Обяви и съобщения

ПОКАНА
Публикувано на 28 юни 2022 г.

Относно: Информационна среща

Община Руен кани всички заинтересовани лица –
1) Бизнеса – малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители,
2) Неправителствен сектор – читалища, НПО, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, и др. от територията на община Руен

на ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

за създаване на местно партньорство за кандидатстване за проект за финансиране по подмярка 19.1. “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и изготвяне на Стратегия за Водено от Общностите Местно Развитие /СВОМР/

Срещата ще се проведе на 06.07.2022 г. от 11:00 часа в Ритуалната зала на с. Руен.
ПОКАНА

Община Руен приема кандидатури за членове на Съвета на децата към ДАЗД

Публикувано на 17 май 2022 г.
Във връзка със стартиране на процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето община Руен Ви уведомява, че Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.

Прочети повече

Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от 13 до 16 годишна възраст от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. Съветът на децата е разработил процедура за избор на свои членове. Прилагането ѝ е разделено на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимно свързани.
Желаещите да кандидатстват за членство в съвета, могат да изпращат документи по образец /формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо/ по пощата– п.к.8540, с. Руен, ул. Първи май „№18,
– на електронен адрес: [email protected]
– или да ги подадат на хартиен носител в деловодството на община Руен в срок до 24 май 2022г.
Документи за изтегляне:
Формуляр за кандидатстване
Мотивационно писмо
Процедурата за избор на членове на Съвета на децата

Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.
Приложение към Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.

Оценка за въздействие

Публикувано на: 20 април 2018 г.

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Руен

Коментарите са затворени.