Административни услуги Селско стопанство и екология

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга.

Дължима такса и срок на изпълнение :
Безплатно. /Съгласно чл. 8,т.4 от Закона за пчеларството за регистрация не се изисква такса/
Срок – 7 дни. /Съгласно чл.57,ал.2 от АПК/
Информация за услугата

2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост, – нотариален акт, договор за наем или договор за покупко – продажба.
 4. Скица на имота с нанесен маршрут
 5. Копие от документ, с който е разрешена горскостопанска, ловностопанска, селскостопанска или друга дейност.

Дължима такса и срок на изпълнение :
Безплатно.
Срок – 7 дни.
Информация за услугата

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Списък на лицата (до 20 души), извършващи събирането, който съдържа:
  Лични имена, № на документи за самоличност, постоянни адреси.
 4. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
1 ден – в случаите, когато не се изискват допълнителни справки;
5 дни – в случаите, когато се изискват допълнителни справки..
Информация за услугата

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост;
 4. Актуална скица, с дата не по-късна с повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
 5. Копие от протокола за трасиране границите на имота (по служебен път);
 6. Обезщетение за общинска растителност;
 7. Удостоверение за наследници, при наследствен имот (по служебен път);
 8. При повече от един собственик на имота, се прилага и декларация с тяхното съгласие;
 9. Строително разрешение при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура;
 10. Геодезично заснемане и експертно становище за състоянието на съществуващата растителност;
 11. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
Издаване на разрешително за сеч на дървета – 3,00лв.
за услугата по маркиране – 1.70 лв. за 1 кубик
за издаване на билет – 1, 25 лв.”
Информация за услугата

Коментарите са затворени.