Старши експерт в отдел Гражданско състояние и гражданска регистрация

Община Руен обявява конкурс за длъжността “Старши експерт” в отдел „Гражданско състояние и гражданска регистрация””

Публикувано на 18 май 2022 г.
1. Община Руен обявява конкурс за длъжността “Старши експерт” в отдел „Гражданско състояние и гражданска регистрация” по служебно правоотношение.

Прочети повече

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
– да е пълнолетен български гражданин;
– да не е поставен под запрещение;
– да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода ;
– да не е лишавано по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
– да притежава висше образование, ОКС-бакалавър;
– да има придобит професионален опит минимум 1 години.
3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията; интервю
На основание чл.14,ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигане на равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Необходими документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са:
– заявление по чл.17, ал.2 от Наредбата;
– декларация от лицето за неговото гражданство, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
– автобиография;
-копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, ако има такава.
– копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Документите следва да бъдат представени в деловодството на Информационен център и административно обслужване на община Руен на адрес: с.Руен, ул. „Първи май” № 18 в срок 14 дни от датата на публикуване на обявлението в Административния регистър, лично или чрез пълномощник. При подаване на документи с пълномощно, се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса. Кандидатите могат да подават документите и по електронен път, на официалния ел.адрес на община Руен – [email protected] , като в този случай заявление за участие в конкурса по чл.17, ал.2 и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКППДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на административната сграда на общината, на интернет страница: https://www.obstinaruen.com .
7. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
-оказва съдействие при организиране и координиране на цялостната дейност в отдел „ГСГР”;
-извършва организационни и контролни дейности, пряко свързани с административното обслужване на потребителите на услуги по гражданско състояние и гражданска регистрация;
– поддържа в актуално състояние Национална база данни „Население” до където има достъп;
– извършва дейности които са възложени от кмета на общината като длъжностно лице по гражданско състояние;
– организира и изпълнява дейности по документооборота и архивната дейност на отдела;
– подпомага и координира работата на специалистите по кметства с делегирани функции по ЗГР ;
– Изпълнява и други конкретни възложени задачи, свързани с длъжността, или които произтичат от нормативните документи и подзаконови такива свързани с гражданска регистрация и гражданско състояние на населението.
8. минималният размер на основаната заплата за длъжността съгласно КДА – Степен І на Експертно ниво 6
тел. за контакти: 05944/6449

Коментарите са затворени.