Обяви и съобщения

Съобщение до Мустафа Салим Апаз
Публикувано на 16 май 2022 г.
с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас
Относно: Издадено разрешение за строеж №12/10.05.2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. б ЗУТ във връзка с писмо с изх. per. №ПД-1644 (1)/05.07.2021 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж №12/10.05.2022 г., с което се разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Пловдив 4000, район Централен, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37 и с ЕИК 115552190 чрез своите управители: Александер Сипек, Здравко Огнянов Братоев и Карл Денк като възложител и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на чл. 67, ал. 2 ЗЕ и на Община Руен със седалище и адрес на управление на дейността: с. Руен 8540, общ. Руен, обл, Бургас, ул. „Първи май“ №18 и с ЕИК 000057211 чрез своя кмет Исмаил Юсмен Осман – като собственик на процесния недвижим имот да извършат строителни и монтажни работи за обект: „Нова въздушна лнння 1 kV от съществуващ стълб пред у.п.и. VIII473, квартал 34 до стълб с монтирано на него електромерно табло пред у.п.и. VII474, квартал 34 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас“ и с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас.

На основание чл.215, ал.1, изречение 1 ЗУТ и чл. 145, ал. 1 АПК цитираното в предходния абзац разрешение за строеж ведно с приложената към него докуменатция подлежи на обжалване чрез главният архитект на Община Руен пред Административен съд – Бургас в 14 дневен срок, определен с чл. 215, ал.4, ичречение 1 ЗУТ и чл. 149, ал. 1 АПК.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №15/10.05.2022 г.
Публикувано на 12 май 2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. 6 ЗУТ във връзка с писмо с изх. per. Na ПД-2351 (1)/28.08.2021 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж Ns 15/10.05.2022 г., с което се разрешава на „ Електр ор азпр ед елени е Юг“ ЕАД със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Пловдив 4000, район Централен, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37 и с ЕИК 115552190 чрез своите управители: Александер Сипек, Здравко Огнянов Братоев и Карл Денк като възложител и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на чл. 67, ал. 2 ЗЕ и на Община Руен със седалище и адрес на управление на дейността; с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 и с ЕИК 000057211 чрез своя кмет Исмаил Юсмен Осман – като собственик на процесния недвижим имот да извършат строителни и монтажни работи за обект: „Въздушна линия 1 kV от съществуващ стълб пред у.п.и. XIV133, квартал 18 до нов помощен стълб с електромерно табло на границата на у.п.и. IV342, квартал 17 по плана на с. Зайчар, общ. Руен, обл. Бургас“ и с административен адрес: с. Зайчар 8557, общ. Руен, обл. Бургас.
Общественият достъп до съдържанието на цитираното в предходния абзац на настоящето съобщение за разрешение за строеж и приложенията към него е осигурен в работно време в стая №23, етаж 02, находяща се в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 като лице за контакти е определено арх. Айдън Сейдахмед Гюджен – главен архитект на Община Руен.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №14/10.05.2022 г.
Публикувано на 12 май 2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. б ЗУТ във връзка с писмо с изх. per. № ПД-1650 (1)/ 07.07.2021 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж № 14/10.05.2022 г., с което се разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Пловдив 4000, район Централен, общ, Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37 и с ЕИК 115552190 чрез своите управители: Александер Сипек, Здравко Огнянов Братоев и Карл Денк като възложител и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на чл. 67, ал, 2 ЗЕ и на Община Руен със седалище и адрес на управление на дейността: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 и с ЕИК 000057211 чрез своя кмет Исмаил Юсмен Осман – като собственик на процесния недвижим имот да извършат строителни и монтажни работи за обект: „Кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло с разпределителна част на границата на у.п.и. VIII43, квартал 42 до ново електромерно табло на границата на у.п.и. I14и XVIII13, квартал 42 но плана на с. Трънак, общ. Руен, обл. Бургас“ и с административен адрес: с. Трънак 8550, общ. Руен, обл. Бургас.

Общественият достъп до съдържанието на цитираното в предходния абзац на настоящето съобщение за разрешение за строеж и приложенията към него е осигурен в работно време в стая №23, етаж 02, находяща се в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 като лице за контакти е определено арх. Айдън Сейдахмед Гюджен – главен архитект на Община Руен.

