Обяви и съобщения

Съобщение до Неджибе Исмаил Текир
Публикувано на 11 август 2022 г.
гр. Бургас
Относно: Издадено удостоверение за търпимост

Прочети повече

Уважаема г-жо Текир,
Като главен архитект на ОБЩИНА РУЕН на основане чл. 81, ал. 2 АПК с настоящето предвид тълкование на чл. 61, ал. 2 АПК Ви съобщавам, че съм издал Удостоверение за търпимост №136/18.07.2022 г.
В 14-дневен срок, определен с чл. 84, ал. 1 от АПК, може да обжалвате съдържанието на горе описаното удостоверение за търпимост пред непосредствено по горестоящият административен орган, чрез община Руен – по чл. 84, ал. 1 от АПК

Съобщение до Силвия Михайлова Ангелова
Публикувано на 11 август 2022 г.
гр. Бургас жк „Меден Рудник“
Относно: Издадено удостоверение за търпимост

Прочети повече

Уважаема г-жо Ангелова,
Като главен архитект на ОБЩИНА РУЕН на основане чл. 81, ал. 2 АПК с настоящето предвид тълкование на чл. 61, ал. 2 АПК Ви съобщавам, че съм издал Удостоверение за търпимост №133/18.07.2022 г.
В 14-дневен срок, определен с чл. 84, ал. 1 от АПК, може да обжалвате съдържанието на горе описаното удостоверение за търпимост пред непосредствено по горестоящият административен орган, чрез община Руен – по чл. 84, ал. 1 от АПК

Съобщение за издадено разрешение за строеж №24/04.08.2022 г.
Публикувано на 09 август 2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. 6 ЗУТ във връзка с писмо с изх. per. № ПД-2040(2)/25.07.2022 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж №24/04.08.2022 г., с което се разрешава на Ахмед Асан Исуф с постоянен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Генерал Столетов“ № 07 като собственик на процесния недвижим имот и като възложител по чл. 161, ал. 1 ЗУТ да извърши строителни и монтажни работи, определени с § 5, т. 40 ДРЗУТ, по приложеното становище на инженер-конструктор с указания за изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Плътни огради по вътрешни регулационни линии и изцяло разположени в недвижим имот, съставляващ у.п.и. XIV254, квартал 11 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас“ и с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас

Общественият достъп до съдържанието на цитираното в предходния абзац на настоящето съобщение за разрешение за строеж и приложенията към него е осигурен в работно време в стая №23, етаж 02, находяща се в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 като лице за контакти е определено арх. Айдън Сейдахмед Гюджен – главен архитект на Община Руен.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №23/02.08.2022 г.
Публикувано на 03 август 2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. 6 ЗУТ във връзка с писмо с изх. per. № ПД-2983(1)/07.12.2021 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж №23/02.08.2022 г., с което се разрешава на Фатме Мустафа Ахмед с постоянен адрес: с. Дъскотна 8561, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов“ № 28 като искаща и възложител на ново строителство в недвижим имот, съставляващ у.п.и. I27, квартал 19 по плана на с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас за нейна сметка да извърши строителни и монтажни работи за обект: „Кабелиране на част от трасето на ВЛНН, извод 2 от ТП2, с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас“ и с административен адрес: с. Дъскотна 8561, общ. Руен, обл. Бургас като:
1. Община Руен със седалище и адрес на управление на дейността: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 и с ЕИК 000057211 чрез своя кмет Исмаил Юсмен Осман е собственик на недвижими имоти съставляващи: улица с о.т. с №№ 2 и 5, наименувана като ул. .Димитър Талев“ и тротоaр, тангиращ към северната част на у.п.и. I27, квартал 19 по плана на с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас съгласно § 7, ал. 1, т. 7 ПЗРЗМСМА и чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗОС.
2. Държавата е собственик на недвижим имот, съставляващ улица с о.т. с №№ 2, 3 и 4 по плана на с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас, наименувана като ул. „Иван Вазов“, чийто трасе съвпада с това на път III-208 „(о.п. Шумен – Девня) – Провадия – Дългопол – Комунари – Дъскотна -Айтос“ съгласно чл. 8, ал. 2 ЗП.
3. „Електроразпределение Юг“ ЕАД със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Пловдив 4000, район Централен, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37 и с ЕИК 115552190 чрез своите управители: Александер Сипек, Здравко Огнянов Братоев и Карл Денк като възложител и като лице, което има право да строи в чужд имот по силата на чл. 67, ал. 2 ЗЕ.

