Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на основен ремонт на покриви на сгради собственост на община Руен по четири обособени позиции”

Коментарите са затворени.