Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: ““Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за ученици от І-ви до VІІІ-ми клас включително по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованиетов средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ и приготвяне и доставка на закуски за деца от ПГ и учевици от І-ви до ІV-ти клас на ОУ „Димитър Полянов“ с. Трънак по обособени позиции, както следва: І-ва обособевна позиция – „Доставяне на приготвена храна за обедно хранене за ученици от ОУ „Димитър Полянов“ с. Трънак по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. ІІ-ра обособена позиция – „Доставка на приготвени закуски за деца от ПГи ученици от І-ви до ІV-ти клас на ОУ „Димитър Полянов“ с. Трънак“. “

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „”Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за ученици от І-ви до VІІІ-ми клас включително по проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованиетов средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” и приготвяне и доставка на закуски за деца от ПГ и ученици от І-ви до ІV-ти клас на ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак по обособени позиции, както следва: І-ва обособевна позиция – “Доставяне на приготвена храна за обедно хранене за ученици от ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак по проект “Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОП “Развитие на човешките ресурси”. ІІ-ра обособена позиция – “Доставка на приготвени закуски за деца от ПГи ученици от І-ви до ІV-ти клас на ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак”.

Електронна преписка

 

  • Протокол
    Публикувано на:четвъртък, 30 октомври 2014, 13:39
  • Договор
    Публикувано на:Понеделник, 22 февруари 2016

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9034830

Коментарите са затворени.