Общественият достъп до съдържанието на цитираното в предходния абзац на настоящето съобщение за разрешение за строеж и приложенията към него е осигурен в работно време в стая №23, етаж 02, находяща се в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 като лице за контакти е определено арх. Айдън Сейдахмед Гюджен – главен архитект на Община Руен.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №22/02.08.2022 г.
Публикувано на 02 август 2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. 6 ЗУТ във връзка с писмо с изх. per. № ПД-3374(1)/21.01.2022 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж №22/02.08.2022 г., с което разрешавам на Мартин Каменов Хубенов с постоянен адрес: гр. Айтос 8500, общ. Айтос, обл. Бургас, ул. „Ивайло“ № 07А като собственик на процесния недвижим имот и като възложител по чл. 161, ал. 1 ЗУТ да извърши строителни и монтажни работи за обект: „Представителен търговски център за мебели в недвижим имот, съставляващ у.п.и. I14, квартал 60 по ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват п.и. с №060014, находящ се в местността „Край село“ по КВС на землище – с. Руен с ЕКАТТЕ 63224, общ. Руен, обл. Бургас, идентичен на недвижим имот, съставляващ п.и. с идентификатор 63224.60.14 по КККР на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас“ и с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, местност „Край село“.

Общественият достъп до съдържанието на цитираното в предходния абзац на настоящето съобщение за разрешение за строеж и приложенията към него е осигурен в работно време в стая №23, етаж 02, находяща се в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 като лице за контакти е определено арх. Айдън Сейдахмед Гюджен – главен архитект на Община Руен.

Съобщение до Гюлсюм Али Мустафа
Публикувано на 02 август 2022 г.
ж.к. Меден Рудник №138 гр. Бургас
Относно: Изработен проект за ПУП

Прочети повече

Уважаема г-жо Мустафа
Община Руен в съответствие с чл. 128, ал. 3 ЗУТ, във връзка с § 4 ДРЗУТ и чл. 61, ал. 1 АПК с настоящето в качеството на заинтересувано лице по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ Ви съобщава, че е изработен проект за ПУП в съставки: ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот (п.и.), находящ се в строителите граници на с. Речица (без изработен и утвърден устройствен план}, общ. Руен, обл. Бургас.
Проектът за ПУП е изложен в стая № 39, в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен, ул. “Първи май“ № 18

В 14-Дневен срок от получаване на настоящето съобщение може да направите писмени предложения, искания и възражения по цитирания проект за ПУП до общинската администрация – по чл. 128, ал. 5 ЗУТ.

Съобщение до Нури Халилов Беямилов
Публикувано на 29 юли 2022 г.
Относно: Издадена заповед

Прочети повече

Уважаема г-н Беямилов
Община Руен в съответствие с § 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), във връзка с § 4, ал. 8 от ПЗР Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри на МРРБ и чл. 61, ал. 1 от АПК с настоящето в качеството Ви на заинтересувано лице по смисъла на АПК Ви съобщава, че е издадена моя Заповед №РД-08-417/ 29.06.2022 г., с която се одобрява попълване по кафяви черти на недвижими имоти, съставляващи поземлени имоти (п.и.) с № 95, 101, 208, 210 211, 212 и 213 по одобрения кадастрален план на с. Билка, общ. Руен, обл.Бургас, като се обособяват нови п.и. с № 211,239,240.
Проектът за изменение на одобрен кадастрален план е изложен в стая № 39, в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен, ул. “Първи май” № 18.
В 14 (четиринадесет) дневен срок, определен с чл. 149, ал. 1 от АПК от получаването на настоящето съобщение може да обжалвате заповедта относно нейната законосъобразност пред Административен съд – Бургас, чрез Община Руен – по чл. 145, ал. 1 от АПК и § 4, ал. 9 от ПЗР Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри на МРРБ

