Административни услуги “Транспорт”

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
Необходими документи за предоставяне на услугата:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  3. Копие на решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК;
  4. актуална цветна снимка – 1 брой;

Дължима такса и срок на изпълнение :
Безплатно – 30 дни.

Информация за услугата

Коментарите са затворени.