Административни услуги Зелена система

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост;
 4. Актуална скица, с дата не по-късна с повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
 5. Копие от протокола за трасиране границите на имота (по служебен път);
 6. Обезщетение за общинска растителност;
 7. Удостоверение за наследници, при наследствен имот (по служебен път);
 8. При повече от един собственик на имота, се прилага и декларация с тяхното съгласие;
 9. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
Издаване на разрешително за сеч на дървета – 3,00лв.
за услугата по маркиране – 1.70 лв. за 1 кубик
за издаване на билет – 1, 25 лв.”
Срок – До един месец от започване на производството /съгласно чл.57,ал.5 от АПК
Информация за услугата

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост;
 4. Разрешение за строителство и актуална скица – при ново строителство;
 5. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
20,00 лв./ 1бр. дърво – до един месец от започване на производството /съгласно чл.57,ал.5 от АПК/
Информация за услугата

2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Документ за собственост;
 4. Актуална скица, с дата не по-късна с повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението(по служебен път);
 5. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
Срок – До един месец от започване на производството /съгласно чл.57,ал.5 от АПК
Информация за услугата

2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
Необходими документи за предоставяне на услугата:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 3. Платена такса за административната услуга

Дължима такса и срок на изпълнение :
Тарифа по държавни такси. В случай че няма е безплатна.
Срок – До 7 дни/
Информация за услугата

Коментарите са затворени.