Административно- технически услуги Устройство на територията

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост.
 4. Договор за наем.
 5. Съгласувана и одобрена схема.
 6. Одобрен проект в необходимия обхват
 7. Платена такса за административната услуга;

Дължима такса и срок на изпълнение :
50 /петдесет / лева – 7 дни /обикновена услуга/;
75 /седемдесет и пет/ – до 3 дни /бърза услуга/;
100 /сто / лева – 24 часа /експресна услуга/;
Информация за услугата

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Необходими документи за предоставяне на услугата:

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
Необходими документи за предоставяне на услугата:

1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
Необходими документи за предоставяне на услугата:

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
Необходими документи за предоставяне на услугата:

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документи за собственост на имота, право на строеж, пристрояване или надстрояване/
 4. Скица на имота, сградите и постройките от:
 5. – одобрена кадастрална карта от Служба по геодезия, картография и кадастър;
  – общинска служба „Земеделие” Община Руен.
  – от Община Руен/По служебен път/

 6. Скица с предложение за изменение на ПУП /ПРЗ/ по чл. 135(2) от ЗУТ изработено на одобрен
  кадастрален план и одобрена кадастрална карта.
 7. Нотариално заверено съгласие от заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ за изменение на
  ПУП по чл. 134(2), т. 6 от ЗУТ.
 8. Писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти , в които се
  иска застрояване, съгласно чл.21, ал.4 от ЗУТ;
 9. Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи в
  случаите по чл.17, ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ.;
 10. Удостоверение за наследници (при необходимост) /По служебен път/
 11. Платена такса за административната услуга.>

Дължима такса и срок на изпълнение :
14 дни /обикновена услуга/- 50лв.;
Информация за услугата

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
Необходими документи за предоставяне на услугата:

Информация за услугата

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общинитe
Необходими документи за предоставяне на услугата:

Информация за услугата

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
Необходими документи за предоставяне на услугата:

Информация за услугата

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост
 4. Актуална скица на имота
 5. Платена такса за административната услуга.>

Дължима такса и срок на изпълнение :
5 /пет/ лева – 14 дни /обикновена услуга/;
7,50 /седем лева и 50ст./ – 7 дни /бърза услуга/;
10 /десет/ лева – 3 дни /експресна услуга/;

Информация за услугата

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (лична карта) и/или нотариално заверено пълномощно, когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото. /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.;
 3. Виза за проектиране в случаите по чл.140, ал.3 от ЗУТ или ако е издадена такава по желание на възложителя
 4. Три копия от инвестиционен проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти на хартиен и електронен носител: архитектура; конструктивна /конструктивно заключение/; трасировъчен план и вертикална планировка; инсталационни проекти за ВиК, Ел, ОВК,…, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /записки по части Вик, Ел, ОВК,при идейни проекти/; ПОИС; технологична; геоложки доклад и доклад за енергийна ефективност;
 5. Оценка за съответствие изготвена от лице по чл. 142, ал.6 от ЗУТ или искане за разглеждане от общинския експертен съвет по чл.143, ал.3 от ЗУТ .
 6. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
 7. Съгласие по чл.38, ал.3 и 4, по чл.183, ал.2 и по чл.185, ал.2 и 3 от ЗУТ / при съсобствен имот или с режим на етажна собственост, когато това се изисква
 8. Документ за платена такса.

Дължима такса и срок на изпълнение :
50,00 лв.

Информация за услугата

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
Необходими документи за предоставяне на услугата:

Информация за услугата

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документи за собственост на имота, право на строеж, пристрояване или надстрояване/
 4. Скица на имота, сградите и постройките от:
 5. – одобрена кадастрална карта от Служба по геодезия, картография и кадастър;
  – общинска служба „Земеделие” Община Руен.
  – от Община Руен/По служебен път/

 6. Скица с предложение за изменение на ПУП /ПРЗ/ по чл. 135(2) от ЗУТ изработено на одобрен
  кадастрален план и одобрена кадастрална карта.
 7. Нотариално заверено съгласие от заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ за изменение на
  ПУП по чл. 134(2), т. 6 от ЗУТ.
 8. Платена такса за административната услуга.>

