Обяви и съобщения

Съобщение до Георги Веселинов Георгиев относно: Издадена Заповед за одобряване на ПУП
Съобщение до Георги Веселинов Георгиев
гр. София
ул. “Клокотница“ № 1, ет. 5, ап. 17
Относно: Издадена Заповед за одобряване на ПУП

Уважаеми г-н Георгиев,
Община Руен в съответствие с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с § 4 от ДРзУТ и чл. 61, ал. 1 от АПК с настоящето в качеството на заинтересувано лице по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ Ви съобщава, че е издадена моя Заповед N° РД-08-755/ 25.11.2021 г., с която се одобрява проект за изменение на действащ ПУП в съставки: план за регулация (ПР) в териториален обхват урегулиран поземлен имот (у.п.и.I246, III249, II247,248 и IV250 квартал 28 по плана на с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас

Проектът за изменение на действащ ПУП е изложен в стая № 39, в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен, ул. “Първи май“ № 18.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение може да обжалвате заповедта относно нейната законосъобразност пред Административен съд – Бургас, чрез Община Руен – по чл. 215, ал. 1 от ЗУТ и чл. 149, ал. 1 от АПК.

Публикувано на: 5 януари 2022 г.
Съобщение до Николай Митков Митков относно: Издадена Заповед за одобряване на ПУП
Съобщение до Николай Митков Митков
гр. Айтос
ул. “Илия Петров“ № 8
Относно: Издадена Заповед за одобряване на ПУП

Уважаеми г-н Митков,
Община Руен в съответствие с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с § 4 от ДРзУТ и чл. 61, ал. 1 от АПК с настоящето в качеството на заинтересувано лице по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ Ви съобщава, че е издадена моя Заповед N° РД-08-755/ 25.11.2021 г., с която се одобрява проект за изменение на действащ ПУП в съставки: план за регулация (ПР) в териториален обхват урегулиран поземлен имот (у.п.и.I246, III249, II247,248 и IV250 квартал 28 по плана на с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас

Проектът за изменение на действащ ПУП е изложен в стая № 39, в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен, ул. “Първи май“ № 18.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение може да обжалвате заповедта относно нейната законосъобразност пред Административен съд – Бургас, чрез Община Руен – по чл. 215, ал. 1 от ЗУТ и чл. 149, ал. 1 от АПК.

Публикувано на: 5 януари 2022 г.
Съобщение до Руси Ангелов Митев относно: Издадена Заповед за одобряване на ПУП
Съобщение до Руси Ангелов Митев
гр. Айтос
ул. “Илия Петров“ № 8
Относно: Издадена Заповед за одобряване на ПУП

Уважаеми г-н Митев,
Община Руен в съответствие с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с § 4 от ДРзУТ и чл. 61, ал. 1 от АПК с настоящето в качеството на заинтересувано лице по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ Ви съобщава, че е издадена моя Заповед N° РД-08-755/ 25.11.2021 г., с която се одобрява проект за изменение на действащ ПУП в съставки: план за регулация (ПР) в териториален обхват урегулиран поземлен имот (у.п.и.I246, III249, II247,248 и IV250 квартал 28 по плана на с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас
Проектът за изменение на действащ ПУП е изложен в стая № 39, в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен, ул. “Първи май“ № 18.
В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение може да обжалвате заповедта относно нейната законосъобразност пред Административен съд – Бургас, чрез Община Руен – по чл. 215, ал. 1 от ЗУТ и чл. 149, ал. 1 от АПК.

Публикувано на: 5 януари 2022 г.
Съобщение до Галина Ивова Панайотова относно: Издадено удостоверение за търпимост
Съобщение до Галина Ивова Панайотова
ул. „Елин Пелин“ №24,
с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас
ОТНОСНО: Издадено удостоверение за търпимост №312/22.11.2021 г.

Уважаема г-жо Панайотова,
Като главен архитект на ОБЩИНА РУЕН на основание чл. 81, ал. 2 АПК с настоящето предвид тълкование на чл. 61, ал. 2 АПК Ви съобщавам, че съм издал Удостоверение за търпимост №312/22.11.2021 г.

В 14-дневен срок, определен с чл. 84, ал. 1 от АПК, може да обжалвате съдържанието на горе описаното удостоверение за търпимост пред непосредствено по-горестоящия административен орган, чрез Община Руен – по чл. 81, ал. 1 от АПК.

Публикувано на: 5 януари 2022 г.
Съобщение до Гюлдане Хасан Мустафа относно: Издадено удостоверение за търпимост
Съобщение до Гюлдание Хасан Мустафа
ул. „Янтра“ №2,
с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас
ОТНОСНО: Издадено удостоверение за търпимост №312/22.11.2021 г.

Уважаема г-жо Мустафа,
Като главен архитект на ОБЩИНА РУЕН на основание чл. 81, ал. 2 АПК с настоящето предвид тълкование на чл. 61, ал. 2 АПК Ви съобщавам, че съм издал Удостоверение за търпимост №312/22.11.2021 г.

В 14-дневен срок, определен с чл. 84, ал. 1 от АПК, може да обжалвате съдържанието на горе описаното удостоверение за търпимост пред непосредствено по-горестоящия административен орган, чрез Община Руен – по чл. 81, ал. 1 от АПК.

Публикувано на: 5 януари 2022 г.

Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.
Приложение към Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.

Оценка за въздействие

Публикувано на: 20 април 2018 г.

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Руен

 

Коментарите са затворени.