Услуги по устройство на територията

Списък с услуги с бързи връзки към всяка една:

Издаване на скица на недвижим имот
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Квитанцияа за платена такса;
– Искане – Бланка 3.1 Искане за издаване на скица за недвижим/и имот/и;
– Копия от документите за собственост на имота или нотариално заверена декларация за владеене при липса на собственик на имот.
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни / бърза – 3 раб. дни / експресна- в рамките на работния ден
Такса: 10.00 лв./15.00 лв./ 20.00 лв.
Срок на валидност: 6 месеца
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице: Мл.експерт в дирекция УТИДЕ

Издаване на виза за проектиране с указан начин на застрояване
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Квитанция за платена такса;
– Искане – Бланка 4.1 – на основание чл.140 от ЗУТ
– Копия от документите за собственост на имота
– Удостоверение за наследници (при необходимост)
– При строеж, реконструкция, преустройства в съсобствени обекти и помещения, се представя изричното писмено нотариално заверено съгласие на съсобствениците
– Разрешение за строеж или акт за узаконяване на съществуващи сгради в имота
Срок за изпълнение: 14 дни
Такса: 30.00 лв.
Срок на валидност: 6 месеца
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице: Гл.архитект на Община Руен

Пре-заверяване на скици, от издаването на които е изтекъл 6-месечен срок
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Квитанция за платена такса;
– Искане – свободен текст
– Оригинал на скицата;
Срок за изпълнение: 1 ден
Такса: 5.00 лв.
Срок на валидност: 6 месеца
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице: Гл.архитект на Община Руен

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по УТ
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Квитанция за платена такса;
– Искане – Бланка 15.1

Срок за изпълнение: обикновена-7 дни; бърза – 3 дни, експресна – в рамките на работния ден
Такса: 5.00 лв./7.50 лв./ 10.00 лв
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице:
– Гл.архитект на Община Руен
– Директор на дирекция „УТИДЕ”

Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Квитанция за платена такса;
– Искане –свободен текст
Срок за изпълнение: обикновена-7 дни;
Такса: 5.00 лв.
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице: – Гл.архитект на Община Руен

Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др.
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен и съгласно чл.56 от ЗУТ

Необходими документи:
– Квитанция за платена такса;
– Искане – Бланка 25.1
– Документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител/
Срок за изпълнение: 7 дни;
Такса: 50.00 лв.
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице: – Гл.архитект на Община Руен

Издаване /пре-заверка/ на разрешение за строеж / в т.ч. ремонт и преустройство/ на сгради и помещения и подземни проводи и съоръжения
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Квитанция за платена такса;
– Искане – Бланка 9.2
Срок за изпълнение: 14 дни;
Срок на валидност:
– 3 години, ако строителството не е започнало
– 5 години, ако строителството е започнало, но не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице: – Гл.архитект на Община Руен

Цялостна процедура по разглеждане изменение на действащи ПУП по взаимно съгласие
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Квитанция за платена такса;
– Искане – Бланка 8.1, подписано от всички заинтересувани собственици;
– Проект за ПУП или неговото изменение – 3 бр. папки;
– Съгласувателни писма /при необходимост/ от РЗИ, КАТ, РИОСВ, ВиК ООД, РС или РУ “ПБЗН”, , КЕЦ и др.
Срок за изпълнение: 3 месеца;
Срок на валидност: До следваша промяна
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице: – Гл.архитект на Община Руен

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по УТ
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Квитанция за платена такса;
– Искане –свободен текст
Срок за изпълнение: 1 месец;
Срок на валидност: за удостоверението – до края на календарната година при условие, че не са настъпили промени на обстоятелствата при които е издадено удостоверението
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице: – Гл.архитект на Община Руен

Издаване на удостоверения за идентичност на недвижим имот
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Квитанция за платена такса;
– Искане
Срок за изпълнение: 7 дни;
Такса: 5,00 лв.
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице: – Гл.архитект на Община Руен

Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие от ЕСУТ /в т.ч. проекти за узаконяване/
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Квитанция за платена такса;
– Искане – Бланка 17.2,
Срок за изпълнение: 14 дни/1 месец;
Срок на валидност: 1 година;
Такса: За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и вписване на забележки към влязло в сила разрешение за строеж – при наличие на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите – 50.00 лв. и при оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите от Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ – Руен както следва: за жилищни сгради – 1.00 лв на кв.м.; при всички останали сгради – 2.00 лв. на кв.м. и при линейни обекти – 2.00лв на л.м., но не по-малко от 100.00 лв.
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице: – Гл.архитект на Община Руен

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти ІV категория
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Квитанция за платена такса;
– Искане – Бланка 22.1,
– Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.
– Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощяване или лиценз за упражняване на дейността, към която се прилагат;
Срок за изпълнение: 7 дни;
Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата;
Такса: 400.00 лв.
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице: – Гл.архитект на Община Руен

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти V категория
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Квитанция за платена такса;
– Искане – Бланка 23.1,
– Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.
– Разрешение за строеж /акт за узаконяване;
– Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
– Заверена заповедна книга;
– Акт обр.14 за приемане на конструкцията;
– Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения.
– Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.
– Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.
– Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. – Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа;
– Екзекутивна документация
Срок за изпълнение: 7 дни;
Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата;
Такса: 100.00 лв.
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице: – Гл.архитект на Община Руен

