Патронажна грижа

“Патронажна грижа +” за възрастни хора и лица с увреждания в община Руен

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – 3 ЕТАП

Община Руен СТАРТИРА ТРЕТИ ЕТАП НА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ по проект по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020г по процедура № BG05M90P001 -6.002 “Патронажна грижа+” съгласно подписан договор от 23.07.2021 г с Министерство на труда и социалната политика.
Търсят се лица за следните дейности:
1. Дейности на медицински специалисти . Основни дейности осъществяване от специалисти по здравни грижи: запознаване на потребителите на патронажната грижа по промоция, профилактика, превенция и други дейности които ще осъществяват; даване на указания при необходимост от вземане на материал за медико-биологични изследвания; оценка на здравните проблеми и съветване на потребителите; превенция на злокачествени заболявания; предоставяне на съвети за хигиена и хранене; медицински и здравни грижи и дейности; манипулации и други съгласно Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни хора и хора с увреждания одобрена от M3. Работата е за 2-ма специалисти и ще се работи с „граждански договор”. Заплащане – до 500лв месечно, в т.ч. осигуровки.
2. Дейности по предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране. Работата е за 1 специалист с професионална квалификация „психология”, който ще работи с „граждански договор”. Заплащане – до 400 лв, месечно, в т.ч. осигуровки
3. Изискващи се документи:
– заявление -писмо свободен текст;
– автобиография/CV
– копие на диплома за медицински образование като медицинска сестра, съответно като психолог.
Срокове за подаване на документи: до 17.00 часа на 23.11.2021 г
Място на приемане на документите: в Информационен център на община Руен,
За информация Снежана Панайотова-тел.0885909750;

Информационен лист

“Патронажна грижа +” за възрастни хора и лица с увреждания в община Руен

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – 2 ЕТАП

Община Руен СТАРТИРА ВТОРИ ЕТАП НА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ по проект по Оперативна программа «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020г по процедура № BG05M90P001 -6.002 «Патронажна грижа+” съгласно подписан договор от 23.07.2021 г с Министерство на труда и социалната политика.
Набират се лица за следните длъжности:
1. Домашен помощник – от 6 до 12 бр максимум. Работата е почасова, като услугата в домашна среда за един потребител е не повече от 2 часа дневно. Задължения: предоставяне и събиране на информация; поддържане лична хигиена на потребителя и в помещението; закупуване на продукти и вещи; съдействие при приготвяне на храна, помощ при хранене; съдействие при настаняване н лечебно заведение и при грижа в болница; оказване на помощ при придвижване, при прием на медикаменти; подпомагане на специалиста по здравни грижи, на психолога и специалиста по социални дейности при осъществяване на действията им в дома на потребителя; мероприятия по дезинфекция; подкрепа при комуникация с институции и служби и др. Заплащане – 4.75лв на час по трудово правоотношение.
2. Разносвач – 10 бр на половин работен ден – 4ч. по трудово правоотношение. Задължения: доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, вкп. лекарства /закупени със средства на потребителите или други средства, различни от тези по настоящата операция/, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги / закупени със средства на потребителите или други средства, различни от тези по настоящата операция/.Заплащане: 360.00лв месечно.
Подбора ще се извърши на 2 етапа. Първи етап е подбор по документи. Втори етап е събеседване с одобрените на първи етап кандидати.
Изискващи се документи:
-заявление по образец;
-автобиография/CV]
-трудова книжка доказваща стаж за длъжността – копие -диплома за средно или основно образование – копие
Срокове за подаване на документи: до 17.00 часа на 15.11.2021 г
Място на приемане на документите: в Информационен център на община Руен,
За информация Снежана Панайотова-тел.0885909750; Мийрем Иб-тел.0888977007; Мийрем Сали -тел.0885909755

Информационен лист

“Патронажна грижа +” за възрастни хора и лица с увреждания в община Руен

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

Община Руен СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ по проект по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020г по процедура № BG05M90P001-6.002 «Патронажна грижа+” съгласно подписан договор от 23.07.2021 г с Министерство на труда и социалната политика.
Основните дейности по проекта са:
– предоставяне на БЕЗПЛАТНИ здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Руен, считано от 01.12.2021 г;
– предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране;
Очакваме заявления от кандидат потребители – лица с увреждания или възрастни хора в невъзможност от самообслужване за период от 12 месеца чрез осигуряване на почасови услуги патронажни грижи за хора с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни заболявания в техните домове. На нуждаещите се лица декларирали желание за ползване на услугата ще се предоставя безплатно здравно-социална услуга или само здравна или само социална услуга в зависимост от необходимостта и избягване дублиране на дейности по ЗЛП и ЗСУ, съгласно разписана Методика за предоставяне на патронажна грижа по домовете на възрастните хора и хора с увреждания в рамките на до 2 часа дневно.
Потребителите на услугата в проекта ще се приемат чрез подписване на Декларация за информирано съгласие, Заявление – Приложение 1 , с приложено решение от ТЕЛК , или с епикриза, или с друг документ описващ заболяване или невъзможност за самообслужване..
Срокове за подаване на документи:
– за ползване на здравно-социална услуга – 30.10.2021 г и до всяко 30 число на месеца.
Във всяко кметство и в общинския център на община Руен можете да получите формулярите публикувани по долу и повече информация за проекта.. Необходимите документи могат да се изпращат чрез кмета на кметството или по други лица до община Руен.
Място на приемане на документите: в Информационен център на община Руен, както и при Мийрем Иб-тел.0888977007, Мийрем Сали —тел.0885909755 и Снежана Панайотова- тел.0885909750

Информационен лист

Заявление – Приложение 1
Декларация за информирано съгласие

“Патронажна грижа +” Нов проект за подкрепа на възрастните

На 23.07.2021 г. Кметът на Община Руен и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха административен договор № BG05M90P001-6.002-0168-С01 за безвъзмездна финансова помощ, в размер на 134 043.84 лева, за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Руен“, по Процедура „Патронажна грижа +“, от приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез преодоляване на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез социални услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19

Информационен лист

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Руен
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Руен – компонент 4

В продължение на проект по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020г е подписано Допълнително споразумение № 3 към договор № BG05M9OP001-2.040-0053-C01, по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” Съгласно условията в споразумението се удължава срока за предоставяне на здравно-социалната услуга от община Руен за още 6 месеца, считано от 21 септември 2020г.

Информационен лист

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Руен
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Руен – компонент 3

Информационен лист

Заявления за включване в проекта

Място на приемане на документите: в Информационен център на община Руен, както и при Мийрем Иб-тел.0888977007, Мийрем Сали –тел.0885909755 и Снежана Панайотова-тел.0885909750.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Руен

Информация за прием на документи

Декларация за информирано съгласие

Място на приемане на документите: в Информационен център на община Руен, както и при Мийрем Иб-тел.0888977007, Мийрем Сали –тел.0885909755 и Снежана Панайотова-тел.0885909750.

Коментарите са затворени.