Административни услуги Селско стопанство и екология

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост, – нотариален акт, договор за наем или договор за покупко – продажба.
 4. Скица на имота с нанесен маршрут
 5. Копие от документ, с който е разрешена горскостопанска, ловностопанска, селскостопанска или друга дейност.

Дължима такса и срок на изпълнение :
Безплатно.
Срок – 7 дни.
Информация за услугата

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Списък на лицата (до 20 души), извършващи събирането, който съдържа:
  Лични имена, № на документи за самоличност, постоянни адреси.
 4. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
1 ден – в случаите, когато не се изискват допълнителни справки;
5 дни – в случаите, когато се изискват допълнителни справки..
Информация за услугата

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост;
 4. Актуална скица, с дата не по-късна с повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
 5. Копие от протокола за трасиране границите на имота (по служебен път);
 6. Обезщетение за общинска растителност;
 7. Удостоверение за наследници, при наследствен имот (по служебен път);
 8. При повече от един собственик на имота, се прилага и декларация с тяхното съгласие;
 9. Строително разрешение при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура;
 10. Геодезично заснемане и експертно становище за състоянието на съществуващата растителност;
 11. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
Издаване на разрешително за сеч на дървета – 3,00лв.
за услугата по маркиране – 1.70 лв. за 1 кубик
за издаване на билет – 1, 25 лв.”
Информация за услугата

2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Коментарите са затворени.