Съобщение до Нуртен Йълмаз
Публикувано на 12 май 2022 г.
с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас
Относно: Издадено удостоверение за търпимост

Прочети повече

Уважаеми г-жо Йълмаз,
Като главен архитект на Община Руен на основане чл. 81, ал. 2 АПК с настоящето предвид тълкование на чл. 61, ал. 2 АПК Ви съобщавам, че съм издал Удостоверение за търпимост №080/27.04.2022

В 14-дневния срок, определен с чл. 84, ал. 1 от АПК, може да обжалвате съдържанието на горе описаното удостоверение за търпимост пред непосредствено по-горестоящия административен орган чрез Община Руен – по чл. 81, ал. 1 от АПK

Съобщение до Гюлтен Тугтекин
Публикувано на 12 май 2022 г.
с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас
Относно: Издадено удостоверение за търпимост

Прочети повече

Уважаеми г-жо Тугтекин,
Като главен архитект на Община Руен на основане чл. 81, ал. 2 АПК с настоящето предвид тълкование на чл. 61, ал. 2 АПК Ви съобщавам, че съм издал Удостоверение за търпимост №080/27.04.2022

В 14-дневния срок, определен с чл. 84, ал. 1 от АПК, може да обжалвате съдържанието на горе описаното удостоверение за търпимост пред непосредствено по-горестоящия административен орган чрез Община Руен – по чл. 81, ал. 1 от АПK

Съобщение за издадено разрешение за строеж №13/10.05.2022 г.
Публикувано на 12 май 2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. б ЗУТ във връзка с писмо с изх. per. №ПД-2349 (1)/24.09.2021 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж №13/10.05.2022 г., с което се разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Пловдив 4000, район Централен, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37 и с ЕИК 115552190 чрез своите управители: Александер Сипек, Здравко Огнянов Братоев и Карл Денк като възложител и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на чл. 67, ал. 2 ЗЕ и на Община Руен със седалище и адрес на управление на дейността: с. Руен 8540, общ. Руен, обл, Бургас, ул. „Първи май“ №18 и с ЕИК 000057211 чрез своя кмет Исмаил Юсмен Осман – като собственик на процесния недвижим имот да извършат строителни и монтажни работи за обект: „Нова въздушна лнння 1 kV от съществуващ стълб №19 до нов помощен стълб с монтирано на него електромерно табло на границата на п.и. №224 по неодобрения КП на с. Ясеново, общ. Руен, обл. Бургас“ и с административен адрес: с. Ясеново 8569, общ. Руен, обл. Бургас.

Общественият достъп до съдържанието на цитираното в предходния абзац на настоящето съобщение за разрешение за строеж и приложенията към него е осигурен в работно време в стая №23, етаж 02, находяща се в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 като лице за контакти е определено арх. Айдън Сейдахмед Гюджен – главен архитект на Община Руен.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №12/10.05.2022 г.
Публикувано на 12 май 2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. б ЗУТ във връзка с писмо с изх. per. №ПД-1644 (1)/05.07.2021 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж №12/10.05.2022 г., с което се разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Пловдив 4000, район Централен, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37 и с ЕИК 115552190 чрез своите управители: Александер Сипек, Здравко Огнянов Братоев и Карл Денк като възложител и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на чл. 67, ал. 2 ЗЕ и на Община Руен със седалище и адрес на управление на дейността: с. Руен 8540, общ. Руен, обл, Бургас, ул. „Първи май“ №18 и с ЕИК 000057211 чрез своя кмет Исмаил Юсмен Осман – като собственик на процесния недвижим имот да извършат строителни и монтажни работи за обект: „Нова въздушна лнння 1 kV от съществуващ стълб пред у.п.и. VIII473, квартал 34 до стълб с монтирано на него електромерно табло пред у.п.и. VII474, квартал 34 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас“ и с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас.

Общественият достъп до съдържанието на цитираното в предходния абзац на настоящето съобщение за разрешение за строеж и приложенията към него е осигурен в работно време в стая №23, етаж 02, находяща се в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 като лице за контакти е определено арх. Айдън Сейдахмед Гюджен – главен архитект на Община Руен.

Съобщение до Стоян Иванов Стоянов
Публикувано на 26 април 2022 г.
гр. Бургас, кв. „Ветрен“
Относно: Издадено удостоверение за търпимост

Прочети повече

Уважаеми г-н Стоянов,
Като главен архитект на Община Руен на основане чл. 81, ал. 2 АПК с настоящето предвид тълкование на чл. 61, ал. 2 АПК Ви съобщавам, че съм издал Удостоверение за търпимост №054/28.03.2022

В 14-дневния срок, определен с чл. 84, ал. 1 от АПК, може да обжалвате съдържанието на горе описаното удостоверение за търпимост пред непосредствено по-горестоящия административен орган чрез Община Руен – по чл. 81, ал. 1 от АПK

Съобщение за издадено разрешение за строеж №11/18.04.2022 г.
Публикувано на 19 април 2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. 6 ЗУТ във връзка с писмо с изх. per. № ПД-249 (1)/16.02.2022 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж № 11/18.04.2022 г., с кооето разрешавам на Хюсеин Али Хюсеин с постоянен адрес: с. Люляково 8570, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Средна гора “ № 07 като собственик на процесния недвижим имот, и като възложител по чл. 161, ал. 1 ЗУТ да извърши строителни и монтажни работи за обект: Жилищна сграда в недвижим имот, съставляващ у.п.и. IX876, квартал 78 по плана на с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас Iви етап“ и с административен адрес с. Люляково 8570, общ. Руен, обл. Бургас