Съобщение до Сание Осман Дякова
Публикувано на 28 юли 2022 г.
Относно: Издадена заповед

Прочети повече

Уважаема г-жо Дякова
Община Руен в съответствие с § 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), във връзка с § 4, ал. 8 от ПЗР Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри на МРРБ и чл. 61, ал. 1 от АПК с настоящето в качеството Ви на заинтересувано лице по смисъла на АПК Ви съобщава, че е издадена моя Заповед №РД-08-417/ 29.06.2022 г., с която се одобрява попълване по кафяви черти на недвижими имоти, съставляващи поземлени имоти (п.и.) с № 95, 101, 208, 210 211, 212 и 213 по одобрения кадастрален план на с. Билка, общ. Руен, обл.Бургас, като се обособяват нови п.и. с № 211,239,240.
Проектът за изменение на одобрен кадастрален план е изложен в стая № 39, в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен, ул. “Първи май” № 18.
В 14 (четиринадесет) дневен срок, определен с чл. 149, ал. 1 от АПК от получаването на настоящето съобщение може да обжалвате заповедта относно нейната законосъобразност пред Административен съд – Бургас, чрез Община Руен – по чл. 145, ал. 1 от АПК и § 4, ал. 9 от ПЗР Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри на МРРБ

Съобщение до Янка Русева Енчева
Публикувано на 26 юли 2022 г.
Относно: връчване на четири броя акта за установяване на административно нарушение (АУАН) по Закона за предучилищното и училищното образование

Прочети повече

На основание чл. 40, ал.4 във връзка с ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Ви моля, да се явите лично на 18.08.2022г. (понеделник) в 11:00 часа в сградата на Община Руен, при Паолиана Иванова Маринова- юрисконсулт в Дирекция „УТИДЕ“, за съставяне и връчване на четири броя акта за установяване на административно нарушение (АУАН) по Закона за предучилищното и училищното образование. Необходимо е да носите документ за самоличност.
При неявяване от Ваша страна на посочената дата и час, АУАН ще бъде съставен във Ваше отсъствие по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН.

Съобщение до Ибрям Хюсеин Саким
Публикувано на 26 юли 2022 г.
с.Руен, обл.Бургас, ул. Янтра №10
Относно: Административна преписка №р-67/18.03.2022г. по описа на Община Руен

Прочети повече

Уважаеми г-н Саким,
С оглед събраните по посочената по- горе преписка доказателства, в това число прието и приложено геодезическо заснемане и извършено на терен трасиране на имот публична общинска собственост, а именно улица тупик- прилежаща към урегулирани поземлени имоти VIII234 , VI233, V230, в кв. 10 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас, с настоящото: Ви разпореждам в едномесечен срок от получаване на настоящото да преместите оградното си съоръжение по имотната граница на собствения си недвижим имот, както и да премахнете всички обекти Ваша собственост от недижимия имот собственост на общината.
При неизпълнение на разпореждането в предоставения срок за доброволно изпълнение ще бъдат предприети действия по реда на чл. 65 от ЗОС.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №21/25.07.2022 г.
Публикувано на 26 юли 2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. 6 ЗУТ във връзка с писмо с изх. per. № ПД-3152(1)/23.12.2021 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж №21/25.07.2022 г., с което разрешавам на Хасан Мехмед Али с постоянен адрес: с. Сини рид 8534, общ. Руен, обл. Бургас, като собственик на процесния недвижим имот и като възложител по чл. 161, ал. 1 ЗУТ да извърши строителни и монтажни работи за обект: „Жилищна сграда в недвижим имот, съставляващ у.п.и. IIобщ., квартал 08 по плана на с. Сини рид, общ. Руен, обл. Бургас и с административен адрес: с. Сини рид 8534, общ. Руен, обл. Бургас.

