Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обособени позиции, както следва:

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма “а” с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обособени позиции, както следва:

  1. Специализиран превоз на учениците на ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак – 58 км. пробег по разписание;
  2. Специализиран превоз на учениците на ОУ “Реджеб Кюпчу” с. Сини рид – 36 км. пробег по разписание

Електронна преписка

Коментарите са затворени.