Административни услуги Кадастър

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Удостоверение за наследници при наследствен имот (по служебен път);
 4. Документ за собственост;
 5. Актуална скица на имота (по служебен път);
 6. Платена такса за административната услуга.

Дължима такса и срок на изпълнение :
………..
Информация за услугата

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
 4. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
 5. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
 6. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението;
 7. Покана за общо събрание на собствениците.
 8. Протокол от залепване на поканата.

Дължима такса и срок на изпълнение :
Безплатно
14 дни.
Информация за услугата

2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост;
 4. Скица от служба по Кадастър за територии при одобрена кадастрална карта за имота;
 5. Актуална скица на имота (по служебен път);
 6. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
5 /пет/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
7,50 /седем лева и 50ст./ – 3 дни /бърза услуга/;
10 /десет/ лева – 24 часа /експресна услуга/;
Информация за услугата

2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост;
 4. Удостоверение за наследници при наследствен имот (по служебен път);

Дължима такса и срок на изпълнение :
…………
Информация за услугата

Коментарите са затворени.