: [email protected]
– или да ги подадат на хартиен носител в деловодството на община Руен в срок до 24 май 2022г.
Документи за изтегляне:
Формуляр за кандидатстване
Мотивационно писмо
Процедурата за избор на членове на Съвета на децата

Покана
Публикувано на 21 март 2022 г.
Относно: Предоставяне на оферти за избор на изпълнител за принудително
изпълнение на влязла в сила Заповед № РД-08-743/22.11.2021г. на Кмета на Община Руен, по принудително премахване на незаконен строеж: „едноетажна масивна постройка без покрив“, находящ се в у.п.и. IX439 , кв. 29 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас.

Прочети повече

Община Руен уведомява всички строителни фирми и организации, че във връзка с дейността по премахване на незаконни строежи и части от тях, уредени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба за принудително премахване на Община Руен, набира оферти от строителни фирми за извършване на дейността по принудително премахване на незаконен строеж: „едноетажна масивна постройка без покрив“, находящ се в у.п.и. IX439, кв. 29 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас.
Офертите се приемат всеки работен ден от 08:00ч! до 17:00ч. в ст. 39, в двуседмичен срок от публикуване на настоящата покана.
Допълнителна информация относно вида и местоположението на незаконния строеж може да получите всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч. в ст. 39, тел. 05944/ 6233, вътрешен 139, Отдел „ТСУ”, лице за контакт Ахмед Ахмед- член на комисията по установяване на незаконно строителство.
Количествена сметка

Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.
Приложение към Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.

Оценка за въздействие

Публикувано на: 20 април 2018 г.

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Руен

Коментарите са затворени.