Общественият достъп до съдържанието на цитираното в предходния абзац на настоящето съобщение за разрешение за строеж и приложенията към него е осигурен в работно време в стая №23, етаж 02, находяща се в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 като лице за контакти е определено арх. Айдън Сейдахмед Гюджен – главен архитект на Община Руен.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №20/25.07.2022 г.
Публикувано на 26 юли 2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. 6 ЗУТ във връзка с писмо с изх. per. № ПД-2686 (1)/01.11.2021 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж №20/25.07.2022 г., с което разрешавам на Силвия Красимирова Александрова с постоянен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Странджа“ № 17 като собственик на процесния недвижим имот и като възложител по чл. 161, ал. 1 ЗУТ да извърши строителни и монтажни работи за обект: „Жилищна сграда в недвижим имот, съставляващ у.п.и. ХII356, квартал 17 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас и с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас.

Общественият достъп до съдържанието на цитираното в предходния абзац на настоящето съобщение за разрешение за строеж и приложенията към него е осигурен в работно време в стая №23, етаж 02, находяща се в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 като лице за контакти е определено арх. Айдън Сейдахмед Гюджен – главен архитект на Община Руен.

Съобщение до Тони Радиев Райков
Публикувано на 25 юли 2022 г.
гр. Бургас, ул. Цар Асен №5
Относно: Административна преписка №УТ-47/02.04.2021г. по описа на Община Руен

Прочети повече

Уважаеми г-н Райков,
С настоящото надлежно Ви уведомявам за следната фактическа и правна обстановка: Чрез докладна записка до Дирекция „МПДТ” е изискано предоставянето на данни за декларирането по партиди на лицата Кадрия Бекирова и Хасан Хасанов, в случай че фигурира процесния недвижим имот. Разпечатка от информационния масив на дирекция „МПДТ” на подадени декларации по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижим имот са приложени ведно с нотариални актове. На 01.10.2021 г. е направен опит да бъде извършена проверка, но поради липса на достъп е направен само оглед от улицата.
При направена служебна проверка в деловодството на общината във връзка с производството е установено, че е издадено удостоверение за търпимост № 098/13.05.2022г., което е приложено по настоящото. Съгласно същото спрямо застрояването предмет на преписката, а именно двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 118,01 кв. м. , находяща се в у.п.и. IV25, кв. 8 по плана на с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас са налице предпоставките за приложимост на § 127 от ПЗР на ЗИДЗУТ.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №19/20.07.2022 г.
Публикувано на 21 юли 2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. 6 ЗУТ във връзка с писмо с изх. №ПД-741(1)/06.04.2022 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж №19/20.07.2022 г., с което разрешавам на „ПЕПИ-95“ ООД със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Айтос 8500, общ. Айтос, обл. Бургас, ул. „Богориди“ №09 г с ЕИК 147108927 чрез своя управител Петя Иванова Неделчева като възложител по чл. 161, ал. 1 изречение 1 ЗУТ да извърши строителни и монтажни работи за обект: „Фотоволтаична система върху покрива на съществуваща сграда с инициали МсбО, находяща се в недвижим имот, съставляващ у.п.и. ХХII143, квартал 11 по плана на с. Вресово, общ. Руен, обл. Бургас“ и с административен адрес: с. Вресово 8560, общ. Руен, обл. Бургас.

Общественият достъп до съдържанието на цитираното в предходния абзац на настоящето съобщение за разрешение за строеж и приложенията към него е осигурен в работно време в стая №23, етаж 02, находяща се в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 като лице за контакти е определено арх. Айдън Сейдахмед Гюджен – главен архитект на Община Руен.

Съобщение до Фатих Халил Хасан
Публикувано на 20 юли 2022 г.
гр. Несебър,обл. Бургас
Относно: Събиране на доказателства и уведомление за започване на административно производство

Прочети повече

Уважаеми г-н Хасан,
На основание чл. 36, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АК) във връзка с образувано административно производство по реда на § 4, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) моля, в тридневен срок от получаване на настоящето писмо да ми бъдат представени доказателства, касаещи вещноправния аспект на недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот (у.п.и.) IХ265, квартал 26 по плана на с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас и с административен адрес: с. Дъскотна 8561, общ. Руен, обл. Бургас.
Също така в съответствие с чл. 26, ал. 1 от АК настоящето писмо да се^щта за уведомление на заинтересуваните граждани и организации за започване на горе описаното административно производство, което ще завърши до 19.06.2023 г.

