Административни услуги Местни данъци и такси

Заявление за издаване на Персонален идентификационен номер;

Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци /само за услугите за сметосъбиране и сметоизвозване ;

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
1 /един / лева – 7 дни /обикновена услуга/;
1.50 /един лев и петдесет ст./ – 3 работни дни /бърза услуга/;
2 /два / лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
2 /два / лева – 7 дни /обикновена услуга/;
3 /три лева/ – 3 работни дни /бърза услуга/;
4 /четири / лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
2 /два / лева – 7 дни /обикновена услуга/;
3 /три лева/ – 3 работни дни /бърза услуга/;
4 /четири / лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
2 /два / лева – 7 дни /обикновена услуга/;
3 /три/ – 3 работни дни /бърза услуга/;
4 /четири / лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Срок на изпълнение :
Веднага;
Дължима такса:
….
Информация за услугата

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Приложени документи, съгласно искането
 4. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
5 /пет / лева – 7 дни /обикновена услуга/;
7.50 /седем лева и петдесет ст./ – 3 работни дни /бърза услуга/;
10 /десет / лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
2 /два/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
3 /три/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
4 /четири/ лева – 1 работен ден /експресна услуга
Информация за услугата

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
10 / десет/ лева – 5 дни /обикновена услуга/;
15 / петнадесет/ лева – 3 дни /обикновена услуга/;
20 /двадесет/лева –1 работен ден / експресна услуга /;
Информация за услугата

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Удостоверение за наследници /По служебен път/
 4. Копие на документи, удостоверяващи собствеността се прилагат към всички видове молби за
  данъчни оценки;
 5. Попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ
 6. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
10 / десет/ лева – 5 дни /обикновена услуга/;
15 / петнадесет/ лева – 3 дни /обикновена услуга/;
20 /двадесет/лева –1 работен ден / експресна услуга /;
Информация за услугата

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Удостоверение за наследници /По служебен път/
 4. Копие на документи, удостоверяващи собствеността се прилагат към всички видове молби за
  данъчни оценки;
 5. За данъчна оценка на незастроени терени извън строителни граници- копие на актуална скица
  /срок на валидност 6 месеца/;
 6. Таксационно описание и удостоверение за идентичност – за гори
 7. За данъчна оценка за учредено право на строеж- попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ;
 8. За данъчна оценка на незавършено строителство-попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на оценката, констативен протокол удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издаден от Община Руен /от района по местонахождение на имота/ Срока на валидност на констативния протокол е 3 месеца от датата на издаването му;
 9. За данъчна оценка на земеделски земи- удостоверение за характеристики на поземления имот
  и скица;
 10. За данъчна оценка по чл.3 от Приложение 2- попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на оценката, съдебно удостоверение /оригинал/ или удостоверение за започнала процедура за издаване на нотариален акт по обстоятелствена проверка;
 11. Попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ
 12. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
10 / десет/ лева – 5 дни /обикновена услуга/;
15 / петнадесет/ лева – 3 дни /обикновена услуга/;
20 /двадесет/лева –1 работен ден / експресна услуга /;
Информация за услугата

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Коментарите са затворени.