Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документи за самоличност (лични карти) на встъпващите в брак;
 3. Документи за самоличност (лични карти) на свидетелите;
 4. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост);
 5. Декларация по чл. 9, ал.1, т.1 от СК – 2 бр. (по образец, подписва се пред дл. лице);
 6. Декларация по чл. 9, ал. 1, т. 3 от СК;
 7. Медицинско свидетелство (за всеки един от встъпващите в брак;
 8. Удостоверение за разрешение от районния съдия за сключване на граждански брак (за лица
  между 16 и 18 години);
 9. Нотариално заверена декларация за имуществени отношения (само при избран режим);
 10. Удостоверение от нотариуса относно датата на брачния договор и регистрационния му номер,
  както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района
  му на действие – ако е сключен брачен договор (чл. 9 СК);
 11. Документ за прекратен граждански брак (бракоразводно решение), когато бракът е
  последващ;
 12. Удостоверение за семейно положение, издадено от съответната държава (преведено и
  легализирано), за встъпващ в брак чужд гражданин;

Дължима такса: Безплатно;
срок на изпълнение : Веднага;

Информация за услугата

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;

Информация за услугата

2016 Издаване на удостоверение за наследници
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
30 дни – когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението, не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация
Информация за услугата

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Преведен и легализиран официален документ, от който да се види името, датата на раждане,
  полът и семейното положение на чуждия гражданин;
 4. Платена такса за административната услуга;
 5. *Забележка: Документите в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да
  отговарят на изискванията на съответните двустранни международни договори или на
  Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове и
  да бъдат снабдени с превод на български език.
  Когато едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин, е необходимо и неговото
  писмено съгласие, в свободен текст, за вписване на личните му данни в утвърдения образец

Дължима такса и срок на изпълнение :
20 /двадесет/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
30 /тридесет/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
40 /четиридесет/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;

Информация за услугата

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Документ за самоличност (лична карта) на починалото лице;;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за
  легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението
  ;
  /наследниците на починалото лице/;;
 3. Съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице или влязло в сила съдебно
  решение;

Дължима такса:
Безплатно.
Срок на изпълнение:
Веднага – когато документът се изисква за погребение на починалото лице;
До 48 часа
Информация за услугата

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;

Информация за услугата

2033 Възстановяване или промяна на име
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;

Дължима такса :
Безплатно
Срок на изпълнение :
30 дни
Информация за услугата

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;

Информация за услугата

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;

Информация за услугата

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;

Информация за услугата

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за промяна на режима на имуществените отношения между съпрузите;

Дължима такса :
Безплатно.;
Срок на изпълнение :
7 дни.
Информация за услугата

2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Документ за самоличност на родителите (лични карти);
 2. Съобщение за раждане; (прави се от ръководителя на лечебното заведение или на лицето, на коетосъс заповед е възложено това, когато раждането е станало в лечебно заведение; компетентно медицинско лице, когато раждането не е станало в лечебно заведение; длъжностното лице по гражданското състояние, когато в населеното място няма компетентно медицинско лице);
 3. Декларация за припознаване (в случаите, в които родителите нямат сключен граждански брак).

Дължима такса и срок на изпълнение :
7 дни – Актът за раждане се съставя въз основа на писмено съобщение в срок 7 дни, като денят на раждането не се брои.
Акт за раждане на мъртвородено дете се съставя въз основа на писмено съобщение не по-късно от 48 часа от раждането
Информация за услугата

2053 Припознаване на дете
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса:
Безплатно.;
Срок на изпълнение :
До 7 дни от раждането, ако припознаването е извършено преди съставяне на акта за раждане;
3 /три/ месеца – за припознаване извършено след съставяне на акт за раждане
Информация за услугата

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Постъпили по официален път писма/ Искане в свободен текст;
 2. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Декларация по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на
  регистъра на населението;
 4. Преведен и легализиран официален документ, от който да се види името, датата на раждане,
  полът и семейното положение на чуждия гражданин;
 5. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по
  образец, подадена лично пред органа, или с нотариална заверка на подписа; /по чл.92,ал.3 от ЗГР/
 4. Писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец,
  подадена лично или с нотариална заверка на подписа, когато собственикът или ползвателят на
  имота живее във фактическо съпружеско съжителство; /по чл.92,ал.6 от ЗГР/
 5. Документ за собственост;
 6. Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на
  социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;
 7. Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
 8. Копие на настанителна заповед – за ползвателите на общинско жилище (по служебен път).
 9. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
*За лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, таксата се намалява с 50 %.
*При неспазване на сроковете размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 20 на сто от пълния й размер.

Информация за услугата

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Легализиран и заверен превод на български език документ от акта за гражданско състояние
  (раждане, брак, смърт);

Дължима такса :
Безплатно
Срок на изпълнение :
7 дни
Информация за услугата

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по
  образец, подадена лично пред органа, или с нотариална заверка на подписа; /по чл.92,ал.3 от ЗГР/
 4. Писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец,
  подадена лично или с нотариална заверка на подписа, когато собственикът или ползвателят на
  имота живее във фактическо съпружеско съжителство; /по чл.92,ал.6 от ЗГР/
 5. Документ за собственост;
 6. Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на
  социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;
 7. Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
 8. Копие на настанителна заповед – за ползвателите на общинско жилище (по служебен път).
 9. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документи, издадени от „Гражданска регистрация”- (по служебен път);
 4. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
5 /пет/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
7,50 /седем лева и 50ст./ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
10 /десет/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Решение на съда или административен акт за промяна, допълнение, вписване или отбелязване в съставения вече акт;
 4. Официални документи;

Дължима такса:
Безплатно.
Срок на изпълнение :
7 дни.
Информация за услугата

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Подадено заявление за постоянен адрес или адресна карта за настоящ адрес.
 4. Документи по гражданско състояние (раждане, граждански брак, развод, смърт – за лицето и
  членовете на семейството).
 5. Удостоверение за придобиване (възстановяване) на българско гражданство, издадено от
  Министерство на правосъдието.
 6. Удостоверение (Разрешение) от Министерство на правосъдието за получаване на статут на
  бежанец или хуманитарен статут, или на които е предоставено убежище в РБ.
 7. Разрешение (Удостоверение) от Министерство на правосъдието за дългосрочно или постоянно
  пребиваване в Република България.

Срок на изпълнение и дължима такса:
4 /четири/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
6 /шест/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
8 /осем/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност *Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Оригинал от съдебното решение или заверено копие;
 4. Копие на протокол за назначаване на настойнически съвет или попечител и заместник-попечител /когато удостоверението се издава на основание чл. 155 от СК/ – /по служебен път/
 5. Удостоверение за наследници, при необходимост – /по служебен път/.
 6. Копие от Препис на Акт за смърт, при необходимост – /по служебен път/.

Срок на изпълнение и дължима такса:
Безплатно – 30 дни.:
Информация за услугата

Коментарите са затворени.