Административни услуги Контрол по строителството

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Разрешение за строеж /копие/;
 4. Геодезическо заснемане;
 5. Копие на виза за строеж.
 6. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
2,00 лв. х m’ (метър линеен), но не по-малко от 100,00 лева – 10 работни дни /обикновена услуга/;
……… лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
……… лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Строително разрешение /копие/;
 4. Геодезическо заснемане;
 5. Копие от одобрения (съгласуван) инвестиционен проект, съдържащ части: архитектурна, конструктивна, трасировъчен план и вертикална планировка, проект за организацията и изпълнението на строителството (ПОИС), технологична;
 6. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ново на строеж;
 7. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
………
Информация за услугата

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

На основание чл.156б от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е необходимо след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка да бъде одобрен План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве в зависимост от типа на строежа.
Информация за услугата

Коментарите са затворени.