Издаване на удостоверения за търпимост.
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Квитанция за платена такса;
– Искане – Бланка 1.1,
Срок за изпълнение: 1 месец;
Такса: 20,00 лв;
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице: – Гл.архитект на Община Руен

Издаване на удостоверение по чл.54а, от ЗКИР
Правно основание: ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Искане – Бланка 21.2,
– Квитанция за платена такса;
– Документ за собственост;
– Екзекутивно геодезическо заснемане;
Срок за изпълнение: 1 месец;
Такса: 10,00 лв;
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице: – Гл.архитект на Община Руен

Отразяване на промени в собствеността на недвижими имоти,
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Искане – Бланка 16.1,
– Документ за собственост;
Срок за изпълнение: 7 дни;
Такса: няма
Място:
– За подаване на документи – Информационен център и обслужване на граждани / ИЦОГ//в сградата на Община Руен
– За допълнителна информация – ИЦОГ, тел. 05944 6233, вътрешен 139.
Отговорно лице:
– Директор на д-я “УТИДЕ”
– Главен архитект

Заверяване на данъчни декларации
Правно основание: ЗУТ, ЗМДТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Руен

Необходими документи:
– Попълнена данъчна декларация
Срок за изпълнение: няма
Срок на валидност: До промяна на обстоятелствата
Такса: 2,00 лв.
Отговорно лице:
– Мл. експерт в Дирекция “УТИДЕ”;

ОПИС НА БЛАНКИТЕ, КАСАЕЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УТ

Бланка 1.1. Искане за издаване на удостоверение за търпимост – такса – 20,00 лв.
Бланка 2.1. Декларация за период на извършване на строеж/ и – такса – няма
Бланка 3.1. Искане за издаване на скица на недвижим/ и имот/ и. – такса – 10,00 лв.
Бланка 4.1. Искане за издаване на виза за проектиране – такса – 30,00 лв.
Бланка 5.1. Искане за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – такса – 50,00 лв.
Бланка 6.1. Искане за одобряване на проект за проект за подробен устройствен план (ПУП) – такса – 30,00 лв.
Бланка 7.1. Искане за разрешаване и възлагане изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП) – такса – 50,00 лв.
Бланка 8.1. Искане за одобряване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП) – такса – 30,00 лв.
Бланка 9.2. Искане за издаване на разрешение за строеж едновременно със съгласуване и одобряване на инвестиционен проект – издаване на разрешение за строеж – 10,00 лв. и съгласуване и одобряване на инвестиционен проект – при наличие на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите – 50,00 лв. и при оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите от ОЕСУТ – Руен както следва: за жилищни сгради – 1,00 лв. на кв.м.; при всички останали сгради 2,00 лв. на кв.м. и при линейни обекти – 2,00 лв. на л.м., но не по-малко от 100,00 лв.
Бланка 10.2. Искане за издаване на разрешение за строеж – такса – 10,00 лв.
Бланка 11.1. Искане за издаване на разрешение за строеж без съгласуване и одобряване на инвестиционен проект – такса – 30,00 лв.
Бланка 12.2. Искане за презаверяване на разрешение за строеж, чието правно действие е изтекло – такса – 5,00 лв.
Бланка 13.1. Искане за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) – такса – няма
Бланка 14.2. Искане за издаване на разрешение за строеж едновременно със съгласуване и одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) – такса – дължимите такси по бланка 9, увеличени с 30%.
Бланка 15.1. Искане за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията (УТ) – 5.00 лв.
Бланка 16.1. Искане за акт за попълване (поправяне) на одобрен кадастрален план (КП) – – няма
Бланка 17.2. Искане за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и вписване на забележка към влязло в сила разрешение за строеж – при наличие на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите – 50,00 лв. и при оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) – Руен както следва: за жилищни сгради – 1,00 лв. на кв.м.; при всички останали сгради 2,00 лв. на кв.м. и при линейни обекти – 2,00 лв. на л.м., но не по-малко от 100,00 лв.
Бланка 18.1. Искане за предоставяне на копия от документи по Закона за устройство на територията (ЗУТ) – 5,00 лв.
Бланка 19.1. Искане за премахване, преместване и/ или окастряне на дълготрайна дървесно-храстова растителност и озеленени площи – 20,00 лв./ 1 бр. дърво.
Бланка 20.1. Искане за издаване на удостоверение за предадена екзекутивна документация за строеж – няма
Бланка 21.2. Искане за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) – 10,00 лв.
Бланка 22.1. Искане за регистриране на строеж ІVта категория и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация – 400,00 лв.
Бланка 23.1. Искане за регистриране на строеж Vта категория и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация – 100,00 лв.
Бланка 24.1. Информиране за премахване на собствен/ и строеж/ и – няма
Бланка 25.1. Искане за издаване на разрешение за поставяне – 50.00 лв.
Бланка 26.1. Искане за регистриране на преместваем търговски обект и издаване на удостоверение за въвеждането му в екплоатация – няма
Бланка 27.1. Искане за закупуване на придадено общински място към урегулиран поземлен имот (у.п.и.) – няма
Бланка 28.2. Дължима/ и такса/ и за извършване на исканите услуги съгласно Наредба № 02 от 2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Руен.

Коментарите са затворени.