Правилник

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУЕН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(Приет с Решение №6 от Протокол 3/06.12.2019 год.; изм. с Решение №155 от Протокол 20/09.03.2021 г.)

Коментарите са затворени.