Проекти

ОПАК BG051PO002/13/2.2-11
ОПАК BG051PO002/13/1.3-07

 

 

 

 

Община Руен, област Бургаска е одобрена по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с определен срок за кандидатстване, по приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, към Министерство на финансите, по ОП «Административен капацитет»

Наименование на проекта: «Устойчиво развитие и прилагане на ефективни механизми през периода 2014-2020г.»

 

Във връзка с разработването на Общинския план за развитие на община Руен през периода 2014-2020г. към проекта по приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, към Министерство на финансите, по ОП «Административен капацитет» е необходимо да се направи анкетно проучване. Анкети за попълване от:

ОПРР

 

 

Прессъобщение: Община Руен в партньорство с общините Айтос и Поморие организира експедиентски културно – познавателен тур в периода 13 – 15 юни 2014 г. В тура ще се включат пътнически агенти, автори на пътеводители, туроператори и туристически агенти. Експедиентският тур включва посещение на манастира „Св Георги Победоносец”, архитектурен ансамбъл „Стари Поморийски къщи”, църквата „Преображение Господне”, историческия музей в гр. Поморие, тракийската култова сграда „Хероон”, античната куполна гробница в местността „Палеокастро”, „Музей на солта”, останките от античната крепост „Аетос”, къщата – музей „Петър Станев” етнографски комплекс „Генгер”, манастир „Св.Св. Йоаким и Анна”, етнографската сбирка в с.Люляково, община Руен Експедиентският тур е в рамките на проект: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011.

Общините Поморие, Айтос и Руен представиха на пресконференция, на 16.10.2012 г. общ проект за развитие на туризма. Проектът е по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011 и е на стойност 477 096 лв., с продължителност 24 месеца.

Одобрен е проект “РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА”, Внесен в Министерство на регионалното развитие и благоустройство по ОП „Регионално развитие 2007-2013”, приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинации”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинации”.

 

Програма за трансгранично сътрудничество

Покана: На 05.09.2014г. от 11:00часа в Ритуалната зала на община Руен ще се проведе пресконференция ПО ПРОЕКТ: „СЪЗДАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО- КУЛТУРНА ВИЗИЯ ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ- ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВЕ РАЗЛИЧНИ ПРАКТИКИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” номер на проекта 2007CB16IPO008-2013-3-119, акроним на проекта ЕХРО

 

2007CB16IPO008-2013-3-119

Прессъобщение:На 03.06.2016 г. ще се проведе Заключителна пресконференция в Ритуална зала на община Руен, по проект 2007CB16IPO008-2013-3-119 „СЪЗДАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО- КУЛТУРНА ВИЗИЯ ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ- ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВЕ РАЗЛИЧНИ ПРАКТИКИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН”, по програма ТГС-РБългария и РТурция, на МРРБ. Проектът беше с продължителност 24 месеца, изпълнението и приключва на 04.0.2016 г.
Моля желаещите да заповядат в Ритуалната зала на община Руен.

Прессъобщение:От 28.05.2015 г до 30.05.2015 г. ще се проведе тридневно обучение по проект 2007CB16IPO008-2013-3-119 „СЪЗДАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО- КУЛТУРНА ВИЗИЯ ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ- ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВЕ РАЗЛИЧНИ ПРАКТИКИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН”

Проведено тридневно обучение в община Къркларели по проект: 2007CB16IPO008-2013-3-119 „СЪЗДАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО- КУЛТУРНА ВИЗИЯ ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ- ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВЕ РАЗЛИЧНИ ПРАКТИКИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН”

Покана: На 05.09.2014г. от 11:00часа в Ритуалната зала на община Руен ще се проведе пресконференция ПО ПРОЕКТ: „СЪЗДАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО- КУЛТУРНА ВИЗИЯ ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ- ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВЕ РАЗЛИЧНИ ПРАКТИКИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” номер на проекта 2007CB16IPO008-2013-3-119, акроним на проекта ЕХРО

 

2007CB16IPO008-2013-3-118

Прессъобщение: На 03.11.2015г./Вторник/ от 11:00часа в Ритуалната зала на община Руен ще се състои заключителна пресконференция по проект 2007CB16IPO008-2013-3-118 „По добро бъдеще за децата от общините Руен и Евренсекиз”, по програма ТГС- РБългария и РТурция, на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Всички желаещи могат да присъстват.

Прессъобщение: От 28.05.2015 г. до 30.05.2015 ще се проведе тридневно обучение в Община руен по проект 2007CB16IPO008-2013-3-118 “По-добро бъдеще за децата от общините Руен и Евренсекиз”, по програма ТГС – РБългария и РТурция, на Министерството на регионалното развитие.