Дължима такса и срок на изпълнение :
30 дни /обикновена услуга/;
Информация за услугата

2027 Издаване на скици за недвижими имоти
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба, договор за отстъпено
  право на строеж и др./
 4. Решение на Комисия за отстъпено право на строеж за имот ОС – по служебен път).
 5. Удостоверение за наследници (по служебен път).
 6. Платена такса за административната услуга.>

Дължима такса и срок на изпълнение :
10 /десет / лева – 7 дни /обикновена услуга/;
15 /петнадесет и пет/ – до 3 дни /бърза услуга/;
20 /двадесет / лева – 24 часа /експресна услуга/;
Информация за услугата

2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
Необходими документи за предоставяне на услугата:

Информация за услугата

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Док. за собственост;
 4. Задание за проектиране, съставено от възложителя/ите – оригинал.
 5. Скица / издава се служебно/
 6. Съгласувано становище на РИОСВ
 7. Документ за платена такса

Дължима такса и срок на изпълнение :
50.00 лв
Информация за услугата

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост, право на строеж и др. (суперфиция, нотариално заверено съгласие от етажни собственици при пристройка и надстройка).;
 4. Скица от кадастралната карта Общинска служба „Земеделие”
 5. Проекти в 3 екземпляра за следните части: архитектура;конструкции;ВиК; Ел.; вертикална планировка с трасировъчен план; проект за организиране на движението;пожарна безопасност;проект за енергийна ефективност; за газификация, когато е необходимо; план за безопасност и здраве, включително: тротоара за строителна площадка, скица с обозначение на сградите, които ще останат временно в срока на стоежа.
 6. При промяна дейности – становище на РИОСВ.
 7. Съгласуване (становища) ПК „ПАБ”, от РЗИ, от Агенция по храните, когато е необходимо
 8. Предварителни договори с експлоатационните дружества (ЧЕЗ и ВиК и др.).
 9. Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (задължителна по чл. 140(3) от ЗУТ)..
 10. Копие от одобрен ПУП.
 11. Доклад за оценка на съответствието на проектите с нормативни изисквания от консултантска фирма, задължителен за обекти І и ІІ категория.
 12. Документ за платена такса

Дължима такса и срок на изпълнение :
50.00 лв
Информация за услугата

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. I. За строежите от пета категория:

 4. Документ за собственост – нотариален акт, договор за учредено право на строеж в чужд имот
  или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон или друг
  документ;
 5. Пълномощно (при необходимост);
 6. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор – за строежи от четвърта
  категория;
 7. Разрешение за строеж (Акт за узаконяване);
 8. Протоколи за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на
  достигнатите контролни нива – акт образец № 2 и 2а;
 9. Констативен акт за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни
  книжа и затова че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването –
  акт образец 3;
 10. Заповедна книга – акт образец № 4;
 11. Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на
  строителната конструкция – акт образец № 7;
 12. Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на
  закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – акт образец № 12;
 13. Акт образец № 14 за приемане на конструкцията;
 14. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа,
  с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и
  съоръжения – акт образец № 15;
 15. Удостоверение, че е представена необходимата документация, съгласно изискванията на чл. 54а, ал. 2 и 3 и § 4, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗКИР:
 16. o За териториите с одобрена кадастрална карта – от Службата по геодезия, картография и кадастър
  o За всички останали територии – от Община Руен.