Съобщение до Хасан Халил Хасан
Публикувано на 20 юли 2022 г.
гр. Несебър,обл. Бургас
Относно: Събиране на доказателства и уведомление за започване на административно производство

Прочети повече

Уважаеми г-н Хасан,
На основание чл. 36, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АК) във връзка с образувано административно производство по реда на § 4, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) моля, в тридневен срок от получаване на настоящето писмо да ми бъдат представени доказателства, касаещи вещноправния аспект на недвижим имот, съставляващ урегулиран поземлен имот (у.п.и.) IХ265, квартал 26 по плана на с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас и с административен адрес: с. Дъскотна 8561, общ. Руен, обл. Бургас.
Също така в съответствие с чл. 26, ал. 1 от АК настоящето писмо да се^щта за уведомление на заинтересуваните граждани и организации за започване на горе описаното административно производство, което ще завърши до 19.06.2023 г.

Съобщение до Лейля Хака Гунева
Публикувано на 20 юли 2022 г.
с. Череша,общ. Руен,обл. Бургас
Относно: Изработен проект за ПУП

Прочети повече

Уважаема г-жо Гунева,
Община Руен в съответствие с чл. 128, ал. 3 ЗУТ, във връзка с § 4 ДРЗУТ и чл. 61, ал. 1 АПК с настоящето в качеството на заинтересувано лице по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ Ви съобщава, че е изработен проект за ПУП в съставки: ПР и ПРЗ в териториален обхват урегулиран поземлен имот (у.п.и) 1-648, кв. 270 по ПУП-ПР за поземлен имот с
идентификатор 44690.60.84 по КККР на землище с. Люляково с ЕКАТТЕ 44690, общ.Руен, обл. Бургас

Проектът за ПУП е изложен в стая № 39, в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен, ул. “Първи май“ № 18
В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение може да направите писмени предложения, искания и възражения по цитирания проект за ПУП до общинската администрация – по чл. 128, ал. 5 ЗУТ.

Съобщение до Назиле Али Хасан
Публикувано на 12 юли 2022 г.
гр. Несебър, обл. Бургас
Относно: Издадено удостоверение за търпимост

Прочети повече

Уважаема г-жо Хасан,
Като главен архитект на ОБЩИНА РУЕН на основане чл. 81, ал. 2 АПК с настоящето предвид тълкование на чл. 61, ал. 2 АПК Ви съобщавам, че съм издал Удостоверение за търпимост №108/10.06.2022 г.
В 14-дневен срок, определен с чл. 84, ал. 1 от АПК, може да обжалвате съдържанието на горе описаното удостоверение за търпимост пред непосредствено по горестоящият административен орган, чрез община Руен – по чл. 84, ал. 1 от АПК

Съобщение до Невзат Бекир Джелил
Публикувано на 12 юли 2022 г.
гр. Варна
Относно: Издадено удостоверение за търпимост

Прочети повече

Уважаеми г-н Джелил,
Като главен архитект на ОБЩИНА РУЕН на основане чл. 81, ал. 2 АПК с настоящето предвид тълкование на чл. 61, ал. 2 АПК Ви съобщавам, че съм издал Удостоверение за търпимост №103/06.06.2022 г.
В 14-дневен срок, определен с чл. 84, ал. 1 от АПК, може да обжалвате съдържанието на горе описаното удостоверение за търпимост пред непосредствено по горестоящият административен орган, чрез община Руен – по чл. 84, ал. 1 от АПК

Съобщение
Публикувано на 04 юли 2022 г.

Уважаеми жители на Община Руен,
Уведомяваме Ви, че информационната среща с бизнеса и неправителствения сектор обявен за 06.07.2022 г. се отлага за 12.07.2022 г. от 11 часа.
Благодарим за разбирането.

Обявление
Публикувано на 07 юли 2022 г.

Kamo кмет на Община Руен на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е настоящето разгласявам, че със свое Решение № 302 от Протокол № 36/ 26.05.2022 г. Общински съвет – Руен разрешава както изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ) и парцеларни планове (ПП) в териториален обхват поземлен имот (п.и.) е идентификатор 87093.87.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на е. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас и е административен адрес: с. Ябълчево 8542, общ. Руен, обл. Бургас, местност “Кенеферлика”, така и одобрява задание за изработване на същия.
На основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ цитираното в предходния абзац решение не подлежи на оспорване.