Проведено тридневно обучение в Община Евренсекиз по проект: Н2007CB16IPO008-2013-3-118 “По-добро бъдеще за децата от общините Руен и Евренсекиз”

Покана: На 8 декември 2014 г. /понеделник/ в 13.00 часа в Общинска администрация Руен, с. Руен, ще се проведе пресконференция във връзка с началото на проект 2007CB16IPO008-2013-3-118 “По-добро бъдеще за децата от общините Руен и Евренсекиз”, между община Руен и община Евренсекиз, Турция.

Програма за провеждане на начална пресконференция по проект 2007CB16IPO008-2013-3-118 “По-добро бъдеще за децата от общините Руен и Евренсекиз”

Програма за развитие на селските райони
ОП за Развитие на човешките ресурси 2014-2020

Независим живот

Информация за предстояща заключителна пресконференция по проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен”

Информация за напредъка по проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен” за месец февруари 2018 г.

Информация за напредъка по проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен” за месец януари 2018 г.

Информация за напредъка по проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен” за месец ноември и месец декември

Община Руен продължава успешно изпълнението на проектните дейности по проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен”

Община Руен продължава изпълнението на проектните дейности по проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен” и през месец август 2017 г.

Община Руен продължава изпълнението на проектните дейности по проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен” и през месец юли 2017 г.
Община Руен продължава изпълнението на проектните дейности по проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен” и през месец юни 2017 г.
Община Руен продължава изпълнението на проектните дейности по проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен” и през месец май 2017 г.

Протоколи на класираните кандидати за соц. работник.

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДЛЪЖНОСТ: “СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”

Необходими документи за кандидатстване и изисквания за кандидатстване: Изтегли

 

ОБЩИНА РУЕН
ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ НОВОСЪЗДАДЕНИЯТ “ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РУЕН” И ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ.

И през м. февруари продължава предоставянето на интегрирани социални услуги от новосъздаденият “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

10 януари 2016
PDF версия

ОБЩИНА РУЕН
ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ НОВОСЪЗДАДЕНИЯТ “ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РУЕН” И ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ.

И през м. януари продължава предоставянето на интегрирани социални услуги от новосъздаденият “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

17 февруари 2016
PDF версия

 

Протокол на окончателното класиране на кандидатите за длъжността “Управител” за проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен

Протокол на класираните кандидати за длъжността “Управител” за проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен

ОБЩИНА РУЕН
ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ НОВОСЪЗДАДЕНИЯТ “ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РУЕН” И ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ.

И през ноември продължава предоставянето на интегрирани социални услуги от новосъздаденият “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Публикувано от: Н. Юсуф |08 ноември 2016|
PDF версия

ОБЩИНА РУЕН
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РУЕН:

 

 1. Управител

Необходими документи за кандидатстване и изисквания за кандидатстване: Изтегли
Публикувано от: Н. Юсуф |1 ноември 2016|

Информация относно напредъка по проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен”

Списък на потребители и лични асистенти, с които ще бъдат сключени договори по проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен”

Списък на потенциалните потребители според количествената оценка на потребността им от достъп до почасови услуги

Списък на допуснатите кандидати за лични асистенти и домашни помощници до събеседване пред комисия за оценка

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Управител” за проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Медицинска сестра” за проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Социален работник” за проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Психолог” за проект “Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен

 

 

ОБЩИНА РУЕН
ОБЯВЯВА ВТОРИ ЕТАП НА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧЕНИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РУЕН:

Във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0253„Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен”, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и на основание Заповед № EФ-02-4 от 20.06.2016г. на Кмета на община Руен, обявява втори етап на прием на заявления от кандидати, които желаят да бъдат назначени в Центъра за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен.

Публикувано от: Н. Юсуф |22 юли 2016|
Word версия

ОБЩИНА РУЕН
ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РУЕН”.

Информационната среща ще се проведе на 15.07.2016 г. /петък/, от 10,00 часа, в Ритуална зала на Община Руен.

Публикувано от: Н. Юсуф |11 юли 2016|
Word версия

 

ОБЩИНА РУЕН
ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ :

Във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0253„Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен”, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и на основание Заповед № EФ-02-4 от 20.06.2016г. на Кмета на община Руен, се обявява прием на заявления от кандидат – потребители на социални услуги

I.Целева група по проекта:

 1. Хора с увреждания;
 2.  Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.

В обхвата на проекта ще бъде включени 50 лица от целевите групи съгласно индивидуалната социална оценка. 25 лица ще бъдат назначени като лични асистенти и 25 като домашни помощници. Чрез проекта ще се предоставят интегрирани качествени социални и здравни услуги на 50 лица, в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.От една страна ще се осигури заетост на 50 безработни лица в трудоспособна възраст, а от друга ще се даде възможност на хората с увреждания да избират желаният и необходимият асистент.