 17. Технически паспорт на строежа, придружен с енергиен сертификат;
 18. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 19. Декларации и сертификати на вложените по време на строителството материали и продукти;
 20. Сертификат за контрол с протоколи за контрол на импеданс на контур „Фаза защитен проводник” и други протоколи от орган за контрол от вид С;
 21. Становища за въвеждане в експлоатация на обекти за обществено обслужващи дейности от РЗИ и РС ПБЗН;
 22. Квитанция за платена такса.
 23. II. За строежите от четвърта категория:

 24. Всички необходими документи за регистриране на строеж от пета категория;
 25. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;

Дължима такса и срок на изпълнение :
7 дни /обикновена услуга/;
– 400 /четиристотин / лева – за IV категория;
– 100 /сто/ лева – за V категория
до 3 работни дни /бърза услуга/;
– 600 /шестотин / лева – за IV категория;
– 150 /сто и петдесет/ лева – за V категория
Информация за услугата

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост;
 4. Удостоверение за наследници /при необходимост – /по служебен път/;
 5. Разрешение за строеж;
 6. Протокол за линия и ниво – заверен по нива;
 7. Акт- Образец 14 за приемане на конструкцията;
 8. Платена такса за административната услуга.>

Дължима такса и срок на изпълнение :
……….
Информация за услугата

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
Необходими документи за предоставяне на услугата:

Информация за услугата

2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
Необходими документи за предоставяне на услугата:

Информация за услугата

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост;
 4. Документ за собственост ограничено вещно право върху имота
 5. Скица по действащия план/По служебен път/
 6. Платена такса за административната услуга.>

Дължима такса и срок на изпълнение :
5/пет/ лева – 7 дни /обикновена услуга/;
7.50/седем лева и 50 ст./ – до 3 дни /бърза услуга/;
10/десет/ лева – 24 часа /експресна услуга/;
Информация за услугата

2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др./
 4. Скица на имота, сградите и постройките от една от службите:
 5. – Агенция по геодезия, картография и кадастър;
  – Скица от общинска служба „Земеделие”.
  – Скица от община Руен/по служебен път/

 6. Схема на самостоятелен обект при преустройство и промяна предназначение на обекти.
 7. Скица-предложение за виза за допълващо застрояване, когато застрояването не е по одобрен
  ПУП.
 8. Виза за проектиране /при презаверка, при нови обстоятелства/.
 9. Копие от заповед и одобрен ПУП /при одобрени преписки за ПУП/ /По служебен път/
 10. Одобрен проект и строително разрешение при визи за пристройка и надстройка на
  съществуващи сгради и постройки и при промяна предназначение и преустройство на
  самостоятелни обекти. /По служебен път/
 11. Нотариално заверено съгласие при съсобственост на имота.
 12. Нотариално заверено съгласие от собствениците на съседен имот при строеж на имота и
  регулационна граница, когато застрояването не е по одобрен ПУП.
 13. Платена такса за административната услуга.
 14. *За обекти на техническата инфраструктура не се издава виза за проектиране.

Дължима такса и срок на изпълнение :
30 /тридесет / лева – 7 дни /обикновена услуга/;
45 /четиридесет и пет/ – до 3 дни /бърза услуга/;
60 /шестдесет / лева – 24 часа /експресна услуга/;
Информация за услугата

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Други документи за допустимост по действащите ПУП и по правилата и нормативите, действали по време на изграждането или по ЗУТ./
 4. Документи, доказващи периода на извършване на строежа, включително и декларации от свидетели – нотариално заверени;
 5. Копие от скица на имота с нанесени строежи в имота – за селата
 6. Скица от Агенция по геодезия, кадастър и картография с нанесени строежите.
 7. Комбинирана скица на имота, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР.
 8. Удостоверение/писмо от нотариус, от което да е видно, че удостоверението за търпимост е
  необходимо за изповядване на сделката;
 9. Декларация за съгласие от засегнатите лица при намалени отстояния;
 10. Документ за платена такса.

Дължима такса и срок на изпълнение :
20 /двадесет / лева – 10 работни дни /обикновена услуга/;
35 /тридесет и пет/ лева – до 3 работни дни /бърза услуга/;
Информация за услугата

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др./
 4. Удостоверение за наследници (по служебен път).
 5. Данни от геодезическото заснемане.
 6. Служебна бележка от общинска служба по “ЗГ” за имоти земеделски територии
 7. Платена такса за административната услуга.