Общественият достъп до съдържанието на цитираното в предходния абзац на настоящето съобщение разрешение за строеж и приложенията към него е осигурен в работно време в стая №23, етаж 02, находяща се в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 като лице за контакти е определено арх. Айдън Сейдахмед Гюджен – главен архитект на Община Руен.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №10/18.04.2022 г.
Публикувано на 19 април 2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. 6 ЗУТ във връзка с писмо с изх. per. № ПД-250 (1)/17.02.2022 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж № 10/18.04.2022 г., с кооето разрешавам на Сали Мехмед Салим с постоянен адрес: с. Ябълчево 8542, общ. Руен, обл. Бургас, като собственик на процесния недвижим имот, и като възложител по чл. 161, ал. 1 ЗУТ да извърши строителни и монтажни работи за обект: Жилищна сграда в недвижим имот, съставляващ у.п.и. I80, квартал 29 по плана на с. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас “ и с административен адрес с. Ябълчево 8542, общ. Руен, обл. Бургас

Общественият достъп до съдържанието на цитираното в предходния абзац на настоящето съобщение разрешение за строеж и приложенията към него е осигурен в работно време в стая №23, етаж 02, находяща се в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 като лице за контакти е определено арх. Айдън Сейдахмед Гюджен – главен архитект на Община Руен.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №09/18.04.2022 г.
Публикувано на 19 април 2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. 6 ЗУТ във връзка с писмо с изх. per. № ПД-248 (1)/17.02.2022 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж №09/18.04.2022 г., с кооето разрешавам на Васви Ибрям Ахмед с постоянен адрес: с. Припек 8537, общ. Руен, обл. Бургас, като собственик на процесния недвижим имот, и като възложител по чл. 161, ал. 1 ЗУТ да извърши строителни и монтажни работи за обект: Жилищна сграда в недвижим имот, съставляващ у.п.и. VII149, квартал 20 по плана на с. Преображенци, общ. Руен, обл. Бургас и с административен адрес с. Преображенци 8541, общ. Руен, обл. Бургас

Общественият достъп до съдържанието на цитираното в предходния абзац на настоящето съобщение разрешение за строеж и приложенията към него е осигурен в работно време в стая №23, етаж 02, находяща се в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 като лице за контакти е определено арх. Айдън Сейдахмед Гюджен – главен архитект на Община Руен.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №08/13.04.2022 г.
Публикувано на 15 април 2022 г.

Прочети повече

Като главен архитект на Община Руен на основание чл. 149, ал. 6 ЗУТ във връзка с писмо с изх. per. № ПД-3146 (1)/21.12.2021 г. на РИОСВ – Бургас с настоящето съобщавам, че съм издал Разрешение за строеж № 08/13.04.2022 г., с кооето разрешавам на Дилявер Смаил Мустафа с постоянен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Изгрев“ № 02 като собственик на процесния недвижим имот, и като възложител по чл. 161, ал. 1 ЗУТ да извърши строителни и монтажни работи за обект: Жилищна сграда с магазини за промишлени стоки на приземното ниво в недвижим имот, съставляващ у.п.и. VII69, квартал 05 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас“

Общественият достъп до съдържанието на цитираното в предходния абзац на настоящето съобщение разрешение за строеж и приложенията към него е осигурен в работно време в стая №23, етаж 02, находяща се в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май“ № 18 като лице за контакти е определено арх. Айдън Сейдахмед Гюджен – главен архитект на Община Руен.

Покана
Публикувано на 21 март 2022 г.
Относно: Предоставяне на оферти за избор на изпълнител за принудително
изпълнение на влязла в сила Заповед № РД-08-743/22.11.2021г. на Кмета на Община Руен, по принудително премахване на незаконен строеж: „едноетажна масивна постройка без покрив“, находящ се в у.п.и. IX439 , кв. 29 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас.

Прочети повече

Община Руен уведомява всички строителни фирми и организации, че във връзка с дейността по премахване на незаконни строежи и части от тях, уредени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба за принудително премахване на Община Руен, набира оферти от строителни фирми за извършване на дейността по принудително премахване на незаконен строеж: „едноетажна масивна постройка без покрив“, находящ се в у.п.и. IX439, кв. 29 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас.
Офертите се приемат всеки работен ден от 08:00ч! до 17:00ч. в ст. 39, в двуседмичен срок от публикуване на настоящата покана.
Допълнителна информация относно вида и местоположението на незаконния строеж може да получите всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч. в ст. 39, тел. 05944/ 6233, вътрешен 139, Отдел „ТСУ”, лице за контакт Ахмед Ахмед- член на комисията по установяване на незаконно строителство.
Количествена сметка

Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.
Приложение към Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за 2017 – 2020 г.

Оценка за въздействие

Публикувано на: 20 април 2018 г.

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Руен

Коментарите са затворени.