Обявление
Публикувано на 07 юли 2022 г.

Kamo кмет на Община Руен на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с настоящето разгласявам, че със свое Решение № 301 от Протокол № 36/ 26.05.2022 г. Общински съвет – Руен разрешава както изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ) и парцеларни планове (ПП) в териториален обхват поземлен имот (п.и.) с идентификатор 21614.12.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Добромир, общ. Руен, обл. Бургас и с административен адрес: с. Добромир 8552, общ. Руен, обл. Бургас, местност “Харманлък ”, така и одобрява задание за изработване на същия.
На основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ цитираното в предходния абзац решение не подлежи на оспорване

Обявление
Публикувано на 07 юли 2022 г.

Kamo кмет на Община Руен на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с настоящето разгласявам, че със свое Решение № 300 от Протокол № 36/ 26.05.2022 г. Общински съвет – Руен разрешава както изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ) и парцеларни планове (ПП) в териториален обхват поземлен имот (п.и.) с идентификатор 63224.63.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас и с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, местност “Край село”, така и одобрява задание за изработване на същия.
На основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ цитираното в предходния абзац решение не подлежи на оспорване.

ПОКАНА
Публикувано на 28 юни 2022 г.

Относно: Информационна среща

Община Руен кани всички заинтересовани лица –
1) Бизнеса – малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители,
2) Неправителствен сектор – читалища, НПО, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, и др. от територията на община Руен

на ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

за създаване на местно партньорство за кандидатстване за проект за финансиране по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и изготвяне на Стратегия за Водено от Общностите Местно Развитие /СВОМР/

Срещата ще се проведе на 06.07.2022 г. от 11:00 часа в Ритуалната зала на с. Руен.
ПОКАНА

Община Руен приема кандидатури за членове на Съвета на децата към ДАЗД

Публикувано на 17 май 2022 г.
Във връзка със стартиране на процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето община Руен Ви уведомява, че Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.

Прочети повече

Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от 13 до 16 годишна възраст от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. Съветът на децата е разработил процедура за избор на свои членове. Прилагането ѝ е разделено на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимно свързани.
Желаещите да кандидатстват за членство в съвета, могат да изпращат документи по образец /формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо/ по пощата– п.к.8540, с. Руен, ул. Първи май „№18,
– на електронен адрес: [email protected]
– или да ги подадат на хартиен носител в деловодството на община Руен в срок до 24 май 2022г.
Документи за изтегляне:
Формуляр за кандидатстване
Мотивационно писмо
Процедурата за избор на членове на Съвета на децата

Покана
Публикувано на 21 март 2022 г.
Относно: Предоставяне на оферти за избор на изпълнител за принудително
изпълнение на влязла в сила Заповед № РД-08-743/22.11.2021г. на Кмета на Община Руен, по принудително премахване на незаконен строеж: „едноетажна масивна постройка без покрив“, находящ се в у.п.и. IX439 , кв. 29 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас.

Прочети повече

Община Руен уведомява всички строителни фирми и организации, че във връзка с дейността по премахване на незаконни строежи и части от тях, уредени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба за принудително премахване на Община Руен, набира оферти от строителни фирми за извършване на дейността по принудително премахване на незаконен строеж: „едноетажна масивна постройка без покрив“, находящ се в у.п.и. IX439, кв. 29 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас.
Офертите се приемат всеки работен ден от 08:00ч! до 17:00ч. в ст. 39, в двуседмичен срок от публикуване на настоящата покана.
Допълнителна информация относно вида и местоположението на незаконния строеж може да получите всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч. в ст. 39, тел. 05944/ 6233, вътрешен 139, Отдел „ТСУ”, лице за контакт Ахмед Ахмед- член на комисията по установяване на незаконно строителство.
Количествена сметка

Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.
Приложение към Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.

Оценка за въздействие

Публикувано на: 20 април 2018 г.

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Руен

Коментарите са затворени.