Административно-технически услуги Общинска собственост

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Актуална скица на имота (по служебен път);
 4. Документ за собственост – нотариален акт, съдебно решение, протокол за въвод във владение;
 5. Удостоверение за наследници (по служебен път);
 6. Платена такса за административната услуга.
 7. Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение при
  необходимост.

Дължима такса и срок на изпълнение :
………..
Информация за услугата

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Актуална скица на имота (по служебен път);
 4. Документ за собственост – нотариален акт, съдебно решение, протокол за въвод във владение;
 5. Платена такса за административната услуга.

Дължима такса и срок на изпълнение :
………..
Информация за услугата

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Актуална скица на имота (по служебен път);
 4. Документ за собственост – нотариален акт, съдебно решение, протокол за въвод във владение;
 5. Платена такса за административната услуга.

Дължима такса и срок на изпълнение :
………..
Информация за услугата

2059 Издаване на заповед за изземване на имот
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Актуална скица на имота (по служебен път);
 4. Документ за възстановено право на собственост или учредено право на ползване;
 5. Удостоверение за наследници (по служебен път);

Дължима такса и срок на изпълнение :
30 дни.
Безплатно.
Информация за услугата

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Актуална скица на имота (по служебен път);
 4. Документ за собственост на имота;
 5. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
………..
Информация за услугата

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Актуална скица на имота (по служебен път);
 4. Документ за собственост на имота;
 5. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
………..
Информация за услугата

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Актуална скица на имота (по служебен път);
 4. Документ за собственост на имота;
 5. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
1,00 лв./стр. – 7 дни /обикновена услуга/;
1,50 лв./стр. – 3 работни дни /бърза услуга/;
2 лв./стр. – 1 работен ден /експресна услуга/;
Информация за услугата

2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ, удостоверяващ доходите на семейството за последните 12 месеца, преди подаване на молбата;
 4. Документ от Бюрото по труда – Руен – за регистрация като безработен;
 5. Документ от Районно управление “Социално осигуряване” (РУСО) на Националния осигурителен институт (НОИ) – за получаване на пенсия или друг документ, удостоверяващразмер на доходите;
 6. Документ от Дирекция ”Социално подпомагане” – Руен – за това, че лицето получава целогодишно помощи за изисквания период по Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и Правилника за неговото приложение (ППЗСП), както и други документи, доказващи социално затрудненото положение;
 7. Документ от Трудово експертна лекарска комисия (ТЕЛК) – за определяне степента на нетрудоспособност, заверен и валиден към датата на подаване на молбата;
 8. Удостоверение от отдел “МДТ” към Община по постоянен, настоящ адрес и по месторождение за притежаваните недвижими имоти, ако регистрацията и месторождението не са в Община Руен /По служебен път/;
 9. Удостоверение по постоянен и настоящ адрес и месторождение от Агенция по вписванията за извършени разпоредителни сделки.
 10. Нотариално заверен действащ договор за наем за срок не по-малко от 2 години, преди подаване на молбата -/за лицата незаемащи жилищна площ или ползващи по настоящ адрес не по-малко от две години за жилища нежилищни помещения, като бараки, мази (изби),сутерени, тавански помещения, второстепенни постройки и др./
 11. Нотариално заверена декларация по образец за семейно и имотно състояние;
 12. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация и лични данни;

Дължима такса и срок на изпълнение :
Подаване на документи – до 31 декември на текущата година;
Разглеждане на документи от комисия- 2 месеца;
Обявяване на картотека –до 20 януари / В 14-дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да правят възражения по списъка до кмета на общината./
Утвърждаване на картотека – до 31 март.
Обжалване на картотеката – в 7-дневен срок от утвърждаване на картотеката.
Общински съвет се произнася по жалбите – не по-късно от 1 месец след изтичане на срока за обжалване.
Такса – Безплатно.
Информация за услугата

2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Молба-декларация /представя се от лицето/-2 бр., по одобрен от Министерството на правосъдието образец, заверено от ТДД;
 4. За сгради – строително разрешение, скица по ЗРП, респ. от СК – Руен.
 5. Удостоверение, че съгласно ЗРП не са провеждани отчуждителни мероприятия с имота, удостоверение за идентичност с последния кадастрален план на общината.
 6. Нотариално заверена декларация от молителя, че за имота не са провеждани отчуждителни мероприятия.
 7. Актуална скица на имота по действащия план на населеното място или от кадастралната карта (по служебен път);
 8. Удостоверение за наследници (по служебен път);
 9. Документ за собственост на имота;
 10. Други документи (при необходимост);
 11. Платена такса за административната услуга.
 12. Дължима такса и срок на изпълнение :
  6 /шест/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
  9 /девет/ лева – 3 работни дни /бърза услуга/;
  12 /дванадесет/ лева – 1 работен ден /експресна услуга/;
  Информация за услугата

2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите
2984 Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване

Коментарите са затворени.