Комплексно административно обслужване

Същност на комплексното административно обслужване /КАО/
“Комплексно административно обслужване” е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи – първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Цели на комплексното административно обслужване /КАО/:
-предоставяне на качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност;
-повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса;
-намаляване на административната тежест;
-намаляване на възможностите за корупционни практики.

Принципи на комплексното административно обслужване /КАО/:
Събиране на данни по служебен път;
Еднократно събиране на данни;
Увеличаване на каналите на достъп до административни услуги;
Автоматизиране на процесите;

Заявление за КАО (Образец)

Протокол за устно заявена услуга (Образец)

Коментарите са затворени.