Дължима такса и срок на изпълнение :
………
Информация за услугата

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
Необходими документи за предоставяне на услугата:

Информация за услугата

2112 Издаване на разрешение за строеж
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост
 4. Две копия от инвестиционен проект, на хартиен и електронен носител, съдържащи части: обхват и съдържание, архитектура; конструктивна /конструктивно заключение/; трасировъчен план и вертикална планировка; инсталационни проекти за ВиК, Ел, ОВК,…, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /записки по части Вик, Ел, ОВК,при идейни проекти/; ПОИС; технологична; геоложки доклад и част: енергийна ефективност
 5. Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по: а/ чл.38, ал.3 и 4 от ЗУТ при преустройства в съществуваща сграда с режим на етажна собственост: решение на Общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища- непосредствени съседи на обекта-при обект по ал.3 на друг надземен етаж и при
  преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал.4 №…/…г.; б/ чл.39, ал.2 от ЗУТ при промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване-освен съгласията по чл.38 и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти №…; в/ чл.183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот -договор в нотариална форма с останалите собственици; г/чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда-етажна
  собственост-Договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулиран поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост;
 6. Писмено нотариално съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващо застрояване, които се разрешават при условията на чл.41, ал.2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка з чл.21, ал.4 от ЗУТ
 7. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на закона за опазване на околната среда /когато се изисква/
 8. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ- за обекти първа и втора категория задължително с комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория- по желание на възложителя;
 9. Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижданията на ПУП, с правилата и нормативите по устройство на територията, както и взаимната съгласуваност м/у отделните части на проекта съгласно чл.142, ал.2 от ЗУТ.
 10. Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;
 11. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на техническата инфраструктура.
 12. Платена такса за административната услуга.

Дължима такса и срок на изпълнение :
10 /десет / лева – 7 дни /обикновена услуга/;
15 /петнадесет и пет/ – до 3 дни /бърза услуга/;
20 /двадесет / лева – 24 часа /експресна услуга/;
Информация за услугата

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Разрешение за строеж – оригинал
 4. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
5 /пет/ лева
Информация за услугата

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
Необходими документи за предоставяне на услугата:

Информация за услугата

2115 Попълване/поправка на кадастрален план
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за собственост, право на строеж и др. (суперфиция, нотариално заверено съгласие от етажни собственици при пристройка и надстройка).
 3. Геодезическо заснемане/ скица- проект за изменение и/или допълване на имота с координати
 4. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
– няма
Информация за услугата

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
Необходими документи за предоставяне на услугата:

Информация за услугата

2117 Одобряване на подробен устройствен план
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост
 4. Скица на имота на сградите и постройките от:
  – одобрена кадастрална карта от Служба по геодезия, картография и кадастър –Бургас;
  – общинска служба „Земеделие” от Община Руен;
  – скица от община Руен/по служебен път/
 5. Проект ПУП; РУП
 6. Заповед за допускане за изменение на ПУП
 7. Заповед за разрешение за изработване на ПУП или решение на ОбС
 8. Декларация за заинтересовани лица
 9. Платена такса за административната услуга.

Дължима такса и срок на изпълнение :
…………
Информация за услугата

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението на строителни и монтажни работи (СМР) – 3 бр. (три броя) папки.
 3. Становища на електроинженер и/ или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението на СМР – 3 бр. (три броя) папки
 4. Становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа на експлоатационното дружество – четливо копие.
 5. Оценката за съответствие на част конструктивна на инвестиционния проект от физическо лице, упражняващо технически контрол по част конструктивна, включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), който се обнародва в “Държавен вестник”, или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП).
 6. Нотариално заверено пълномощно в случай, че искането се подава от упълномощено лице – оригинал.
 7. Платена такса за административната услуга.

Дължима такса и срок на изпълнение :
14 дни – обикновена – 30.00 лв
Информация за услугата

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
Необходими документи за предоставяне на услугата:

Информация за услугата

2518 Изменение на план на новообразувани имоти
Необходими документи за предоставяне на услугата:

Информация за услугата

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
Необходими документи за предоставяне на услугата:

Информация за услугата

2879 Промяна на предназначението на сгради
2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж
1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

Коментарите са затворени.