II. Документи за кандидатстване:

 • заявление (по образец);
 •  документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи – етапна епикриза, други актуални епикризи;
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – (когато не се подава лично).
 • пенсионно разпореждане (актуално) или декларация за доход;
 • други документи

III. Срок и място за подаване на документите:

От 21.06.2016 г. до 20.07.2016 г. включително на адрес: с.Руен, ул.”Първи май” №18, Община Руен – 3 етаж,стая №36. За повече информация – телефон: 05944/6233

Необходими документи за кандидатстване: Изтегли

Публикувано от: Н. Юсуф |21 юни 2016|
Word версия

 

 

ОБЩИНА РУЕН
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РУЕН:

 

 1. Социален работник – 1 бр
 2. Медицински специалист – медицинска сестра/фелдшер – 1 бр
 3. Психолог – 1 бр
 4. Управител – 1 бр.
 5. Личен асистент – 25 бр.
 6. Домашен помощник – 25 бр

Необходими документи за кандидатстване: Изтегли

Публикувано на: 21 юни 2016
Word версия

 

ОБЩИНА РУЕН СТАРТИРА ПРОЕКТ “ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РУЕН” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.

Публикувано от: Н. Юсуф |16 юни 2016|
Word версия

На 15.06.2016 г. Кметът на община Руен подписа договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0253 – „Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен” с Министерство на труда и социалната политика, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е на обща стойност 422 763,22 лева, а срокът на изпълнение е 21 месеца.
Ще се създаде Център за почасово предоставяне на социални и здравни услуги в с.Руен. За целта ще се назначат Управител, психолог, медицинска сестра и социален работник, като по този начин ще се гарантира интегриран и иновативен подход при предоставяне на услугата.
Основна част от бюджета на проекта е предвидена за предоставяне на интегрирани социални услуги в домашна среда за постигане на по – добро качество на живот на хората с увреждания и възрастните хора в общината. Проектът е насочен към осигуряване на достъп до дългосрочна и качествена социална и здравна грижа на хора с увреждания и хора над 65 години с невъзможност за самообслужване. В същото време проектът ще осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, предоставящи социални и здравни услуги в домашна среда. Като цяло реализацията на проект от такъв мащаб ще допринесе за създаване на качествен и устойчив модел на интегрирани общински социални услуги в Община Руен.Центърът за услуги в домашна среда ще разшири и доразвие своята дейност в подкрепа на лицата, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си с цел оптимално задоволяване на потребностите им.

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане
„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г. за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г.
„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019”, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г. за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г.
Информация относно напредъка по изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Руен“
Публикувано на: 25 февруари 2019 г.

Протокол от работа на комисия на социална услуга “Обществена трапезария”
Публикувано на: 12 юли 2018 г.
Списък на одобрените потребители на социална услуга “Обществена трапезария”
Публикувано на: 12 юли 2018 г.

 

Заповед за определяне на спечелил на конкурс за възлагане на управлението на социална услуга “Обществена трапезария”
Публикувано на: 18 април 2018 г.

 

Община Руен започва прием на заявление за „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“

Община Руен , в качеството си на партньорска организация, започва прием на Заявления -декларация

1.Обществената трапезария ще предоставя топъл обяд в календарните дни от седмицата, за период от 01 юни 2018 до 30 април 2020 г. на основни и допълнителни целеви групи:

Основна целева група:

• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
• Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си;

При неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, той ще бъде разпределян на представители от следната допълнителна целева група:

• Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, (ДВ, бр. 49 от 2008);
• Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
• Лица и семействата, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от ЗСПД;
• Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски доходи и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ;
• Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д ЗСПД;
• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД).
• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.

Дейността ще обхване 1500 потребители от територията на всички населени места в Община Руен

2. Необходими документи за кандидат-потребителите на операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд”:

заявление-декларация
– документ за самоличност
– документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител;
– експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/копие/;медицински протокол на ЛЛК/копие/;
– други медицински документи – актуална епикириза и др.;
– удостоверение за настойничество/попечителство/копие/.

Приемът на документи ще започне от 12.04.2018 и ще приключи в срок до 17.00 часа на 20 април 2018г.включително. Желаещите трябва да попълнят заявление-декларация

Заявление-декларация може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Руен, да бъде получено на хартия от стая № 36,от информационния център на общна Руен или от кметствата в населените места на Община Руен.

 

Община Руен обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019”, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г. за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г.

Приложение 1
Приложение 2

Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

Коментарите са затворени.